ယၤဒီးယမါခါရံၣ်(Cari) ပဟးကသုၣ်ပသးလၢ ပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤအဆၢကတီၢ် ပစံးကတိၤသကိးလိာ်သးဒီးပိာ်ခွါသးပှၢ်တဂၤ လၢအစူးကါကဟၣ်ဃိထံဟီၣ်လာ်တိၢ်ထး ဒီးလူၤကွၢ်ဃု ထူစ့တိၢ်ထးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဘၣ်ပှၤ “ပှၤကိးယၤလၢ ပသံးအကစၢ်ဒီး တနံၣ်အတီၢ်ပူၤ ယဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်ပသံး (၁၆၇)ဘိ လၢအလီၤမၢ်န့ၣ်လီၤ”. အဝဲဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢ “ဘၣ်တဘျီဘျီ ပသံးတဖၣ်အလိၤ အိၣ်ဒီးအကစၢ်အမံၤ ဒီးဖဲယဟ့ၣ်ကဒါက့ၤ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်န့ၣ် ယမ့ၢ်ထံၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ်အမဲာ်သၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးကဲထီၣ် တၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ် လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယပာ်ဖျါထီၣ် စ့ၢ်ကီး လၢ အ့ထၢၣ်နဲး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ “တၢ်လီၤမၢ်ဒီးတၢ်ထံၣ်န့ၣ်က့ၤ” တၢ်ကစီၣ်အပူၤ ဒ်သိးပှၤလၢအတၢ်လီၤမၢ်တဂၤဂၤ ကဆဲးကျိးသံကွၢ်တၢ် မ့ၢ်ကအိၣ်ဧါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ”. ယစံးဘၣ်အီၤလၢ ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ ယအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်လူၤကွၢ်ဃု ထူစ့တိာ်ထးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်လာ်ဘၣ်ဆၣ် ယတမၤအီၤ လ့တုၤလ့ၤတီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတချုးဟးထီၣ် လဲၤဆူညါန့ၣ် စံးဘၣ်ယၤလၢ “တုၤနမ့ၢ်တမၤတၢ်မၤအံၤန့ၣ်ဒီး တမ့ၢ်နကနၢ်ပၢၢ် တၢ်မၤအံၤဘၣ်”န့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိး ပထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲ “ဃုထံၣ်ဒီးမၤန့ၢ်က့ၤ” ဖဲလူၤကၣ် အဆၢဒိၣ် (၁၅) န့ၣ်လီၤ. ဖဲယ့ၣ်ၡူး ဘၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်အီၤလၢ ကဟုကယာ်ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိလၢ ယံၤဒီးယွၤန့ၣ် (:၁-၂), စံးဆၢဝဲခီဖျိတဲဖျါထီၣ် တၢ်တဲပူသၢယုၢ်ဘၣ်ထွဲတၢ်လီၤမၢ်ဒီး တၢ်ထံၣ်န့ၢ်က့ၤအီၤ လၢအမ့ၢ်သိ, စ့ဒီးဖိခွါလၢအလီၤမၢ်အဂ့ၢ်လီၤ. လူၤ ၁၅:၅-၆ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤလၢထံၣ်န့ၢ်က့ၤသိလီၤမၢ်န့ၣ် “လၢတၢ်သးခု ပာ်ထီၣ်အီၤလၢအဖံဘၣ်ခိၣ်ဒီးက့ၤဆူဟံၣ်” လီၤ. ဒီးအဝဲကိးအသကိး တဖၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ် “သးခုဒီးယၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဲခဲလၢာ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်က့ၤပှၤလီၤ မၢ်လၢခရံာ်အဂီၢ်ဒီးတၢ်သးခုလၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့ထဲလၢ ယ့ၣ်ၡူးအပူၤန့ၣ်လီၤ.

လူၤ ၁၉:၁၀ စံးဘၣ်ပှၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဟဲဒ်သိး “ကဃုန့ၢ်ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပှၤလၢအဟါမၢ်တဖၣ်” န့ၣ်လီၤ. မးသဲ ၂၈:၁၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ကိးပှၤန့ၣ် ဒ်သိးပကပိာ်အခံဒီးအဲၣ်ပှၤဂၤဒီး မိၤက့ၤအဝဲသ့ၣ်ဆူ ခရံာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးခုလၢပထံၣ်ဘၣ် ပှၤဟဲက့ၤဆူခရံာ်အအိၣ်န့ၣ် အိၣ်ခိးပာ်ပှၤလီၤ. ပမ့ၢ်တလဲၤန့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်.