ပှၤကွဲးထါ, ပှၤတ့တၢ်ဂီၢ်, ဒီးပှၤစဲးကျံးထုးထီၣ်လံာ်လဲၢ်, အမံၤ ဝ့လယၢၣ် ဘလံး(ခ) (William Blake) သူၣ်ဖှံသးညီဝဲ အတၢ်ဒိးတ့ဒိးဖျီအသးဒီး အမါ ခဲးသရံ (Catherine) လၢ အနံၣ် ၄၄ နံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ် ဒိးတ့ဒိးဖျီအသးအနံၤ တုၤ အတၢ်သံဖဲ ၁၈၂၇နံၣ်, အဝဲသ့ၣ် မၤသကိးတၢ်သဃဲၤသဃဲၤန့ၣ်လီၤ. ခဲးသရံ မၤအါထီၣ် တၢ်အလွဲၢ်တဖၣ်လၢ ဝ့လယၢၣ်အတၢ်တ့တဖၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် အတၢ်အဲၣ်ဟ့ၣ်လီၤအသး ဒုးအိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤအဝဲသ့ၣ် ဖဲနံၣ်လၢဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်ဒီး တၢ်တၤတၢ်အဂုၤအဂၤ အဆၢကတီၢ်တဖၣ် ဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တဂ့ၤလၢၤဘၣ် ဒီးအတၢ်အိၣ်မူ လၢခံကတၢၢ်အနွံအပူၤဒၣ်လဲၣ်န့ၣ် ဘလံး(ခ)ပၢၤဃာ်အတၢ်တ့တၢ်ဂီၤ ဒီးလၢခံကတၢၢ်တ့ဝဲမ့ၢ် အမါအမဲာ်သၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၄ နံၣ် အလီၢ်ခံႇ ဖဲခဲးသရံသံ အဆၢကတီၢ် အစုပူၤ ဖီၣ်တံၢ်ဃာ်ဝဲစၢၢ်ဘိ လၢအမ့ၢ်အဝၤအတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤနီၢ်ဒီမါဝၤခံဂၤအတၢ်အဲၣ်လၢ အဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ တၢ်အဲၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢ လံာ်တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲလံာ်တဘ့ၣ်အံၤ ပာ်ဖျါတၢ်အဲၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲလိာ်အသးဒီး တၢ်ဒိးတ့ဒိးဖျီအံၤန့ၣ် လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်လၢအဆိတဖၣ် နာ်ဝဲလၢ တၢ်အံၤပာ်ဖျါ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်အဲၣ်ဒိၣ် ဆူပှၤပိာ်အခံခဲလၢာ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၈:၆ ပာ်ဖျါ တၢ်အဲၣ် ဒ် “ဆူၣ်ဝဲထဲသိးဒီးတၢ်သံ” လၢအမ့ၢ် တၢ်အဒိလီၤဆီ မ့ၢ်လၢ တၢ်သံမ့ၢ်တၢ်လၢခံကတၢၢ်ဒီး တၢ်လၢပဟးဆှဲးတသ့ဒီး မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၆ ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်အဲၣ်လၢအဂံၢ်အဘါဆူၣ်အံၤ “အမ့ၣ်လၣ်မ့ၢ် မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အမ့ၣ်လၣ်, ယွၤအမ့ၣ်လၣ်လီၤ” . ဒီးတမ့ၢ်ဒ်မ့ၣ်အူလၢ ပသ့ၣ်ညါပာ်စၢၤဘၣ်, မ့ၣ်အူလၣ်တဖၣ်အံၤ ပလူသံအီၤတသ့, တၢ်စူၤဒိၣ် ထံလုၢ်ဘၢဒၣ်လဲၣ် သံတသ့ဘၣ်. အဆၢဖိ ၇ အပူၤ တဲဖျါဝဲဆူၣ်ဆူၣ်လၢ, “ထံအါ မၤလီၤပံာ် တၢ်အဲၣ်တသ့ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢတအဲၣ်ဒိးမၤန့ၢ် တၢ်အဲၣ်အတီ မ့ၢ်အိၣ်လၢပကျါဧါ. လံာ်တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ် အတၢ်သးဝံၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဂံၢ်အခီၣ်ထံး ဖဲလၢပသဂၢၢ်ဘၣ် တၢ်အဲၣ်အမ့ၢ်အတီ တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအပူၤႇ ပဝဲတဂၤစုာ်စုာ် ပသ့ၣ်ညါတၢ်အဲၣ်လၢအဒိၣ်နီၢ်မးဒီး တၢ်အဲၣ်လၢအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤလီၤစိၤလီၤထီ, တၢ်အဲၣ် ဒ်အမ့ၢ် မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အမ့ၣ်လၣ် သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.