“ကစၢ်ဧၢ, ဝံသးစူၤ ဆှၢဘၣ်ယၤဆူ တၢ်လီၢ်တပူၤဂ့ၤ တပူၤဂ့ၤတက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တမ့ၢ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်ဘၣ်”. တၢ်အံၤ မ့ၢ်ယတၢ်ထုကဖၣ် ဒ်ပှၤလိၣ်ဘီဖိတဂၤအသိး, တချုးယဘၣ်လဲၤမၤလိတၢ်တနံၣ် လၢထံဂၤကီၢ်ဂၤ ခီဖျိထံကီၢ်တဘ့ၣ် ဒီးတဘ့ၣ် ခီလဲလိာ်အပှၤကၠိဖိတဂၤအသိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လၢ ယကဘၣ်လဲၤန့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်ဆၣ် ယသ့ၣ်ညါ ဒၣ်ထဲ ယတအဲၣ်ဒိးလဲၤ ဖဲတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ယကတိၤထံကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤ ကျိာ်တၢ်ကတိၤတသ့ဘၣ်, ဒီးယသးပူၤ ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်ဆိပာ်လၢ တၢ်တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး ဘၣ်ဃးဒီး ထံကီၢ်အံၤ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်ဒီး အပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယဃ့ယွၤလၢ ကဆှၢယၤဆူ တၢ်လီၢ်အဂၤတတီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ယွၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့အထူအယိာ်တဂၤအံၤ ဆှၢယၤသပှၢ်တၢၢ် ဆူ ထံကီၢ်လၢ ယတအဲၣ်ဒိးလဲၤဝဲန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ယွၤဆှၢယၤအဃိ ယသးခုဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. အနံၣ်လွံၢ်ဆံပူၤကွံာ် ဝံၤအလီၢ်ခံဒၣ်လဲာ် ထံကီၢ်အံၤအပူၤန့ၣ် ယအိၣ်ဒံးဒီး တံၤသကိးဒီး ယအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဒိးတ့ဒိးဖျိ ယသးအဆၢကတီၢ် တလးမူးပိာ်ခွါ စတံဖၢၣ်(Stefan) မ့ၢ် အိၣ်ဟဲဒၣ်လၢ ထံကီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲ ဒိးတ့ဒိးဖျိအသး အကတီၢ်စ့ၢ်ကီး ယလဲၤဒီး ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤ အတၢ်မၤဂ့ၤမၤဘျုးယၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ပတိာ်ကျဲပသးလၢ ပကလဲၤအိၣ်သကိးကဒီး အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ယွၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် နီၣ်သးအတၢ်လဲလိာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ဖျါဃံဖျါလၤတဖၣ် မၤအသးန့ၣ်လီၤ. နီၣ်သး အတၢ်ဆီတလဲအသးအံၤ စးထီၣ်အသး ဒ်မၤတၢ် ၉:၁၇ ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်ကတိၤလၢ အမ့ၢ် ဒီပုၢ်ဝဲ စီၤစီလူးန့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ ၁၀-၁၂ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤစံးကတိၤတၢ်ကတိၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်စီၤအၤနၤနံ ဒီး ကစၢ်ယွၤ မၢအီၤလၢ ကမၤဘျါ စီၤစီလူး အမဲာ်ချံအတၢ်ထံၣ် လီၤမၣ်အဂီၢ် ဖဲအတၢ်အိၣ်မူလဲလိာ်အသးဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ စီၤစီလူး အတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးတၢ်လၢအပူၤကွံာ်အဃိ အဆၢဖိ ၁၃ အပူၤ စီၤအၤနၤနံ ထုကဖၣ် ဃ့ကညးဝဲ ကစၢ်ဧိၤ အဝဲဒၣ်တဂၤအဂ့ၢ်အကျိၤ ဖဲအမၤအၢမၤနး နပှၤစီဆှံ လၢယရူးရှလ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယနာ်ဟူလံ လၢပှၤအါဧါလံန့ၣ်ဒီး လၢသီန့ၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် စီၤအၤနၤနံဒိကနၣ်ယွၤ ဒီးလဲၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်လၢ စီၤအၤနၤနံ ဆီတလဲကွံာ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအဃိ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ ဒီပုၢ်ဝဲတဂၤလၢ တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပူၤ, ဒီး စီၤစီလူးန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါက့ၤအီၤ လၢစီၤပီလူး ဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ် ရၤလီၤအသးလၢ တၢ်စိတၢ်ကမီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်ဒီး နီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်သးနီၢ်နီၢ် ကဲထီၣ်အိၣ်ထီၣ် အသးသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.