တၢ်ဆါလံာ်လဲၢ်အကျးကစၢ်လၢ ကံး(သ) (Keith) မၤတၢ်အလီၢ်န့ၣ် လဲၤဟးကသုၣ်ကသီဆူတၢ်လီၢ်အယံၤ အိၣ်ဒံးဒၣ်ထဲခံသီဘၣ်ဆၣ် က့း(သ) ဒ်အမ့ၢ်ကျးကစၢ်အစုတီၤတဂၤအံၤ အသးဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လဲၤတရံးသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဆၣ်, က့း(သ)န့ၣ် ဘၣ်ယိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ပၢဆှၢသုးကျဲၤလံာ်လဲၢ်အကျးအတၢ်မၤန့ၣ် တမ့ၢ်မၤဝဲကန့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်အဃိ, အဝဲဃ့ၢ်ဝ့ၤဝီၤဒီး သုးကျဲၤမၤတၢ်, လၢအကြၢးမၤတဖၣ်ခဲလၢာ်လီၤ.

လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် အတၢ်မၤကစၢ်ကတိၤတၢ်ဒီးအီၤလၢ ကလံၤဒၢ ဒီးစံး “ဆိကတီၢ်ကွံာ်” “တၢ်လၢနကဘၣ်မၤတဖၣ်န့ၣ် မၤထွဲတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢလီလံာ်ပရၢအပူၤ, လၢယကွဲးဆှၢန့ၢ်နၤ တနံၤဘၣ်တနံၤန့ၣ်တက့ၢ်. က့း(သ)ဧၢႇ ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ. ပှၤလၢအကဘၣ်ဟံးန့ၢ်မူဒါန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ယၤလီၤ. တမ့ၢ်နၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်ဒီး ထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်အဆၢကတီၢ်, ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်တၢ်ကတိၤဒ်သိးအံၤလၢကစၢ်ယွၤအအိၣ် – စံး ၄၆:၁ဝ ပာ်ဖျါဝဲ “အိၣ်ဃိကလာ်” န့ၣ်လီၤ. အခီပညီန့ၣ် “ဆိကတီၢ်သုတၢ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှး” ယွၤအဲၣ်ဒိးစံးဝဲ “ပိာ်ထွဲမၤထွဲ ဒ်သိးယစံးဘၣ်သု. ယကဒုးတၢ်လၢသုဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. ယွၤတစံးဘၣ် ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢ ကဘၣ်မ့ၢ်ၦၤတတြီဆၢတၢ်, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကဘၣ်သးမံသးမုာ်လၢ အတၢ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်ကဘၣ်အိၣ်ဃိကလာ် လၢတၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤ – ကဘၣ်ဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤ လၢတၢ်သးတီအပူၤ, ဒီးဟ့ၣ်လီၤအးလီၤ တၢ်ကျဲးစၢးအသူအသၣ်တဖၣ် ဆူကစၢ်ယွၤအစုပူၤ ဒ်သိးယွၤကပၢဆှၢတၢ်အိၣ်အသး, မၤအသးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကမၤဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤလၢပနာ်အီၤတဂၤအံၤ အစိကမီၤဒိၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤအဃိ ပမၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၆, ဒီး ၉ ပာ်ဖျါဝဲ ယွၤမ့ၢ်ဒုးသီၣ်လီၤအကလုၢ်ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ၦံၢ်ဝဲလီၤ. ဒီးယွၤဒုးအိၣ်ကတီၢ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ် တုၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, အဆၢဖိ ၁ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ “ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်, ဒီးပဂံၢ်ပဘါလီၤ” အသိးန့ၣ် ပနာ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ သ့ဝဲနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်ပၢဆှၢတၢ်ဝံဃၢတဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ပမူဒါဘၣ် – မ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤအမူဒါန့ၣ်လီၤ.