နံၣ်ကယၤ ၁၈ နံၣ်တဖၣ် ကလၢာ်ဘူးထီၣ် အဆၢကတီၢ်, ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ တဒ်သိးလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် လံာ်လဲၢ်တဖၣ် လၢနီၢ်သးတၢ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအဂီၢ်, ကစၢ်ယွၤ ကလုၢ်ကထါလၢ ဒ်သိးလိာ်အသးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ် တကတီၢ်ဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆိတၢၢ် တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ ဖဲ ၁၈၇၇ နံၣ်, ဖဲဝ့ၢ်မိၣ်ထရံၣ်ရဲၣ် (Montreal), ကီၢ်ခဲနဒၢ် (Canada)န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၈၉၈ နံၣ်အပူၤ လံာ်လဲၢ်ဒ်သိးအံၤအဂၤတမံၤ ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ ဖဲဝ့ၢ်နယူယီး(New York)န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၂၂ နံၣ် တုၤဃီၤဝဲဒၣ် အကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ ကစၢ်ယွၤ ကလုၢ်ကထါ လံာ်လဲၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ နီၢ်ဂံၢ် အိၣ်ထီၣ် ၅၀၀၀ လၢ အမဲရကၤ ကီၢ်မိၢ်ပှၢ် ကလံၤစိးတကပၤ ဖဲလၢ တၢ်ကိၢ်ခါ အကတီၢ် ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအသးအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢသီ “တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ ကၠိပျၢ်အကတီၢ်” အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ စးထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအထိၣ်ဂဲၤ မၤဆူၣ်ထီၣ် ပှၤလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် ကၠိပျၢ်ကတီၢ် တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတဖၣ် အသးမ့ၢ်ဝဲ တၢ်သးဆၢန့ၢ်ဘၣ် ပှၤသးစၢ်တဖၣ် လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ် လံာ်စီဆှံတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပီလူးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အိၣ်ဒီးတၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤ ဒ်သိးအံၤ လၢအပျဲၢ်သးစၢ် စီၤတံၤမသ့း အဃိ ၂ တံၤ ၃:၁၆-၁၇ အပူၤ, စီၤပီလူး ကွဲးန့ၢ် စီၤတံၤမသ့းလၢ “ကယဲၢ်တၢ်ကွဲးအသးခဲလၢာ်န့ၣ်, ကွဲးအသးလၢ ယွၤအသးစီဆှံ” ဒီးကတဲာ်ကတီၤပှၤလၢ “ကယဲၢ်တၢ်မၤဂ့ၤတမံၤလၢ်လၢ်အဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ကွဲးအံၤ တမ့ၢ် တၢ်စံးကတိၤ ကပုာ်လုးဖိ လၢ “နမ့ၢ်ဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ်ဒီး ဂ့ၤဝဲလီၤ” န့ၣ်ဘၣ်. စီၤပီလူး အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤတၢ်အံၤ ပိာ်ထွဲထီၣ်အသးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် တၢ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိာ်တၢ် ဒ်အဆၢဖိ ၁ ပာ်ဖျါဝဲ “လၢမုၢ်နံၤအခံကတၢၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်, အဆၢကတီၢ်လၢ အကီအခဲ ကဘၣ်လီၤ” ဒီး အဆၢဖိ ၇ န့ၣ် စံးဝဲ သရၣ်သိၣ်သီတၢ် လၢအကမၣ်တဖၣ် ကမ့ၢ် ပှၤလၢ “အမၤလိတၢ်တထံၣ်ဃီ နာ်သက့ဒီး, တုၤလၢ တၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တသ့ဘၣ် နီတခီၣ်ဘၣ်လီၤ”. တၢ်ဒီတဒၢ ပသးလၢ ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်ဒီး မ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ ဒုးသ့ၣ်ညါ ပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ တၢ်ကစၢ်သပှၢ်တၢၢ် ဒီးအဆၢဖိ ၁၅ ပာ်ဖျါဝဲ “ဒုးကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်(ပှၤ), တုၤလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ တၢ်နာ် ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဃိန့ၣ် သ့လီၤ” အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလိ လံာ်စီဆှံန့ၣ် တမ့ၢ်ထဲ ဖိသၣ်သးစၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးလၢ ပှၤသးပှၢ်, ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး တမ့ၢ်ထဲလၢကၠိပျၢ်တၢ်ကိၢ်ခါအဂီၢ် စ့ၢ်ကီးဘၣ်. ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်မၤလိကိးနံၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၅ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤပီလူးအတၢ်ကွဲးဆူ စီၤတံၤမသ့းအအိၣ် စံးဘၣ်ပှၤန့ၣ် “လၢနမ့ၢ်ဖိဒံဖိသၣ်လံၤလံၤန့ၣ် နသ့ၣ်ညါ တၢ်ကွဲးအသးလံာ်စီဆှံတဖၣ်”န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်တစဲၤခံနီတဘျီဘၣ် လၢ တၢ်စးထီၣ် မၤလိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်အိၣ်မူအပတီၢ်, တပတီၢ်ဂ့ၤ တပတီၢ်ဂ့ၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံအတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် ဒုးဘျးစဲပှၤဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ် ယွၤသိၣ်လိနဲၣ်လိ အကလုၢ်ကထါ တၢ်မၤလိလၢ ပဝဲခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.