ဖဲယပာ်သူၣ်ပာ်သး သ့ၣ်ဒ့ဖိတဒ့ ဆှိးထီၣ်လၢ ပဖီကရၢၢ်အထံဖှိးဘိအဃၢၤ ဖဲပပဲတြီအခိၣ်ဒီအကပၤအခါ, ယတကနၣ်ဃုာ် တၢ်ဆါမဲာ်ဆါနါဖိအံၤ လၢအတဖျါ မၤဟးဂီၤတၢ်သ့ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နီၣ်ဆံးဆံးဖိတမုၢ် မၤဟးဂီၤ ပတပံၢ်ဂၢၤ ကသ့ဝဲဒ်လဲၣ်. ဘၣ်ဆၣ် တနွံဘၣ်တနွံ လဲၤပူၤကွံာ်ဝဲ ဒီးတၢ်မုၢ်တံာ်တာ်ဖိအံၤ ဒိၣ်ထီၣ်ထဲသိးသ့ၣ်တပှီာ်တထူၣ်, ဒီးစးထီၣ် မၤပှဲၤ ပကရၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဒ့ဝ့ၤဝီၤတဖၣ် က့ၣ်ကျီၤလီၤဝဲလၢ ပခီၣ်ကျဲဖိအဖီခိၣ် ဒီးဟဲမဲထီၣ်, စိးပ့ၢ်ထီၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ဂုၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်လိာ်လၢ အဝဲမ့ၢ်အိၣ်လၢကရၢၢ်ပူၤန့ၣ် ကမၤဟးဂုာ်ဟးဂီၤတၢ်လီၤ, ဒီးယမၢယဝၤသးဘိ ခူၣ်ထုးထီၣ်စၢၤယၤ နီၣ်မံၤတဖၣ်အံၤ လၢအဂံၢ်, ဝံၤဒီးဒီဒၣ်ဃာ် ပကရၢၢ်လၢ ကသံၣ်မၤသံနီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပတကနၣ်ဃုာ် မ့တမ့ၢ် ဖဲပသမၢ တၢ်ဒဲးဘးအတၢ်အိၣ်ဒီးပှၤန့ၣ်, အဝဲနုာ်လီၤ ဂုာ်ဆူၣ်ဝဲသ့ဆူ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, လီၤဂာ်ဒ်တၢ်မဲထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ် လၢပတသးလီဘၣ်, ဒီးမၤခံးသူလီၤ ပနီၢ်ကစၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤလၢတၢ်ဒဲးဘးတအိၣ်ဘၣ်တဂၤအံၤ တၢ်ခံးတၢ်နၤ တအိၣ်လၢ အပူၤ လ့ၤတက့ၤဘၣ်. ဒ်ယွၤအဖိသ့ၣ်တဖၣ်အသိး, ပဘၣ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤပှၤ ဒီး ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤမူဒါ လၢပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ဒဲးဘးလိၤလိၤ ဒ်သိး ပက “လဲၤတၢ်လၢတၢ်ကပီၤအပူၤ, ဒ်အဝဲဒၣ်အိၣ်လၢ တၢ်ကပီၤအပူၤအသိး”န့ၣ်လီၤ (၁ ယိၤ ၁:၇). ခီဖျိတၢ်တဲာ်လီၤကျဲၤလီၤ ဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသးန့ၣ်, ပဒိးန့ၢ်တၢ်ပျၢ်ပတၢ်ဒဲးဘး ဒီးတၢ်ထူၣ်ဖျဲးလၢ တၢ်ဒဲးဘး (:၈-၁၀), မ့ၢ်လၢ ပအိၣ်ဒီး ပှၤမၤစၢၤတၢ်အဒိၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး (၂:၁) အဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤလၢအမ့ၢ် အသွံၣ်မူ လၢပတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ်, ဒီး “တမ့ၢ်ဘၣ်ထဲ ပတၢ်ဒဲးဘးပဝဲဧိၤဘၣ်. မ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ် အတၢ်ဒဲးဘးစ့ၢ်ကီးလီၤ” (:၂).

ဖဲယွၤဒုးထံၣ် ပတၢ်ဒဲးဘးအခါန့ၣ်, ပဃုထၢသ့လၢ မ့ၢ်ပကသမၢအီၤဧါ, မ့ၢ်ပကပဒ့ၣ်ဟးဆှဲးတၢ်ဧါ မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်ပကဘိးကပၤကွံာ် ပမူပဒါန့ၣ်ဧါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပအၢၣ်လီၤဒီး ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးအခါ, ယွၤပဲာ်ဟိကဆှီကွံာ် တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ပတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးအီၤ ဒီးပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.