ကၠ့(မ) (James) ကူကၤဃၥ်ဆ့ဖျီၣ်ခံတိၤပျ့, ဟးဒီးခီဃီၤ ဃိၥ်အတၢ်ဂဲၤလိၥ်နီၢ်ခိတၢ်ဟူးဂဲၤလီၢ် (Gym) ဒီးစံၣ်လီၤဆူရ့ၣ်ကီၣ်လၢ တၢ်စိၥ်ဆူအံၤဆူန့ၣ်န့ၢ်ဒီးညီအပူၤ, ဖဲၦၤဃိၥ်ဖိအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဘျၢအီထံအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကၠ့(မ) ဖဲအနၢ်ဟူဝဲလၢ အဖိမုၣ် ဘြ့းတနံၣ် (Brittany မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ၦၤဃိၥ်ဖိ) ဒိးဘျၢအသးလၢထံ တနံၤဃီ ဖဲရ့ၣ်ကီၣ်တခါအံၤအပူၤန့ၣ်, ကၠ့(မ) အတၢ်သးခုဒိၣ်ထီၣ်န့ၢ်အလီၢ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်ဒီဖိပၢ် ခံဂၤ သ့ၣ်ညါထီၣ် တၢ်မၤအသးတဖၣ်န့ၣ်, ၦၤမၤတၢ်ဖိ ဖဲဃိၥ်ပူၤတဖၣ်ဒၣ်လဲၥ် အသူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤထီၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်စံးဝဲ “ၦၤလၢအမဲၥ်ထံတယွၤန့ၣ် တအိၣ်ဝဲဘၣ်” လီၤ. အါနံၣ်အါလါလၢဃိၥ်အပူၤဂ့ၤ, အချၢဂ့ၤ ဘြ့းတနံၣ် ဒီးအပၢ် ခံဂၤလိၥ် အဲၣ်ဒိးယွၤအတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်လီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်အိၣ်မူအသီ တဘျီဃီ ဒ်သိးသိးလီၤ.

လံၥ်စီဆှံ ပၥ်ဖျါတၢ်မၤသးလၢ ဃိၥ်ပူၤအဂၤတခါလီၤ. တဘျီအံၤ မ့ၢ် ၦၤပၢၤဃိၥ်တဂၤ, ဖဲယ့ၣ်ၡူးအတၢ်အဲၣ် ဆီတလဲဟံၣ်ဒူၣ်ဒီတဒူၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဟူး ဖးဒိၣ်တခါ တရုၤဃိၥ်ဝံၤန့ၣ် “ဃိၥ်အပဲတြီၤတဖၣ် အိးထီၣ်သး” စီၤပီလူးဒီး စီၤစံလၤ တဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ဘၣ်, အိၣ်ဒၣ် ဖဲဘၣ်တၢ်စၢဃၥ်အဒၢးပူၤလီၤ (မၤတၢ် ၁၆:၂၆-၂၈).

ၦၤပၢၤဃိၥ်အသးၦဲၤဒီးတၢ်စံးဘျုး မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်တဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးသးဘၣ်အဃိ, ဒီးက့ၤကိးန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်ဆူအဟံၣ် ဒီးလၢခံကတၢၢ်န့ၣ် သံကွၢ်တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်ဆီတလဲအတၢ်သံကွၢ် လၢအမ့ၢ် “ယကဒိးန့ၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ် ယကဘၣ်မၤမနုၤလဲၣ်” (:၃၀)န့ၣ်လီၤ.

အဝဲသ့ၣ်စံးဆၢ, “စူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဒီး နၦၤဟံၣ်ဖိတဖၣ်တက့ၢ်” (:၃၁). အဝဲသ့ၣ်အတၢ်စံးဆၢ ပၥ်ဖျါထီၣ် ယွၤသးအိၣ်လူလီၤတၢ်သးကညီၤန့ၣ် တမ့ၢ်ထဲ လၢၦၤတဂၤစုၥ်စုၥ်အလိၤဘၣ်. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးလၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီဒူၣ်အလိၤလီၤ. မ့ၢ်တၢ်ဒိးန့ၢ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်အဃိ, အဝဲသ့ၣ်ခဲလၢၥ် “စူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤယွၤ- ၦၤပၢၤဃိၥ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီဟံၣ်ညါ” လီၤ (:၃၄). ပညီနုၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢ ၦၤလၢပအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ် အတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ်ပနၥ်သ့လၢ ကစၢ်ယွၤအဲၣ်အဝဲသ့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်ပအဲၣ်တက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤသးအိၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤ ပဝဲခဲလၢၥ်, ပဟံၣ်ဖိဒီဟံၣ်ညါလီၤ.