မဲၣ်ဒလ့ အဲၣ်လအဲၣ်ကၢၢ် (Madeleine L’Engle) ဒုးအိၣ်ဒီးလုၢ်လၢ်တမံၤ လၢကိးစံးကတိၤတၢ်ဒီး အမိၢ်လၢ လီတဲစိတနွံတဘျီန့ၣ်လီၤ. လၢခံနံၣ်တဖၣ်အပူၤဒၣ်လဲာ် အမိၢ်ဟဲသုးအိၣ်ဒီးအီၤ အဆၢကတီၢ် ပှၤကွဲးသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤ လံာ်လၢဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤအံၤ “ထဲလၢတၢ်ဘၣ်ထွဲ တုၤအိၣ်လိာ်သးတမံၤဧိၤအဂီၢ်”န့ၣ် ကိးကတိၤတၢ်ဒီး အမိၢ်န့ၣ် အဘျီအါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, မဲၣ်ဒလ့ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ အဖိတဖၣ်ကကိးအီၤ ဒီးဟံးဃာ်တၢ်ဆဲးကျိးဘၣ်ထွဲလိာ်သးအံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ အဝဲသ့ၣ် စံးကတိၤလိာ်သကိးသးဖးယံာ်ဖးထီ အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သံကွၢ်, တၢ်စံးဆၢတဖၣ် လၢအကါဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢကတီၢ်အဂၤန့ၣ် တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ပှၤကိးတၢ်အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ် လီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤ အဖၢမုၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လံာ်လၢ အကွဲးဝဲ “တၢ်ဟးလၢထံဖီခိၣ်” (walking on water)အပူၤအသိးန့ၣ် “တၢ်ဆဲးကျိး ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးဖိတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီးဂ့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲဖိတဖၣ်ခဲလၢာ် တၢ်ဆဲးကျိးဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ပၢ်ယွၤ မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ်ဒီး ဂ့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ”.

ပဝဲအါဂၤ ပညီနုာ်သ့ၣ်ညါ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ထုကဖၣ် ဖဲလံာ်မးသဲ ၆:၉-၁၁ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လံာ်စီဆှံအဆၢအဟဲဆိတဖၣ်န့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကတိၤဆှၢနုာ်လၢ တၢ်ကတိၤပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အခံအဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ပထုကဖၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤပာ်ဖျါတၢ် ဒ်သိးကထုးန့ၢ်ပှၤသးအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. အဆၢဖိ ၅ စံးဝဲ တမ့ၢ် “တၢ်အိၣ်ဖျါလၢ ပှၤကညီအမဲာ်ညါ”အဂီၢ်ဘၣ်. ပတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်န့ၣ်ကယံာ်ဝဲထီဝဲထဲလဲၣ်, ဆံးအါလဲၣ်န့ၣ် တၢ်တပာ်ပနီၣ်တၢ်အဆၢ ဘၣ်ဆၣ်, အဆၢဖိ ၇ စံးဘၣ် ပှၤ “အကတိၤတၢ်အါ”န့ၣ် အတၢ်ဒၣ်ဝဲ တမ့ၢ်တၢ် ဒ်သိးလိာ်သးဒီး တၢ်ထုကဖၣ်လၢအကံၢ်အစီ အိၣ်တၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်လၢ အကါဒိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ် ဖျါလၢ ပတၢ်ဆဲးကျိးဘၣ်ဒွဲလိာ်သး ဒီးကစၢ်ယွၤ, အဆၢဖိ (၈) ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ် “တချုးလၢ (ပ)ဃ့ဒံးဘၣ်”န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး မၤလီၤတံၢ်ဝဲ တၢ်ဆဲးကျိး ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ပၢ်ကစၢ်ယွၤထီဘိန့ၣ် ဂ့ၤဆံးဒိၣ်လဲာ်န့ၣ်ဒီး အဆၢဖိ (၉) အပူၤ နဲၣ်လိပှၤလၢ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ဘါထုကဖၣ်တၢ် ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤ, တၢ်ဃုထၢအကါဒိၣ်တၢ်တမံၤ လၢဒုးဘၣ်ထွဲ တုၤအိၣ်လိာ်သးဒီး ပဝဲခဲလၢာ်အယွၤဒီး ပၢ်တဂၤအဃိန့ၣ်လီၤ.