အပူၤကွံာ်နံၣ်တဖၣ်အပူၤ မုၢ်တဂီၤ ဖဲယဆ့ၣ်နီၤလၢ ယလီၤဆ့ၣ်နီၤပူၤအခါ ယဖိအဆံးကတၢၢ်ဖိ ဟဲလီၤဆူ ဟံၣ်ဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ဟဲလိၤလိၤဆူယအိၣ်ဒီး စံၣ်ထီၣ်ဆူ ယကံၣ်ဒိၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဖီၣ်စံၢ်တံၢ်အီၤဒ် ပၢ်တဂၤအသိးဒီး နၢမူအီၤကဖီလီလၢ အခိၣ်လိၤ ဒီး အဝဲမၤသီၣ်အကလုၢ်လၢ တၢ်သူၣ်ခုသးခုန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲမၤသွံးထီၣ်အခိၣ်တိသၣ်, မၤသွံးအနါစ့ၤ ဒီး ကွၢ်ဃီ ယခီဖံၣ်အခွးတဘျးလၢ တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. “ပါပၢ်”, အဝဲတဲဝဲလၢ တၢ်သူၣ်တဖှံအပူၤ, “ယအဲၣ်နၤ ဒီး ယဘၣ်ယသးဒီးနၤ ဘၣ်ဆၣ် နစိလၢအနၢန့ၣ်ဘၣ်ယၤတမုာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ”.

ယဖိမုၣ်ဖိ တသ့ၣ်ညါဝဲနာ်သက့ အဝဲစံးကတိၤဝဲလၢ အသူးအသ့ၣ်ဂ့ၤ ဒီး တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. အဝဲတအဲၣ်ဒိးမၤဘၣ်ဒိဆါယသးဘၣ်ဆၣ် အဝဲအသးဆူၣ်လၢ ကတဲယၤတၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ လၢပတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးအပူၤ စ့ၢ်ကီး အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်စံးကတိၤတၢ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ.

လၢ လံာ်အ့းဖ့းစူး ၄ အပူၤႇ စီၤပီလူး ပာ်လီၤတၢ်ပနီၣ်လၢ ပကဘၣ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ် သကိးပသး ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲပစံးကတိၤတဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အကီအခဲ တဖၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂ စံးဘၣ်ပှၤ “အိၣ်ဒီးကယဲၢ်တၢ်ဆီၣ်လီၤသုသး, ဒီး သူၣ်စူၤသးစူၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်ဝံသးစူၤ ဃဲးဃဲး, ဒီးကီၤသုသးသကိးသကိးလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤ”, တၢ်ဆီၣ်လီၤသး, တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသးဝါ, ဒီးတၢ်သးစူၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်ရ့လိာ်အခီၣ်တဃာ်န့ၣ်လီၤ. ပသူၣ်လီၤတၢ်သကဲးပဝာ်ဒ်သိးအံၤ ဒ်ယွၤအတၢ်နဲၣ်ပှၤအသိး ကမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိး “ပကဟံးဃာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤ” (အဆၢဖိ ၁၅) ဒီး ဃု “ဒ်သိးပှၤနၢ်ဟူ တၢ်တဖၣ်ကန့ၢ်ဘၣ်အဘျုးအဖှိၣ်ဒီး ကတိၤတၢ်ဂ့ၤလၢ တၢ်မၤထီၣ်မၤထီတၢ် ဖဲအလီၢ်အိၣ်တက့ၢ်” (အဆၢဖိ ၂၉).

မတၤတဂၤမး တအဲၣ်ဒိးလၢ ပှၤကဟဲ စံးကတိၤပာ်ဖျါ အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီး အတၢ်တဂ့ၤတဘၣ်တဖၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ပစိတနီၤနီၤ လၢအနၢတမုာ် မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ်, ယွၤသူဝဲ ပတံၢ်သကိးလၢအသးတီတဖၣ် ဒ်သိးကတဲဘၣ်ပှၤလၢ တၢ်သူးသ့ၣ်ဂ့ၤ, တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, တၢ်ဆီၣ်လီၤသးဒီး တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသးဝါအပူၤန့ၣ်လီၤ.