ယအိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိာ်ဘၣ်ဘီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယသးအတၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်တဖၣ်အပူၤ ယအိၣ်ဒၣ်ထဲတဂၤဧိၤအဃိ ယပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် အနးကတၢၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယလုၢ်ထံဒၢးမဲာ်ထံကလၤလိၤန့ၣ် ယကစဲဘူးတဃာ်ဟၢးစဲၣ် တ့လၢၣ်(Hudson Taylor) အတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ “ကစၢ်ယွၤလၢအမူဝဲတဂၤ အိၣ်ဝဲ, ကစၢ်ယွၤအံၤ စံးကတိၤတၢ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ, ကယဲၢ်အစံးကတိၤတၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးအခီပညီဒီး ကယဲၢ်အအၢၣ်လီၤဝဲတဖၣ်န့ၣ် ကမၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ”. ဖဲယသးဘၣ်ဒိဆါဒီး သူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါအဆၢကတီၢ် ဒ်သိးယကထံၣ်ဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တ့လၢၣ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ဒိးန့ၣ်ဝဲဒၣ်လၢအတၢ်လဲၤတၢ်ဒီးယွၤ အါနံၣ်အါလါ အတီၢ်ပူၤဒီး ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ယွၤမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ် ဒီးဖဲပအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်, ပဘၣ်အိၣ်သယုၢ်သညိထဲတဂၤဧိၤဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအဆၢကတီၢ် တဖၣ်အပူၤ ယွၤမၤဂ့ၤမၤစၢၤပှၤ သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တမ့ၢ်ထဲလၢ တ့လၢၣ် သ့ၣ်ညါ ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲလဲၤခီဖျိပလၢၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲဒၣ်နာ် ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ် ဒီးဒိကနၣ်ယွၤအဃိ ပှၤတရူးဖိလၢအကထိတဖၣ် အကထိန့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤအသးဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လဲၤခီဖျိပလၢၢ်ဘၣ် ယွၤဒီးယွၤအကျဲအကျိၤအကွာ်တဖၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ စီၤဒၤဝံးကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅ လၢတၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ကစၢ်ယွၤ ဒ်အဝဲကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲ, အိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်, ဒီးတီဝဲလိၤဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲပနုာ်ဒီးပိာ်ကစၢ်ယွၤအခံန့ၣ်ဒီး ပသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ဒ်အဆၢဖိ၁၃ပာ်ဖျါဝဲအသိး “ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ဝဲ ကစၢ်လၢအစံးကတိၤတ့ၢ်ဝဲအသိး ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တီဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ် …”န့ၣ်လီၤ(ခ့ခါစှီၤကျိာ်). ဒ်စံး၁၄၅:၁၀-၁၂အပူၤန့ၣ် ပကသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ကစၢ်ယွၤဒီးတဲဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်ဆူပှၤဂၤအအိၣ် ဒ်သိးစီၤဒၤဝံး စံးဆၢမၤဆၢဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

လံာ်ဧ့ၤဘြံ ၁၀:၂၃ ပာ်ဖျါဝဲ ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိာ်ဘၣ်ဘီ အဆၢကတီၢ် ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤပှၤ သ့ဝဲဒၣ်လၢ ပလဲၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤန့ၣ် တီဝဲလိၤဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ.