တၢ်ကွဲးဖျါထီၣ်လၢ တယံာ်ဒံးဘၣ်အပူၤ, ပှၤကွဲးဖျါညီနုၢ်တၢ်လၢ လီတဲစိပူၤ, ဘီန့ၣ်ကြ့ (Bonnie Gray)လၢတၢ်သးအုးလုၣ်ဘၢအီၤ တုၤဆူအသးကံၢ်ပူၤတဂၤကွဲးဝဲ, “လၢတၢ်သးအုးဖးဒိၣ်အပူၤ ယစံး, ဖဲလၢယတၢ်အိၣ်မူပှဲၤလုာ်ကွံာ် ဒီးတၢ်သးခုကတၢၢ်အကတီၢ်န့ၣ် သးလၢအပျံၤတၢ်န့ၣ် မၤဘၣ်ဒိဆါယၤ သတူၢ်ကလာ်, အဃိဒီး တၢ်သးအုးသးဟးဂီၤဖးဒိၣ် ဘၣ်ယၤလီၤ”. ကြ့ကျဲးစၢးဃုထံၣ် ကျဲလီၤဆီတဖၣ်လၢ ကမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ သးအတၢ်ဘၣ်ဒိဆါအံၤ ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ဘၣ်ဒီး နၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ ထဲအနီၢ်ကစၢ်တဂၤဧိၤန့ၣ် မၤဝဲတသ့ဘၣ်လီၤ. ယတအဲၣ်ဒိး မတၤတဂၤမး ကသံကွၢ်သမံသမိး, ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယအိၣ်ဃိကလာ်ဒီး ထုကဖၣ်လၢ ယတၢ်သးအုးသးဟးဂီၤ ကဟးသဒၣ်ကွံာ်ယၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤသးအိၣ်မၤဘျါပှၤ, တမၤမဲာ်ဆှးပှၤ မ့တမ့ၢ် တမၢပအိၣ်ခူသူၣ်ကွံာ်လၢ ပတၢ်ဆါအံၤန့ၣ်ဘၣ်. ခီဖျိလၢယွၤအတၢ်အိၣ်ဒီးအီၤအဃိ ကြ့ဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤဘျါက့ၤအီၤ ဒီးကဲထီၣ်ပှၤသးမံသးမုၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးယွၤမ့ၢ်အဝဲအနီၣ်သက့ၤလၢ လပီဖးဒိၣ်လၢမၤပျံၤအီၤတဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပတၢ်အိၣ်မူ လီၤတူၢ်လီၤကာ်, အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သးဟးဂီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယွၤအိၣ်ဖဲန့ၣ်ဒီး ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဖဲစံးထီၣ်ပတြၢၤ (၁၈) အပူၤန့ၣ် စီၤဒၤဝံး စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ မၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ကွံာ်အီၤ လၢအလီၢ်အလၤဖုၣ်အကတီၢ်ဒီးဘူးတ့ၢ်မး လၢအဒုၣ်အဒါတဖၣ် ကမၤနၢၤအီၤလီၤ. အဝဲစံးကတိၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, “(ယွၤ) မၢလီၤဝဲလၢ တၢ်ထီၣ်ထီ, ဟံးန့ၢ်ထီၣ်ယၤ, ထုးထီၣ်ယၤလၢ ထံဒိၣ်အကျါလီၤ” (:၁၆). အဆၢကတီၢ်တဖၣ်အံၤ ဖျါလၢတၢ်သးအုးမၤလၢာ်ဂီၤပှၤ ဒ်လပီမၤသဘှံး တၢ်လၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤန့ၣ် ယွၤအဲၣ်ပှၤဒိၣ်မးဒီး အဝဲကဟဲတုၤအိၣ်ပှၤဒီး ကမၤစၢၤပှၤဒီးကစိာ်ပှၤဆူ “အလီၢ်ဖးလဲၢ်” လၢပှဲၤဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢန့ၣ်လီၤ (:၁၉).

ဖဲလၢပပလၢၢ်ဘၣ် ပတၢ်အိၣ်မူအံၤ ပှဲၤလုၣ်ကွံာ်ဒီးတၢ်တၤပှၤတဖၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ်ပကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူအအိၣ် ဒ်ပတၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ်အသိးအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.