၁၉ဝ၆ နံၣ် World Series ဖျၢၣ်ဒိတၢ်လိာ်ကွဲ တချုးစးထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ၦၤကွဲးတၢ်လိာ်ကွဲအဂ့ၢ် ဟယူး ဖိၤလၤတၣ် (Hugh Fullerton) ပာ်ဖျါဆိအတၢ်ထံၣ်လၢအၦဲၤဒီး တၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲ Chicago Cubs, တၢ်လိာ်ကွဲဖျၢၣ်ဒိတဖု, ပှၤမုၢ်လၢ်လၢအကမၤနၢၤတၢ်န့ၣ်, ကမၤနၢၤဝဲဒၣ်ထဲ တၢ်လိာ်ကွဲ ခံဘျီတဘျီ, ဒီးတၢ်ပြၢတၢဒီးသၢန့ၣ် တမၤနၢၤတၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်ပြၢလွံၢ်ဘျီတဘျီန့ၣ် ခီဖျိလၢတၢ်စူၤအဃိ ပှၤတလိာ်ကွဲဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်အစံးဝဲအသိး, ဘၣ်ဝဲဒၣ်ခဲလၢာ် န့ၣ်လီၤ. လၢခံ, ဖဲ ၁၉၁၉ နံၣ်န့ၣ် အဝဲအတၢ်သ့ပဲာ်ထံနီၤဖးတၢ်န့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်, လၢ World Series တၢ်လိာ်ကွဲပြၢအပူၤ ၦၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတနီၤ တူၢ်ရှူအသးန့ၣ်လီၤ. ဖိၤလၤတၣ် ဆိကမိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ် ကျိၣ်စ့လၢ ၦၤတၤကျိၣ်တၤစ့တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ် တၢ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တဘျီအံၤစ့ၢ်ကီး, အဝဲတယာ်ဆိတၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖိၤလၤတၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ဝံဘၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်ၦၤကူၣ်သ့တဂၤလၢ အဃုသ့ၣ်ညါမၤလိ တၢ်အုၣ်သးန့ၣ်လီၤ. ဝံယံးရမံယၤမ့ၢ် ဝံအမ့ၢ်အတီ လၢအတၢ်စံးကတိၤဆိတၢ်တဖၣ် လၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်ဝဲထီဘိန့ၣ်လီၤ. ယံး ၂၇:၂, ၁၂ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ဝံယံးရမံယၤကဘၣ်ယိးထီၣ်နီၣ်ယိးဘိဒီး စံးဘၣ်ယူဒၤလၢ ကဟ့ၣ်လီၤကွံာ် အသး ဆူဘၤဘူၤလိၣ်အစုပူၤ, ဒီးကမူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယံး ၂၈:၂-၄, ၁ဝ န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် ဝံအဘျၣ် စီၤဃနၤနယၤထီဒါအီၤဒီး မၤကၢ်ကွံာ်နီၣ်ယိးဘိန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၅-၁၆ န့ၣ် ဝံယံးရမံယၤ စံးဘၣ်အီၤ, “ကနၣ်, စီၤဃနၤနယၤဧၢႇ ယွၤတမၢလီၤဘၣ်နၤဘၣ်” ဒီးစံးကဒီးဝဲ “အအံၤတနံၣ်အံၤ နကသံလီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၇ ပာ်ဖျါဝဲ ခံလါပူၤကွံာ်လီၢ်ခံန့ၣ် စီၤဃနၤနယၤ သံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံအသီတကတြူၢ်အပူၤ လၢဧ့ၤဘြံၤ ၁:၁-၂ ပာ်ဖျါဝဲ “ယွၤကတိၤတၢ်ဒီးပၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢပျၢၤ လၢဝံတဖၣ်…, ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢနံၤကတၢၢ်တဖၣ်အံၤႇ ကတိၤတၢ်ဒီး ၦၤလၢအဖိခွါလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အိၣ်မူႇ အတၢ်သံဒီး အတၢ်ဂဲၤထၢၣ်က့ၤလၢတၢ်သံႇ ဒီးခီဖျိလၢ ယွၤအကလုၢ် ကထါစီဆှံႇ ဒီးသးစီဆှံကစၢ်အတၢ်ပၢဆှၢနဲၣ်ကျဲန့ၣ် ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ် နဲၣ်ဒံးၦၤ တုၤတနံၤအံၤ တစုန့ၣ်လီၤ.