ဖရၢးဒရ့း ဘရီ (Fredric Brown) အတၢ်ကွဲး ပူလီၤပျံၤအဖုၣ်ဖိတဖၣ်အကျါ တယုၢ် လၢအမ့ၢ် “ဒိတကျိာ်”(knock)အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ “လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ် ပှၤအိၣ်တ့ၢ်လၢခံကတၢၢ်တဂၤန့ၣ် ဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢ ဒၢးတဖျၢၣ်အပူၤ ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အဆၢကတီၢ် တၢ်ဒိတကျိာ် တၢ်သီၣ်ထီၣ်တထံၣ်လၢ တြဲၤလိၤန့ၣ်လီၤ”. မ့ၢ်မတၤတဂၤ ဒိတကျိာ် တၢ်န့ၣ်လဲၣ်. ဒီးလိၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်ခူသူၣ်လၢအိၣ်ဒီးသးသမူအံၤ ကဟဲမၤအီၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်. ပှၤတဂၤအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်အိၣ်ထဲတဂၤဧိၤဘၣ်.

ပဝဲစ့ၢ်ကီး တမ့ၢ် ပအိၣ်ထဲဒၣ်တဂၤဧိၤဘၣ်.

လီၣ်ဖျါ ၃:၂၀ ပာ်ဖျါဝဲ လီၤဒံၤကံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် နၢ်ဟူ တၢ်ဒိတကျိာ်အကလုၢ် သီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အတြဲၤလိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ပှၤလၢဒိၣ်န့ၢ်ထီန့ၢ် န့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်သးတဂၤ ဟဲဆူအဝဲသ့ၣ် အအိၣ်လဲၣ်. အဝဲအမံၤ မ့ၢ်ယ့ၣ်ရှူးလီၤ. လီၣ် ၁:၁၇-၁၈ စံးဘၣ်ပှၤ “တၢ်အခီၣ်ထံး, ဒီးတၢ်အကတၢၢ်… ပှၤလၢအမူ”န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၆ ပာ်ဖျါဝဲ အမဲာ်ချံကပီၤ ဒ်မ့ၣ်အူ, အမဲာ်အနါ “မၤသးဒ်မုၢ်ကပီၤထီၣ်လၢ အစိကမီၤအပူၤအသိး”န့ၣ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်, လၢအမ့ၢ် စီၤယိၤဟၣ် ထံၣ်တဖျဲးဘၣ်ဝဲ အလၤကပီၤ အဆၢကတီၢ် အဆၢဖိ ၁၇ စံးဘၣ်ပှၤလၢ “လီၤဃံၤလၢအခီၣ်ထံး, ဒ်ပှၤသံအသိးလီၤ”န့ၣ်လီၤ. တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် စးထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်လီၤ.

ပတအိၣ်ထဲဒၣ်တဂၤဧိၤဘၣ်ဒီး တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢ အမၤမုာ်မၤမံပသးန့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ ၁:၃ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး မ့ၢ် “ယွၤအလၤကပီၤ အတၢ်ကပြုၢ်ကပြီၤ, ဒီးအကစၢ်မိၢ်ပှၢ်အက့ၢ်အဂီၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး, ဒီးစိာ်ထီၣ် ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢ အကလုၢ်အစိကမီၤ”န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် စူးကါအဂံၢ်အဘါလၢ တမ့ၢ် တၢ်ကမၤသံပှၤအဂီၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢကအဲၣ်ပှၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခိးကနၣ်အတၢ်ကွဲမုာ်လၢ လီၣ် ၃:၂၀ အပူၤ စံးဝဲ, “ပှၤမ့ၢ် နၢ်ဟူယကလုၢ်ဒီး အိးထီၣ်အတြဲၤတဂၤဂၤ ဒီး, ယကလဲၤနုာ်ဆူအအိၣ်, ဒီးအီၣ်ဃုာ်အီဃုာ်တၢ် ဒီးအီၤ လၢဟါအီၣ်, ဒီးကအီၣ်ဃုာ်အီဃုာ်ဒီးယၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် စးထီၣ်လၢ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး – “မ့ၢ်မတၤတဂၤ အိၣ်လၢ တြဲၤန့ၣ်လဲၣ်”. ဒီးကတၢၢ်ဝဲလၢ တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဖိးဟုဖိးဃာ်လၢ အဆူၣ်အကျၢၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကအိၣ်ဆိးဒီး ပှၤထီဘိ, ဖဲလၢပကမ့ၢ် ပှၤထဲတဂၤဧိၤအအိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် လၢခံကတၢၢ်တဂၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပစံးဘျုးယွၤလၢ ပတမ့ၢ်ထဲဒၣ်တဂၤဧိၤအဃိန့ၣ်လီၤ.