ၦၤကညီတဖၣ် နၥ်ဝဲလၢ ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤလဲၣ်. ၦၤတနီၤစံးဝဲလၢ ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် မ့ၢ်သရၣ်လၢအဂ့ၤတဂၤ, ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်ဒၣ် ၦၤကညီပိၥ်ခွါ တဂၤလီၤ. ၦၤကွဲးလံၥ် စံၣ်.အဲး.လူဝံး(C. S. Lewis) ကွဲးဝဲ “ၦၤကညီပိၥ်ခွါအံၤ မ့ၢ်ယွၤအဖိခွါဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်ပိၥ်ခွါအပျုၢ်ဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်အၢန့ၢ်အဝဲန့ၣ်တမံၤမံၤဂ့ၤ အတွးတအိၣ်ဘၣ်. နမၢအဆိကတီၢ် ကတိၤတၢ်သ့, နထူးၦဲၥ်အီၤသ့ဒီး မၤသံအီၤဒ်တၢ်နါတဂၤသ့, မ့တမ့ၢ် နဃံၤလီၤလၢအခီၣ်ညါခိၣ်လိၤဒီးကိးအီၤ ကစၢ်ဒီးယွၤသ့ဝဲ, ဘၣ်ဆၣ် မ်ပသုတပၥ်ဆံး တၢ်ခီတအိၣ်ပညီတအိၣ် ဘၣ်ဃးအဝဲအတၢ်မ့ၢ်တၢ် တဂ့ၤ”. တၢ်ကတိၤၦၤအါဂၤသ့ၣ်ညါခဲအံၤတဖၣ် လၢတၢ်ကွဲး “Mere Christianity” ဟ့ၣ်ကူၣ်ဆှၢနုၥ်ဝဲလၢ ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် မ့ၢ်စံးကမၣ်ဝဲလၢ အမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဃိန့ၣ် တမ့ၢ်ကမ့ၢ်ဝံဖးဒိၣ်တဂၤဘၣ်. တၢ်ဝဲန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်နၥ်လီၤဆီလၢ အတလီၤဂၥ်ဒီးၦၤဂၤအတၢ်နၥ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ.

ဖဲယ့ၣ်ၡူးဒီးအပျဲၢ်တဖၣ် ကတိၤလိၥ်သးတၢ် ဖဲအဟးကျဲလၢဒူသဝီတဖၣ်န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူးသံကွၢ်အဝဲသ့ၣ်လၢ “ၦၤကညီတဖၣ်စံးဝဲလၢ ယမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်” (မၢ်ကူး ၈:၂၇) န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်စံးဆၢပူၤ ပၣ်ဝဲ ဘျၢတၢ်စီၤယိၤဟၣ်, ဝံအ့ၤလံယၤ, ဒီးဝံတဂၤဂၤ (:၂၈)လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ယ့ၣ်ၡူးအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါ အပျဲၢ်တဖၣ်အတၢ်နၥ်, “မ့မ့ၢ်သုကစံးလၢ ယမ့ၢ်မတၤလဲၣ်”. စီၤပ့းတရူးနၢ်ပၢၢ်ဝဲလီၤ. “နမ့ၢ် မ့းၡံအၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်လီၤ” (:၂၉).

ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်ပဝဲ ပကစံးဆၢလၢ ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ်မ့ၢ်မတၤလဲၣ်. ယ့ၣ်ၡူးမ့ၢ်စံးလီၤက့ၤအသးလၢ အဝဲဒီးပၢ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် မ့ၢ်တဂၤဃီသၢပျၢၤ, ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ်တမ့ၢ် သရၣ်အဂ့ၤတဂၤဒီး ဝံတဂၤဘၣ် (ယိၤ ၁၀:၃၀). တၢ်န့ၣ်တမ့ၢ်ဝဲတီဝဲဘၣ်ဧါ. ယ့ၣ်ၡူးအပျဲၢ်တဖၣ်, ၦၤပိၥ်အခံတဖၣ်ဒီး တၢ်နါတဖၣ်ဒၣ်လဲၥ် တဲဖျါထီၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်မ့ၢ်ယွၤ, စံးဝဲလၢ ယွၤအဖိခွါန့ၣ်လီၤ (မး ၈:၂၉, ၁၆:၁၆, ၁ ယိၤ ၅:၂၀). တနံၤအံၤ, မ်ပကစံးတဲရၤလီၤတၢ်ကတိၤ ဘၣ်ဃး ခရံၥ်န့ၣ်မ့ၢ်မတၤ, ဒ်အဝဲဟ့ၣ်ၦၤတၢ်လၢ ပလိၣ်တဖၣ်အသိးတက့ၢ်.