ဖဲ ၁၉၆၀ နံၣ် ဒီးဆူညါနံၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ဂီၤမူတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ “အဲဒံၣ် ကြ့းဖ့း တၢ်ဒုးနဲၣ်”(The Andy Griffith Show)အပူၤ ပှၤတဂၤစံးဘၣ်အဲဒံၣ်လၢ ကပျဲအဖိခွါ အိၣ်ဖံၣ် (Opie) ကဆၢတဲာ်ဒၣ်ဝဲ အကစၢ် လၢ ကဘၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဲဒံၣ် တတူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်ကတိၤအံၤန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲစံးနကပျဲဖိသးစၢ်လၢ ကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ် အကစၢ်ဒၣ်ဝဲတသ့ဘၣ်. အဝဲမ့ၢ်ထံၣ်တၢ် အဆိကတၢၢ်တမံၤလၢကပြုၢ်ကပြီၤ အိၣ်ဒီးပျံၤအလွဲၢ်ဃံလၤန့ၣ် ကစှီၤတံၢ်ဝဲတဘျီဃီလီၤ. ဒီးဖဲအဝဲထံၣ်န့ၢ် တခွဲထးဘျးလၢအပူၤန့ၣ် ကစဲၤခံန့ၢ်လၢအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဆိကမိၣ်ကမၣ်အါမံၤ ဘၣ်တၢ်ဘိၣ်တံၢ်အီၤလၢ တၢ်ကပြုၢ်ကပြီၤတဖၣ်လီၤ. အဃိဒီး လၢခံ တၢ်လၢအဂ့ၤတဖၣ် ကဟဲပိာ်ထွဲထီၣ်အခံန့ၣ်လီၤန့ၣ် တမ့ၢ် ပတဲနၢ်ပၢၢ်အီၤအဂီၢ် ကညီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဲဒံၣ် ကျၢၢ်တံၢ်က့ၤဝဲလၢ တၢ်အကါဒိၣ်လၢမိၢ်ပၢ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ် တၢ်နဲၣ်ဖျါဒိဂ့ၤအိၣ်ဒီး လုၢ်လၢ်လၢအဂ့ၤအဘၣ်တဖၣ်ဒီးမၤစၢၤ “သုးကွံာ်တၢ်လ့ပစီတဖၣ်ဆူလီၢ်ယံၤ”န့ၣ်လီၤ.

အဲဒံၣ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကူၣ်သ့လၢ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်လၢ လံာ်ကတိၤဒိအပူၤလီၤ. ကတိၤဒိ ၂၂:၆ အပူၤစံးဝဲ “ဆှၢဖိဒံဖိသၣ်လၢ အကျဲဧိၤကပူၤဧိၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးတုၤအသးပှၢ်ဒီးတဟးဖးဒီးအီၤဘၣ်”န့ၣ်လီၤ. ပှၤအါဂၤဖး လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်အၢၣ်လီၤတၢ်စံးပာ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဘျုး ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်နီၢ်နီၢ်မ့ၢ်တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢ ပှၤကမၤပိာ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲခဲလၢာ် ပဘၣ်တၢ်ကိးပှၤ ဒ်သိးပကနာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ် ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢတၢ်အဲၣ်ယွၤဒီး ပကဘၣ်ဆၢတဲာ် တၢ်အဲၣ်ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါအပူၤ ပကမၤစၢၤပာ်လီၤသကိး ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါအဂံၢ်ခီၣ်ထံး လၢဖိတဖၣ်အဂီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, ပထုကဖၣ် သ့ဝဲဒၣ်လၢ, ခီဖျိ ပတၢ်ကဟုကယာ်အဖီလာ်န့ၣ် ဖိသးစၢ်တဖၣ် ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီး ဃုထၢတူၢ်လိာ် ကစၢ်ခရံာ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် ဒီး တအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ လၢ “ပှၤလီၤတၢ်အကျဲ”ဒ် ကတိၤ ၂၂:၅ ပာ်ဖျါဝဲအသိးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်မၤနၢၤ “တၢ်ထုးန့ၢ်ပသးတဖၣ်” ခီဖျိသးစီဆှံ အတၢ်ဒုးမၤနၢၤပှၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ. ယ့ၣ်ၡူးအသးစီဆှံမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပတူၢ်ဆၢခီၣ်ဆၢ တၢ်လ့ပစီကန့ၢ်အဂီၢ်ဒီး ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤပတၢ်အိၣ်မူ တုၤပကဲထီၣ်ဒိဂ့ၤတဲာ် ဘၣ်လၢ ဂ့ၤပှၤကွၢ်လိအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.