ယတံၤသကိး ရူအဲၣ်(Ruel) လဲၤဆူတံၤသကိးတဂၤအဟံၣ် ဖဲလၢတီၤထီကၠိဖိလီၢ်လံၤတဖၣ် မၤဝဲအတၢ်ထံၣ်လိာ်က့ၤသး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.ဟံၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ အိၣ်သူၣ်လီၤအသး ဖဲ မနံလၣ်ပီၣ်လဲၣ်က့ၣ်ကျီၤ(Manila Bay)အမဲာ်ညါဒီး တူၢ်လိာ်မုာ်ပှၤကညီၤ ၂၀၀ န့ၢ်ဝဲဒီး မ့ၢ်တၢ်လီၤဘီလီၤမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယသကိးရူအဲၣ်စံးဘၣ်ယၤ, “ယကွၢ်ထွဲဒူသဝီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် လၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအယံၤ အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်သးခုလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢ ယတကြၢးအိၣ် ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢအမ့ၢ် တၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်သိးယတံၤသကိးတဖၣ် လၢအကဲဒိၣ်, အိၣ်လၢပှဲၤဒီးတၢ်ထူးတၢ်တီၤတဖၣ်အသိးန့ၣ် ယတဆိကမိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ် ယအိၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ် ဆှၢယၤလၢ ယမ့ၢ်ဆၢၣ်သၢယမံၤလၤသၣ်ကပီၤ ခီဖျိတၢ်ကူၣ်သ့လၢ ယန့ၢ်ဘၣ် ဒီးမၤ မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်န့ၣ် ယကအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်မူလၢအဂ့ၤ လီၤဆီဂ့ၤဒိၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ.

ရူအဲၣ် တဲကဒီးဝဲပှဲၤဒီး တၢ်နံၤကမှံ, “ဘၣ်ဆၣ် ယတဲလီၤက့ၤယသးလၢ နသးကါအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ ယဟ့ၣ်လီၤယသးလၢ ယွၤအတၢ်မၤအဂီၢ်ဒီး အဘျုးကအိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ”. ထီဘိလၢယသးပူၤ ယကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အမဲာ်သၣ် ဖျါလၢ အပှဲၤဒီးသးအတၢ်မုၢ်တၢ်ပၢၤ ဖဲအစံးကတိၤတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ရူအဲၣ်မၤန့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး လၢယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ကတိၤဒိ ဖဲမးသဲ ၁၃:၄၄-၄၆ အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါလၢယွၤအဘီအမုၢ် မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်အဒိၣ်အထီကတၢၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုယွၤအဘီမုၢ်ဒီးမူလၢအဂီၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်မူအက့ၢ်အဂီၤအကလုာ် အါကလုာ် န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤတနီၤအဂီၢ် ကမ့ၢ်တၢ်မၤယွၤ အတၢ်မၤလၢာ်ဆၢလၢာ်ကတီၢ်, ဖဲပှၤအဂၤတဖၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်အိၣ်မူထွဲ တၢ်သးခုကစီၣ် ဖဲလၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်မၤအလီၢ်အကျဲလီၤ. ယွၤဃုထၢပှၤလၢ ပကမၤအတၢ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ပနာ်န့ၢ်အီၤသ့ထီဘိဒီး စူၢ်အီၤလၢအတၢ်ဆှၢပှၤဒီး ပကဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဒ်ပှၤတဖၣ်လၢယ့ၣ်ၡူးကတိၤဒိတၢ်အသိး တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢ ပန့ၢ်ဘၣ်အံၤ ဟးဂီၤတသ့ဘၣ်. တၢ်ခဲလၢာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ အလုၢ်အပှ့ၤစှၤန့ၢ်ဒံး ပတၢ်အိၣ်မူလၢ ပိာ်ယွၤအခံ ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ (၁ပ့း ၁:၄-၅).

ဖဲပပာ်လီၤပသးသမူလၢအစုပူၤန့ၣ် ပအိၣ်ဒီးတၤသၣ်လီၤထူလီၤယိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.