ဖဲတၢ်လဲၤဟးကသုၣ်ကသီဆူ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိကရၢၢ်တခါအခါ, ယအိၣ်ဘှံးဖဲတၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါ “တဆ့ – sloth” အလီၢ်အကပၤလီၤ. ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိန့ၣ် ဘျးလီၤစဲၤသးဘျံးကဒါ ခိၣ်ခံလီၤ. ဖျါလၢ အဝဲအိၣ်ဂၢၢ်တပၢၢ်န့ၢ် အလၢအၦဲၤအဃိ အသးမံဝဲလီၤ. ယသါသဖှိထီၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယအိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကီတၢ်ခဲသတး ယကျဲးစၢးမၤနၢၤကွံၥ် တၢ်အိၣ်ဂၢၢ်တပၢၢ်ဒီး သးအိၣ်သုးယသးဆူညါ, ဒ်သိးယကမၤတၢ်တမံၤမံၤ, တၢ်တမံၤ ဂ့ၤတမံၤနီၢ်နီၢ်ကီၢ်ကီၢ်လီၤ. လၢတၢ်တူၢ် ယတၢ်တလၢတၦဲၤအံၤ တန့ၢ်တကဲအဃိ ယတၢ်ဆိကမိၣ်လီၤသးလၢ တၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အံၤ ယသးအိၣ်ပၥ်တ့ၢ်ကွံၥ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲယကွၢ်တဆ့တဒုအတၢ်ဂဲၤဒိအံၤ ယထံၣ်အဝဲထုးယူာ်ထီၣ်အစု ဒီးစှီၤဃၥ်သ့ၣ်ဒ့ ဖဲအကပၤတဒ့ ဒီးအိၣ်ကတီၢ်ကဒီးလီၤ. တၢ်ကအိၣ်ဂၢၢ်တပၢၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ် လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလီၤ. ယမ့ၢ်ဆၢဒိးန့ၢ်တၢ်သးမံလၢ တၢ်သုးသးကယီၤကယီၤ မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဂၢၢ်တပၢၢ် ဒ်တဆ့အံၤအသိးန့ၣ်, ယလိၣ်ဘၣ် ညၣ်ထူၣ်စိကမီၤလၢ အဂ့ၤအဆူၣ် ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. တၢ်နၥ်ကစၢ်ယွၤလၢ ယဘၣ်တွံၢ်ယသးတၢ်အိၣ်မူပူၤအံၤ ယလိၣ်ဘၣ် တၢ်စိကမီၤလၢအဒိၣ်အထီန့ၢ်န့ဆၢၣ် (supernatural power) န့ၣ်လီၤ.

ဖဲထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆ အပူၤ, ၦၤကွဲးလံၥ်တဲဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်ထဲဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဘၣ်, အဝဲအနီၢ်ကစၢ်မ့ၢ် ပဂံၢ်ပဘါလီၤ (:၁). ဖဲတၢ်ကမိၣ်မၤသးတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ “တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အတွၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးၦၤလီၤ” (:၇). ၦၤကွဲးထါ စံးကဒါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤ တဘျီဝံၤတဘျီလၢ တၢ်နၥ်ကျၢၤမုဆှုအပူၤလီၤ (:၁၁).

ဒ်တဆ့အသိး, ပတနံၤဘၣ်တနံၤအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ အကီအပူၤ ပလိၣ်ဘၣ် ခီၣ်ခါလၢအဃၢ, ဒီးမၤထီထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လီၤ. ဖဲပသန့ၤထီၣ်သးလၢ ကစၢ်ယွၤလၢ အတဆီတလဲနီတဘျီဘၣ်တဂၤန့ၣ်, ပသန့ၤသးလၢယွၤဂံၢ်န့ၢ်ဝဲ, ဖဲယွၤပၥ်လီၤတၢ်ကူၣ်ဒီးခီၣ်ကါအယူာ် ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤအခါန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဘၣ်ဒုးလိၥ်ပသးဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒံး, မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဂုၥ်ကျဲးစၢးလၢ တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အပူၤဒံးဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဝဲလၢ တၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤလီၤ. ဖဲပသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ပဂံၢ်ဘါတဆူၣ်အခါ ဒံးဒၣ်လဲၥ်, ယွၤကမၤစၢၤ မၤဖ့ၣ်ဆၢန့ၢ် ပတၢ်နၥ် အညၣ်ထူၣ်လီၤ.