ကသံၣ်သရၣ်လၢ ကူစါယါဘျါ နီၢ်သးအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်လံာ်ကဘျံးပၤ ကျိၤအသနၢၣ်ပူၤ ကသံၣ်သရၣ်စံးဆၢဝဲ ပှၤဖးလံၢ်ဖိတဂၤ လၢအမံၤမ့ၢ် ဘရဲဒၣ် (Brenda)န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်အုးအသးအုးဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ပညိၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်သွါသွါတဖၣ်အပူၤဒၣ်လဲၣ် တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်တအိၣ်ဘၣ်လၢ အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်အတၢ်စံးဆၢ မ့ၢ်တၢ်လိၤလိၤဒီး ပျီပျီဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ်, “တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ကအိၣ်သူၣ်ဖှံသးညီတၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒီးကအိၣ်ဖျဲၣ်အါထီၣ် ပှၤကညီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ”. အဝဲစံးအါထီၣ်ဝဲ “ပဘၣ် တၢ်ဆိၣ်အၢပှၤလၢ ပကလူၤဖီၣ် တၢ်သးမံအစီၤကပ့ၤ လၢအကလံာ်တၢ်ဒီး တၢ်ကဖီၣ်န့ၢ်အီၤ ကီခဲဝဲတမံၤ” ဒီး “တမ့ၢ်လၢ တၢ်ကဖီၣ်န့ၢ်အီၤ ထီဘိအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ”.

ယဆိကမိၣ်ထီၣ်, ဖဲဘရဲဒၣ်ဖးဘၣ် ကသံၣ်သရၣ်အတၢ်စံးဆၢလၢ အလုၢ်အပှ့ၤ တအိၣ်တၢ်နီတမံၤအံၤန့ၣ်ဒီး မ့ၢ်အသးပူၤ တၢ်ကမၤအသး ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢ တၢ်စံးဆၢအံၤအလီၢ်န့ၣ် အဝဲမ့ၢ်ဖးဘၣ် စံး ၁၃၁ န့ၣ်ဒီး အသးပူၤကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ် ကလီၤဆီဝဲဒၣ် ဆံးဒိၣ်လဲၣ်. ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤအံၤအပူၤ စီၤဒၤဝံး ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ဒုးနဲၣ်ဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁ အပူၤ အဝဲစးထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဒီးဃၣ်အသးလဲၤကပာ်ကွံာ် စီၤပၤတဂၤ အတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီၤတၢ်တဖၣ်ဒီး ဖဲအကနိလိာ်သးဒီး တၢ်အိၣ်မူအတၢ်သံကွၢ်ဖးဒိၣ် လၢအမ့ၢ် တၢ်အကါဒိၣ်လၢအဂီၢ်ဒၣ်လၣ်န့ၣ် ဃၣ်အသး ဒီးလဲၤကပာ်ကွံာ်ဝဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂ ပာ်ဖျါ “အဝဲအိၣ်ဃိကလာ်လၢယွၤအမဲာ်ညါ” ဒီးအဆၢဖိ ၃ စံးဘၣ်ပှၤ “စီၤဒၤဝံး ဟ့ၣ်လီၤအသး ဃုာ်ဒီးအမုၢ်နံၤ ဆူညါတဖၣ်လၢ ယွၤအစုပူၤ”န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်အစၢန့ၣ်ဃံလၤ ဂ့ၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂ အပူၤ စီၤဒၤဝံးစံးဝဲ “ဒ်ဖိသၣ်တဂၤလၢ အမံၤလီၤ ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ် လၢအမိၢ်အစုတီၤပူၤအသိးန့ၣ်, ယကသူၣ်မံသးမုာ်လၢယပူၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ပဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ လၢအဟးဂီၤတဘ့ၣ်အံၤအပူၤ အါစုအါဘျီ ပကမၤန့ၢ် တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်အဂီၢ် ကီဝဲခဲဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢ ဖံ ၄:၁၁-၁၃ အပူၤ, တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး စံးဝဲဒၣ် “ တၢ်သးမံသးမုာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ တၢ်ကဘၣ်မၤလိန့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပမ့ၢ်လဲၤနာ်ဘၣ်ဖုးလၢ ပဘၣ်တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပှၤလၢ ပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒီးအိၣ်ဖျဲၣ်အါထီၣ်ဒၣ် ပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ်ဒီး ပတၢ်သူၣ်မံသးမုာ် တၢ်တဖၣ် ကမ့ၢ်ဝဲဒၣ် သပှၢ်တၢၢ် ဒ်စီၤကပ့ၤဖိလၢ တၢ်ဖီၣ်န့ၢ် တသ့ဘၣ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ”. စီၤဒၤဝံးဒုးနဲၣ် ပှၤကျဲအဂၤတဘိ လၢတၢ်မၤန့ၢ် ဖီၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်မံသးမုာ် ခီဖျိတၢ်အိၣ်ဃိကလာ် လၢယွၤအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ.