ၦၤ ၁၂ ဖု, တဖုသၢဂၤစုာ်စုာ် ဆၢထၢၣ်သဃဲၤအဖံဘၣ်ခိၣ် ဒီးအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢ တၢ်သတြီၤတၢ်ဃ့ၢ်ခီၣ်လွံၢ်ခီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤခံဂၤလၢအကပၤတဂၤစုာ်စုာ် စၢဃာ် အခီၣ်ဒ့ဒီးအခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ် ဃုာ်ဒီးပှၤအခၢၣ်သးတဂၤ လၢတၢ်ကံးညၣ်က့ အလွဲၢ် အကလုာ်ကလုာ် ဒီးပှၤသၢဂၤအံၤ ကွၢ်စူၣ်ဝဲဒၣ်ဆူ ဖီတၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်အူထီၣ်ပံစံန့ၣ်, ၦၤအဖုတဖၣ်အံၤ ဃ့ၢ်သဖှိထီၣ်ဆူမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. အါဖုန့ၣ် လီၤဃံၤ ဘၣ်ဆၣ်ဂဲၤလိာ် ဒီးဂုာ်ကျဲးစၢးသၦၢ်ၦၢ် ဒ်သိးကခါန့ၢ်က့ၤ အခီၣ်ခါန့ၣ်လီၤ. ၦၤစှၤဖုတခီ လၢကဟးအလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢဝဲ ဒ်သိးကစံၣ်န့ၣ်လီၤ. တနီၤဟ့ၣ်တၢ်အဃၣ်(အၡူ)န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ၦၤအိၣ်ဝဲတဖု တချုးလၢအစးထီၣ်ဃ့ၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် မၤယံာ်မၤနီၢ်အသး လၢတၢ်မၤလီၤတံၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, ဒီးတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သး ဖဲအလဲၤတၢ်ဆူ အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အခီၣ်ဘၣ်တိၢ်လၢကျဲသနာ်က့ လဲၤဆူညါ ဒီးတယံာ်တမီၢ်န့ၣ် လဲၤခီဖျိ ၦၤအဖုအဂၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သးဆူၣ် လၢကမၤသကိးဃုာ်တၢ်, ခီၣ်ခါတခါဘၣ်တခါ, ဒုးတုၤအဝဲသ့ၣ်ဆူဖီတၢၣ် ဒ်သိးသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်မူလၢယွၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး လၢၦၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်အဘၢၣ်ကဝီၤအပူၤ န့ၣ် တဘျီဘျီ ဒုးတံာ်တာ်အ့န့ပသး, မၤသးဒ် တၢ်ဃ့ၢ်သကိးတၢ်ဆူညါ ဒ်တၢ်သတြီၤ ခီၣ်လွံၢ်ခီတၢ်ဃ့ၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ပဝဲဒၣ် တဘျီဘျီ ပခီၣ်ဘၣ်တိၢ် ဖဲပဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးၦၤဂၤ လၢအတၢ်ဆိကမိၣ်တဒ်သိးလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပ့းတရူး ကတိၤဝဲဘၣ်ဃး တၢ်ထုကဖၣ်, တၢ်အဲၣ်တူၢ်လိာ်တမှံၤတပျီၤ, ဒီးသူပတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ် လၢပတၢ်ပြၢသကိးဆူညါကအိၣ်ဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် ၦၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအပူၤ ဖဲ ၁ပ့း ၄:၈ “မ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒိၣ်မး အိၣ်လၢသုကျါ”, ဒီး ဖဲ အဆၢဖိ ၁ဝ န့ၣ် ကဘၣ်တူၢ်တံၤတူၢ်တမှံၤလၢ တအိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ် ဒီး “အံးက့ၤကွၢ်က့ၤလိာ် သုသးႇ ဒ်သုန့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် တဂၤဒီးတဂၤန့ၣ်တက့ၢ်”. ဖဲပဃ့ကစၢ်ယွၤ ဒ်သိး ကမၤစၢၤၦၤလၢ ပတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးမၤဃုာ်သကိးတၢ်အခါန့ၣ်, ပတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်သတြီၤအံၤသ့ ခီဖျိပဒုးနဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ် လၢပလဲၤခီဖျိ တၢ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ် ဒီးပအိၣ်မူသကိးလၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအပူၤ ဒ်သိးသိး ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.