မိၢ်သးစၢ်ဒီးအဖိခံဂၤ ဟဲတုၤဆူပတၢ်ဘါသရိာ် ဖဲလၢအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်ဘါဝံၤအဆၢကတီၢ်ဒီးသံကွၢ်ဝဲ “တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဝံၤလံဧါ” န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ပှၤလၢအိၣ်ခိးတူၢ်လိာ်တၢ်တဂၤ စံးဘၣ်အီၤလၢ “ဖဲတၢ်ကပိာ်ကပၤတၢ်ဘါသရိာ်တဖျၢၣ်န့ၣ် တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အိၣ်ဝဲခံပတီၢ်ဒီး တစိာ်ဖိန့ၣ် တၢ်ဘါခံပတီၢ်တပတီၢ် ကစးထီၣ်လီၤအဃိ, ယကဘၣ်လဲၤဆှၢနၤဧါ” န့ၣ်လီၤ. မိၢ်သးစၢ်အံၤတူၢ်လိာ်ဝဲဒီး ဖျါလၢသးခုစံးဘျုးယွၤ မ့ၢ်လၢအလဲၤဘါဘၣ်ယွၤ လၢတၢ်ဘါသရိာ်တယံၤတဘူးတဖျၢၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. လၢခံ ပှၤအိၣ်ခိးတူၢ်လိာ်တၢ် တဂၤအံၤ ဆိကမိၣ်ကွၢ်ထံက့ၤ တၢ်သံကွၢ် “တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဝံၤလံဧါ” န့ၣ် စံးဆၢကတၢၢ်ဝဲ “တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤန့ၣ် တဝံၤနီတဘျီဘၣ်, ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကအိၣ်ဝဲဒၣ်ဒံးဆူညါထီဘိန့ၣ်လီၤ.”

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စံးတၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢ ဟးဂီၤသ့, ဟးဂီၤညီတမံၤန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ယွၤအဟံၣ်ဖိဃီဖိ လၢအသူၣ်တီသးလိၤဒီးယွၤ, “ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်လၢယွၤအဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢပူၤ” အဃိ အ့းဖ့း ၂:၁၉-၂၂ အပူၤ စီၤပီလူးကွဲးပာ်ဖျါဝဲ “ဒီးတၢ်မၤထီၣ်သုလၢပှၤတၢ်မၢဖိ, ဒီးဝံသ့ၣ်တဖၣ်အခီၣ်ထံးအဖီခိၣ်, ဒီးယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲမ့ၢ်ဟံၣ်အသနၢၣ်အခီၣ်ထံးလီၤ. လၢအဝဲဒၣ်အပူၤဟံၣ်န့ၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့လိာ်အသးဒီဖျၢၣ်ညါသတးဒီး, ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးကဲထီၣ်လၢယွၤအဟံၣ်စီဆှံလီၤ. ဒီးလၢအဝဲဒၣ်အပူၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဃုာ်သုလၢယွၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲအလီၢ်လၢသးအပူၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲသူၣ်ထီၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်လီၤထူလီၤယိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်တၤတဖၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, မး ၁၆:၁၈ အပူၤစံးဝဲ, “ဒီးပျူၤပူၤအပဲတရီတဖၣ် တမၤနၢၤမၤဃၣ်ဘၣ်အီၤဘၣ်”န့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိလၢတၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် တၢ်ထံၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်တဖၣ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်ဒီး ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်ပထံၣ်အီၤသ့- ပဝဲခဲလၢာ်, ပမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အပူၤဒီး အ့းဖ့း ၃:၂၁ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၢ်အီၤလၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤ လၢတၢ်အစိၤတဖၣ်ခဲလၢာ်,လီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်လီၤ.