ဘဲ(န)(Ben)ဒီးအတံၤသကိးတဖၣ် လဲၤဆူ ဝ့ၢ်ဖဲရဲး(Paris)န့ၣ် လဲၤထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ကွၢ်ကီလီၢ်လၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖၣ် အကျါတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘဲ(န) န့ၣ် တမ့ၢ် ပှၤလၢဃုမၤလိ ပီညါဒွဲလၤ ကၠိဖိတဂၤ ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤ အဝဲကွၢ်ကီဘၣ်ဝဲ တၢ်တ့ခဲၣ်တၢ်ဂီၤတထံၣ်ဒီး အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “ယ့ၣ်ရှူးအပျဲၢ် စီၤပ့းတရူးဒီး စီၤယိၤဟၣ် ဃ့ၢ်ဆူ တၢ်သွၣ်ခိၣ် ဖဲတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ အမုၢ်တဂီၤ” ဒီးဘၣ်တၢ်တ့ခဲၣ်အီၤလၢ ယူၣ်ကၠံဘၢနဲၣ်(Eugène Burnand)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကတိၤလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် စီၤပ့းတရူး ဒီးစီၤယိၤဟၣ် အမဲာ်သၣ်အက့ၢ်အဂီၤ ပာ်ဖျါတၢ်လၢ အကွၢ်ဝဲဒီးအထံၣ် ဒီးစုအက့ၢ်အဂီၤ တၢ်အိၣ်အသးတဖၣ် စံးကတိၤ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အါမးဒီး ဖျါမၤအသး ဒ်ကွဲမုာ် ပှၤကွၢ်တၢ်ဖိတဖၣ် ကမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီ ဒီးအဝဲသ့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤဒီး သးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တ့ခဲၣ်တၢ်ဂီၤအံၤ သန့ၤထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ယိၤ ၂၀:၁-၁၀ အပူၤ ဒီးပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဆၢဖိ ၄, လၢအမ့ၢ် ပှၤခံဂၤဃ့ၢ်ဝဲဒၣ်ဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအသွၣ်ခိၣ် လၢအိးထီၣ်အသး အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တ့ခဲၣ်တၢ်ဂီၤအဂ့ၤတဘ့ၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်မၢဖိခံဂၤ နီၢ်သးတၢ်သဘံၣ်ဘူၣ်, အဒိၣ်အယိာ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤအသးအကတီၢ်န့ၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်ခံဂၤအံၤ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အလၢအပှဲၤအတီၤအပတီၢ် ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်လဲၤဃ့ၢ်ဝဲဆူ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအဘၣ်ဒီး အကတၢၢ်န့ၣ် အဆၢဖိ ၁၉-၂၉ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤတဂၤအံၤ လီၣ်ဖျါထီၣ် အသးဆူ အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဃုယ့ၣ်ရှူးအံၤ တလီၤဂာ်ဒီး ပှၤတဖၣ်လၢ အဃုသ့ၣ်ညါ ယ့ၣ်ရှူးလၢ နံၣ်ကယၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်. ဒ်သိးအပျဲၢ်အဘီၣ်ခံဂၤအံၤ ပတလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်သွၣ်ခိၣ်အိၣ်ကလီမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပတထံၣ်ဘၣ် တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဂီၤ, က့ၢ်ဂီၤတမံၤမံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပထံၣ်ဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ် ဖျိဖျိဖျါဖျါသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဒ့ဒီ, တၢ်သံကွၢ်ဒီး တၢ်တလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်လၢပသးပူၤဒၣ်လဲာ် ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဒီး ဃ့ၢ်ဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအအိၣ်ဒီး ဆူအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ခဲဂီၤန့ၣ် ပကမၤလၤကပီၤ ခရံာ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအမူးဒီး မ်ပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤ ဒ် ယံး ၂၉:၁၃ ပာ်ဖျါဝဲ “ဒီးသုကဃုယၤ, ဒီးတုၤသုဃုယၤ လၢသုသးဒီဖျၢၣ်ညါဒီး သုထံၣ်န့ၢ်ယၤလီၤ”အသိးန့ၣ်လီၤ.