ပှၤနဲၣ်တၢ်ပီၢ်ထံတဂၤ လၢကီၢ်စဲၣ်နယူကၠၣ်စံၣ်(New Jersey) ထံၣ်ဝဲ သိလ့ၣ်တခိၣ် လီၤဘျၢလီၤဆူ နယူအး(ခ) ပီၣ်တြီၤ (Newark Bay)အပူၤဒီး နၢ်ဟူ ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ် လၢအပူၤ ကိးပသူထီၣ်ဝဲ “ယပီၢ်ထံတသ့ဘၣ် ”, ဖဲအဝဲ အ SUV သိလ့ၣ် လီၤဘျၢအသးဆူ ကပံာ်ထံဒုအပူၤအခါန့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖု ကွၢ်လီၤဝဲလၢကၢၢ်နံၤအခါ, အဲၣ်ထိနံၣ် (Anthony) ဃ့ၢ်ဆူ လၢၢ်တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢတၢ်ကနူၤ, ဘ့ၣ်လီၤကွံာ်အခီၣ်ပျီၢ် (prosthetic leg) တခီ, ဒီးစံၣ်နုာ်လီၤဆူထံကျါ ဒီးမၤပူၤဖျဲးက့ၤပှၤသးပှၢ် အသးအိၣ် ၆၈ နံၣ်တဂၤ ဆူ ထံကၢၢ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဲၣ်ထိနံၣ် ပာ်လီၤအသးဒူဒူ ဒီးမၤဝဲအဃိ, ပှၤတဂၤ ဘၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးန့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်ဃုထၢတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လီၤ. ကွၢ်ထံဆိကမိၣ် ပၢ်စီၤယၤကိာ်, ဖိခွါအါဂၤ အပၢ်တဂၤ, လၢအကွၢ်မဲာ်တၢ်ဖျိဖျိဖျါဖျါ လၢအဖိခွါ စီၤယိၤသးအသးအိၣ် (၁၇)နံၣ်တဂၤအလိၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢတၢ်ကူၣ်သ့တအိၣ်ဘၣ်အပူၤ, အဝဲမၤ “ဆ့ဖးထီတဘ့ၣ် အိၣ်ဒီး အစု” လၢစီၤယိၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (၁ မိၤ ၃၇:၃). တၢ်အစၢတခီ မ့ၢ် စီၤယိၤသးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါတဖၣ် သးဟ့အီၤ (:၄), ဒီးဖဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် အိၣ်ထီၣ်အခါ, အဝဲသ့ၣ် ဆါကွံာ်အီၤဆူ တၢ်မၢကဲကုၢ်န့ၣ်လီၤ (:၂၈). နာ်သက့, စီၤယိၤသးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် ပညိာ်မၤဘၣ်ဒိဆါအီၤဘၣ်ဆၣ်, မ့ၢ်လၢစီၤယိၤသးလဲၤတုၤဆူ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤအဃိ, ယွၤသူအီၤ ဒ်သိးကကဟုကယာ် ဒီးမၤပူၤဖျဲး စီၤယၤကိာ်အပှၤဟံၣ်ဖိဒီး ပှၤအဂုၤအဂၤအါဂၤ, ဖဲတၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိလီၤဝဲ နွံနံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ (ကွၢ်ဖဲ ၅၀:၂၀). တၢ်ဃုထၢလၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤအသးတဖၣ်အံၤန့ၣ်, မ့ၢ်စီၤယိၤသးအတၢ်ပာ်လီၤသး လၢအကတီဝဲ, ဒီးဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးလၢ စီၤပိၤတံၤဖၢ် အမါအအိၣ်န့ၣ်လီၤ (၃၉:၁-၁၂). တၢ်အစၢမ့ၢ်ဝဲ တၢ်လီၤဆူဃိာ်ပူၤ (၃၉:၂၀) ဒီးတဆီဘၣ်တဆီ ထံၣ်ဘၣ်ဒီး ဖၤရိၤန့ၣ်လီၤ (အဆၢဒိၣ် ၄၁).

အဲၣ်ထိနံၣ် ကအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်ဂ့ၤ မ့ၢ်လၢအသိၣ်လိတၢ်ပီၢ်ထံအဃိ သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲကဘၣ်ဃုထၢ ပာ်လီၤအသးဒံးန့ၣ်လီၤ. ဖဲပအဲၣ်ယွၤဒီးဃုမၤအတၢ်အခါ, ယွၤမၤစၢၤပှၤလၢ ပကဃုထၢ တၢ်လၢအမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်အိၣ်မူ ဒီးလၢအမၤလၤကပီၤယွၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်တဃုထၢဘၣ်ဒံးန့ၣ်, ပစးထီၣ်သ့ ခီဖျိတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ.