တရူးကသံၣ်ကသီ သူတ့ၢ်ဝဲ ပလဲကမူၣ် လၢတၢ်မၤဘျ့ထီၣ် ပဖံးပညၣ်အဂီၢ်, အိၣ်လၢ နံၣ်အကထိတဖၣ်လံန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်သူဝဲပလဲလၢတၢ်ဂံၢ်ကမူၣ်ဃာ်အီၤ ဒ်သိးကတြူာ် စီကွံာ် စဲ(လ)(cells) အသံတဖၣ် လၢပဖံးဘ့ၣ်လိၤအဂီၢ်လီၤ. လၢကီၢ်ရိမ့ၤနယၢၣ် (Romania)န့ၣ်, ပှၤအါဂၤဃုန့ၢ် ကပံာ်ယါဘျါ လၢတၢ်သူအီၤ ဒ်တၢ်တြူာ်စီကွံာ် ဖံးဘ့ၣ်, ဒီးနာ်လၢ အမၤစၢ်လီၤပှၤ ဒီးမၤကပီၤဖံးညၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ, ပှၤကဟုကယာ်နီၢ်ခိ လၢကျဲအကလုာ်ကလုာ် လၢအဝဲသ့ၣ်နာ်ဝဲလၢ ကမၤသီထီၣ်က့ၤ ဖံးညၣ် လၢအဃ့ကတၢၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်အပီးအလီတဖၣ် လၢပမၤကဲထီၣ် ဒ်သိးပကအံးကွၢ်ပၢၤဃာ် ပနီၢ်ခိအဂီၢ်န့ၣ် ဟဲစိာ်န့ၢ်ပှၤ တၢ်သူၣ်မံသးမံ ထဲတစိၢ်ဖိဧိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ် န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးပကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ် လၢနီၢ်သး တဘိယူၢ်ဃီအဂီၢ်လီၤ. ဒ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ တၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အသိး, ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် နီၢ်သးအတၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ဟ့ၣ်ခီဖျိအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကွဲးဝဲ “ပနီၢ်လၢခိအံၤ မ့ၢ်ဟးဂီၤဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ပနီၢ်လၢညါန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤထီၣ်က့ၤအီၤ တနံၤဘၣ်တနံၤလီၤ” (၂ကရံၣ် ၄:၁၆). တၢ်တၤတဖၣ် လၢပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ကိးနံၤန့ၣ် ထုးဃၢပှၤသ့ဝဲ, ဖဲပစှီၤဃာ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လၢအမ့ၢ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအခါန့ၣ်လီၤ. နီၢ်သး အတၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ ဟဲဝဲ ဖဲ အဆၢဖိ ၁၈ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ “ပတကွၢ်ဘၣ် တၢ်လၢအအိၣ်ဖျါဘၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ အတအိၣ်ဖျါဘၣ်” အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ပမၤအီၤ ခီဖျိ ပဃၣ်ဃီၤ ပတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ ကိးနံၤဒဲးဆူ ယွၤအအိၣ် ဒီးဃ့န့ၢ်သးအတၤသၣ်တဖၣ်, ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်သးခုဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိး, ဒ်သိးပကကဲထီၣ်က့ၤ တၢ်အသီ လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ (ကလၤ ၅:၂၂-၂၃). ဖဲပဟ့ၣ်လီၤ ပတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် ဆူယွၤအအိၣ်ဒီး ပျဲယွၤအသး ဒ်သိးကကပီၤ ခီဖျိ ပဝဲဒၣ်တဖၣ် ကိးနံၤဒဲးန့ၢ်, အဝဲမၤဂ့ၤမၤသီထီၣ်က့ၤ ပသူၣ်ပသးန့ၣ်လီၤ.