ကၠီၣ်ဘရဲၤယၢၣ်(John Branyan) မ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်မၤလၢအမၤမုာ်မၤနံၤ, မၤသးဖှံပှၤန့ၣ်စံးဝဲ “ပတဆိကမိၣ်တၢ်လၢ ပကဘၣ်နံၤဒီး တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်လၢပသးပူၤန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်နံၤတၢ်အ့ မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ပှၤ, ကစၢ်လၢအသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လံ လၢပကလိၣ်ဘၣ် တၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒ်သိးပကလဲၤခီဖျိ ခီဂာ်သးသမူအတၢ်လဲၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤ သ့ၣ်ညါ ပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ အဝဲသ့ၣ်ညါတ့ၢ်ဝဲလၢ ပကဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်, အဝဲသ့ၣ်ညါတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကမၤအသးအဃိ… တၢ်နံၤတၢ်အ့မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ကွၢ်တဖျဲး ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အပူၤ တၢ်နံၤတၢ်အ့ ကအိၣ်ထီၣ် ကကဲထီၣ်လၢပသးပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိအက့ၢ်အဂီၤလီၤဆီမ့ၢ်ဂ့ၤ ဒ်သိးၡီဖိတဖၣ်လၢ ပကွၢ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်သးမုာ် တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤတ့လီၤဝဲ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ အဒုးအီၣ်နုၢ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်မိၢ်ပှၢ်အပူၤတဖၣ် ဒီးထိၣ်လၢအခီၣ်ဖးထီဒီး ယူၤဝဲတသ့တန့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ဖျါလၢအအိၣ်ဒီးသးလၢ တၢ်မၤနံၤမၤအ့တၢ် ဒီးမ့ၢ်လၢပဝဲ ပှၤကညီတဖၣ် ပဘၣ်တၢ်တ့လီၤပှၤ ဒ်ကစၢ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤအဃိ ပအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်နံၤတၢ်အ့ အတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်နံၤတၢ်အ့ အလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ ပထံၣ်ဘၣ် အခီၣ်ထံးတဘျီ ဖဲစီၤအၤဘြၤဟၣ်ဒီး နီၢ်စၤရါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ အၢၣ်လီၤနီၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤအံၤလၢ ကမၤန့ၣ် အဖိဖဲ ၁မိၤ ၁၅:၄ အပူၤ “မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအဟဲထီၣ် လၢနဟၢဖၢပူၤတဂၤ ကကဲထီၣ် ပှၤန့ၢ်သါနတၢ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၅ အပူၤ ကစၢ်ယွၤစံးဝဲ “ကွၢ်ထီၣ်ဆူမူခိၣ်, ဒီးနဂံၢ်မ့ၢ်သ့ဒီး,ဂံၢ်ဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤန့ၣ်တက့ၢ်……နချံနသၣ်ကမၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ. နီၢ်စၤရါအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အဖိ ဖဲအသးအိၣ်ခွံဆံအဆၢကတီၢ်, စီၤအၤဘြၤဟၣ်ယုၢ်ဝဲအမံၤလၢ စီၤအံၤစဲးဒီး အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ်လီၤ”. ၁မိၤ ၂၁:၆ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် နီၢ်စၤရါစံးဝဲလၢ “ယွၤဒုးနံၤယၤလီၤ. ကယဲၢ်ပှၤလၢအနၢ်ဟူခဲလၢာ်န့ၣ် ကနံၤဃုာ်ဒီးယၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. လၢနီၢ်စၤရါအဂီၢ် တၢ်ကမၤအသးအံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢ အသးအနံၣ်အလါပှၢ်အကတီၢ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဖိသၣ်ဆံးဒီး ကဘၣ်ကွၢ်ထွဲ ကဟုကယာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ ဆီတလဲက့ၤဝဲ ဖဲ ၁မိၤ ၁၈:၁၂ အပူၤ နီၢ်စၤရါအတၢ်နံၤဝဲလၢ တၢ်သးဒ့ဒီအပူၤန့ၣ်ဆူ တၢ်သူၣ်ခုသးခု အတၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ်လီၤ.

ပစံးဘျူးဘၣ် ကစၢ်ယွၤလၢ အတၢ်ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်နံၤတၢ်အ့အဃိန့ၣ်လီၤ.