Archives: January 2024

ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ ဆူကစၢ်ခရံာ်

တရူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် အဖိဃုဂၤတဂၤ, ကၠီစိ(န), ဒိးန့ၢ် စကီလၣ်ရှ့း ဒ်သိးကလဲၤမၤလိတၢ် လၢကီၢ်အမဲရကၤအဖၠၣ်စိမိၤတဖျၢၣ်, ဖဲ ၁၉၂၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဖျိထီၣ်အတၢ်မၤလိလၢ တၢ်လၤကပီၤ အဒိၣ်အထီကတၢၢ်, ဒီးမၤဝံၤအတၢ်မၤလိ လၢတီၤဒိၣ်တုာ်ခံပတီၢ်တပတီၢ်တၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤ, ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဝဲ ဖံၣ်အ့းချ်ဒံၢ် (PhD.) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအမၤလိတၢ် အကတီၢ်, အဝဲလဲၤကပာ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးဘၣ်တနၤ ဖဲ ၁၉၂၇ နံၣ်န့ၣ်, အဝဲအးလီၤအသး ဆူကစၢ်ခရံာ်အစုပူၤ ဒီးအသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ဒ်သိးကကဲထီၣ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဂၤ အဂီၢ် ကစၢ်ယွၤကိးအီၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်က့ၤတုၤဆူ တရူးကီၢ်န့ၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤခွဲးယာ်တဖၣ် လၢကဒိးန့ၢ် ကျိၣ်စ့ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် အိၣ်ခိးပာ်အီၤဘၣ်ဆၣ်, လၢကဘီပူၤ ဖဲအက့ၤဆူဟံၣ်အကတီၢ်, သးစီဆှံထုးန့ၢ်အသူၣ်အသး လၢကစူးကွံာ်ညိကွံာ် အတၢ်ပညိၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကမ့ၢ်ဝဲ အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ အသး အတၢ်ပနီၣ်အဂီၢ်, အဝဲကွံာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် တၢ်လၤကပီၤလၢအဒိးန့ၢ်ဝဲတဖၣ် ဆူပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဒီးမ့မ့ၢ် ပာ်လီၤတ့ၢ်ဝဲထဲ ဖံၣ်အ့းချ်ဒံၢ် အဒံၢ်ကရံၣ်, ဒ်သိးကပာ်ဖျါတၢ်ယူးယီၣ်ပးကဲမိၢ်ပၢ်အဂီၢ်, ဒီးကဟ့ၣ်က့ၤဝဲအမိၢ်အပၢ်န့ၣ်လီၤ.

မၢ်ကူး…

ပစီၤပၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး

လၢတၢ်ခူၣ်ထုးထီၣ် ရ့ၣ်နီၣ်သိ, ဖဲထံကီၢ်လၢတၢ်ကိၢ်ဆါဒိၣ်မး, ဒီးဃ့ထီကတၢၢ်တဘ့ၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ်အံၤအကတီၢ်, ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ထံၣ်ဝဲ ထံအဒ့ဖးဒိၣ်တပူၤအိၣ်လၢ ဟီၣ်လာ်အံၤ အဃိ ဖုးသံပျီာ်သံဘၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, “ပှၤကညီတ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် ထံကျိမိၢ်ပှၢ် ဖးဒိၣ်” တၢ်တိာ်ကျဲၤ, စးထီၣ်ဖဲ ၁၉၈၃ နံၣ်, ဒီးတ့ၢ်နုာ်ထံပီၤတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ကဆှၢ ပတီၢ်ထီ ထံအကဆှီတဖၣ် ဆူဝ့ၢ်ဒိၣ်ဝ့ၢ်သွါတဖၣ် လၢအလိၣ်ဘၣ်ဝဲထံဝံၣ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤ အတၢ်မၤ စးထီၣ်တၢ် အလီၢ်အကျဲန့ၣ်အိၣ်ဒီးလၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ် လၢအဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤ “တၢ်လီၢ်အံၤ သးသမူအသွံၣ်ကျိၤ စးထီၣ်ယွၤလီၤဝဲအလီၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ယရှါယၤ ၃၂ အပူၤန့ၣ် ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ခါဆူညါ စီၤပၤအတီအလိၤတဂၤကပၢတၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ဝံယရှါယၤ စူးကါထံလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအက့ၢ်ဂီၤဒိန့ၣ်လီၤ. စီၤပၤတဖၣ် ဒီးပှၤပၢတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ပၢတၢ်လၢ တၢ်တီတၢ်လိၤ, ဒီးလၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤန့ၣ်, အဆၢဖိ ၂ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ, အဝဲသ့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒီး “ထံကျိၤလၢအလီၢ်ဃ့အသိး, ဒ်လၢၢ်ဒိၣ်အကဒု လၢတၢ်ဘှံးသးအကီၢ်ပူၤအသိး” န့ၣ်လီၤ. ပှၤပၢတၢ်တနီၤ ဖဲလၢကဘၣ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်အလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢတၢ်ကဟံးန့ၢ်တၢ်လၢ ကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.…

ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်ခီဖျိ တၢ်ကဟုကယာ်

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်သးစၢ်တဂၤ, ဃ့ထုကဖၣ်ဝဲကိးမုၢ်ဂီၤ, လၢတနံၤအံၤ ကစၢ်ယွၤကစူးကါအီၤဒ်သိး ကမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပှၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ဃ့ထုကဖၣ်ဝဲအသိး ကကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢ ပှၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲတလီၢ်လီၢ်အဃိ, ကဲထီၣ်တၢ်သးခုလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲ မုၢ်တနံၤ, လၢအတၢ်မၤခံခါတခါဝံၤန့ၣ်, ဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ဘှံးဝဲတစိၢ်တလီၢ် လၢမုၢ်တၢ်ကပီၤအဖီလာ်, ဃုာ်ဒီးပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤတဂၤ, ဒီးပှၤတဂၤအံၤ သံကွၢ်အီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် စံးဆၢက့ၤယိယိဖိန့ၣ်လီၤ. တစံးဆၢဝဲဆူၣ်ဆူၣ် ကိၢ်ကိၢ် ဒီး တမ့ၢ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ခီဖျိလၢ သးမုၢ်စီဆှံ နဲၣ်ဆှၢအီၤအဃိဒီး အသးပူၤကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်စံးကတိၤလိာ်သးအံၤ တမ့ၢ် တၢ်လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီဘၣ်ဆၣ် ဖျါလၢကဲဘျုး, ဒီးမုာ်လၤသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒုးအိၣ်ထီၣ် တံၤသကိးသီသံၣ်ဘှဲတဂၤ- ပှၤလၢအဲၣ်ဒိးမၤလိသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ တၢ်စံးကတိၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်ဆူပှၤဂုၤပှၤဂၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ပျဲသးစီဆှံ နဲၣ်ဆှၢပှၤန့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၁:၈ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ “သုကဒိးန့ၢ် တၢ်အစိကမီၤ ဒီးသုကကဲထီၣ်ယပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်....ပၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ကလၤ ၅:၂၂-၂၃ ပာ်ဖျါဝဲ သးစီဆှံအတၤသၣ်အဂ့ၢ်…

ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်

ခီလ့ၣ်ကၠိတၢ်ကွဲးအတီၤဒၢးလၢယသိၣ်လိဘၣ်အဂီၢ် ယဘၣ်ကွၢ်ဒီးဟ့ၣ် ကၠိဖိတဖၣ်အတၢ်ကွဲး အပတီၢ်အဆၢကတီၢ်, ယဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး ယပျဲၢ်တဂၤအတၢ်ကွဲးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကွဲးန့ၣ် ဂ့ၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်, ယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ အတၢ်ကွဲးဂ့ၤမုာ်ဒိၣ်မးအဃိ, ဖဲယဃုကွၢ်ထံ တဆံးတက့ၢ်ဝံၤ, ယသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်လၢ တၢ်ကွဲးအံၤ ဘၣ်တၢ်ဟုၣ်ဟံးန့ၢ်လၢ အီၣ်လဲ (online) တၢ်ကွဲးအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယကွဲးဆှၢလီၤလီလံာ်ပရၢ ဆူယပျဲၢ်မုၣ်အံၤ ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါအီၤလၢ အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလံန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကွဲးအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဝဲ တၢ်မၤနီၣ်အပတီၢ် (၀), ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်မၤနီၣ်အပတီၢ်အဂီၢ် ကွဲးဆှၢထီၣ် တၢ်ကွဲးအသီသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်, “ယမဲာ်ဆှးဒိၣ်မး, ဒီးယဃ့ကညးဘၣ်နၤန့ၣ်လီၤ. နပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢယဂီၢ်အဃိ ယစံးဘျုးနၤလီၤ. ယတကြၢးဒီးနတၢ်ဟ့ၣ်ဘျုးအံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ယစံးဆၢက့ၤအီၤ, ခီဖျိလၢ ပဝဲးကိးဂၤ ပဒိးန့ၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဘျုးအဖှိၣ် ကိးနံၤဒဲးအဃိ, တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘျုး လၢနဂီၢ်န့ၣ် ယလဲၤကပာ်ကသ့ဝဲဒ်လဲၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် ကမၤဂ့ၤထီၣ်ပတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ, ဒီးကပှ့ၤက့ၤပှၤလၢပမၤကမၣ်တၢ် တဖၣ်အပူၤအဂီၢ်, ကျဲအိၣ်ဝဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၁၅:၁၁ အပူၤ စီၤပ့းတရူးစံးဝဲ “ပနာ်လၢ…

တၢ်ကတိၤတဖၣ် လၢအမၤဖှံမၤသီထီၣ် ပသူၣ်ပသး

ယဖိမုၣ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢ ဖၣ်ကပူၤဒီးကိးသတြီထီၣ်ဝဲ “မိမိၢ်ဧၢ, သၣ်ဘုလါတဘ့ၣ် အိၣ်လၢ ကနဲစီအလီခီပူၤ” န့ၣ်လီၤ. ယစံးဆၢအီၤချ့ချ့ ဒ်ညီနုၢ်ပှၤစံးကတိၤတၢ် အိၣ်ဝဲအသိး လၢ, “နဖီၣ် သၣ်ဘုလါ လၢကနဲစီအလီခီပူၤန့ၣ် ကန့ၢ်အါန့ၢ်ဒံး နဖီၣ်လၢ တၢ်ဆံၣ်ထံအလီခီပူၤန့ၣ်လီၤ.” တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤန့ၣ် ယဖီၣ်န့ၢ် သၣ်ဘုလါတဘ့ၣ် လၢကနဲစီ, ဒီးယထံၣ်လီၤက့ၤယသး လၢယပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ် တၢ်ကတိၤဒိတထံၣ်, လၢအဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤ လၢစိၤခဲအံၤ- ခီဖျိအတၢ်ကူၣ်သ့လၢအမ့ၢ်, တၢ်ဃ့ကညးတၢ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအထုးန့ၢ် ပှၤဂၤအသး အါန့ၢ်ဒံး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢအခၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ.

လံာ်ကတိၤဒိဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ကွဲးပာ်ဖှိၣ် ပှၤကူၣ်သ့အတၢ်စံးကတိၤတဖၣ် အိၣ်ဟဲခီဖျိလၢ ကစၢ်ယွၤအသးစီဆှံန့ၣ်လီၤ. တၢ်တဖၣ်အံၤ မၤစၢၤပှၤ လၢတၢ်နဲၣ်ဆှၢပကျဲ, ဒီးသိၣ်လိသီလိ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအကါဒိၣ်တဖၣ်, တၢ်အိၣ်မူကျိၤကျဲလၢ အမၤလၤကပီၤကစၢ်ယွၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤဒိအါထံၣ်အါဘီ အတၢ်ပညိၣ်အခိၣ်သံၣ်မ့ၢ်ဝဲ ပှၤကညီကဒဲကဒဲ အတၢ်ရ့လိာ် ဘၣ်ထွဲလိာ်သး ဃုာ်ဒီးပတၢ်ကတိၤတဖၣ် လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးပှၤဂုၤပှၤဂၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
လံာ်တၢ်ကတိၤဒိတဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီးစီၤပၤရှလိၤမိၤ, ဖျါဖဲ ကတိၤဒိ ၂၅:၁၈ အပူၤန့ၣ်…