ဖဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဘီး (Bob) တူၢ်ဘၣ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢ အမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး အကလုၢ်အခါ, အဝဲဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး တၢ်သးဟးဂီၤ တဆံယဲၤနံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤလၢ ကတိၤတၢ်တန့ၢ်န့ၣ် ကမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဂဲၤလိာ်လၢ တၢ်သံကွၢ်အံၤဒီး လူလီၤဂာ်လီၤ အတၢ်သးအုးဒီး တၢ်သးဒ့ဒီလၢ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ကဒါက့ၤဝဲလၢ, “ယသ့ၣ်ညါထဲဒၣ်တၢ်တခါလၢ ယကဘၣ်မၤမ့ၢ် တၢ်လူၤပိာ်ထွဲယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ.” ဒ်အဝဲမၤလၢာ်အတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ်, အတၢ်အဲၣ်ယွၤဒိၣ်ထီၣ်ဝဲ, “ယဟ့ၣ်လီၤယသး ဒ်သိး ယကဟံးန့ၢ် ဒီးဘျၢလီၤယသးဆူ ကစၢ်ကလုၢ်ကထါအပူၤ မ့ၢ်လၢ တၢ်နာ်ဟဲလၢတၢ်ဒိကနၣ် ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ န့ၣ်လီၤ.”

လၢတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးအလံာ်ဆူ ရိမ့ၤအပူၤန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကတိၤ တၢ်နာ်ဟဲလၢ တၢ်ဒိကနၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး ဆၢမိၣ်န့ၢ်သးလီဝဲလၢ အၦၤယူဒၤဖိတဖၣ် ကစူၢ်နာ်ခရံာ် ဒီးကဘၣ်တၢ်အုၣ်ခီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကစူၢ်နာ်ဒ်လဲၣ်. ခီဖျိတၢ်နာ်လၢ “အဟဲလၢ တၢ်နၢ်ဟူတၢ်ကစီၣ်…ခီဖျိ ယွၤအကလုၢ်ကထါ ဘၣ်ဃးခရံာ်န့ၣ်လီၤ.” (:၁၇).

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဘီး ဃုဝဲလၢ ကတူၢ်လိာ်ဒီး စူၢ်နာ် ခရံာ်အတၢ်ကစီၣ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဒ်အဝဲဖးလံာ်စီဆှံအသိးန့ၣ်လီၤ. တနံၤန့ၣ် အဝဲကတိၤတၢ်သ့ဒၣ်ထဲ တနၣ်ရံၣ်ဧိၤ ဒီးတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဒီဆၢဒီကတီၢ် ဖဲကတိၤတၢ် ဘၣ်ဆၣ် အဝဲ ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်လၢယွၤအအိၣ် ခီဖျိအတၢ်ဘျၢလီၤအသးလၢ အကလုၢ်ကထါအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပဝဲစ့ၢ်ကီး ပနာ်သ့လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးကပာ်ဖျါလီၤအသး လၢပတၢ်ဂဲၤလိာ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တၤမနုၤမနုၤဂ့ၤ လၢပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်အပူၤ အဝဲကမၤအါထီၣ် ပတၢ်နာ် ဒ်ပဒိကနၣ် အတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.