လၢယဂီၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်ဂ့ၢ်ကီ လီၤလီၤဆီဆီ တအိၣ်ဘၣ်သနာ်က့ ယကဘၣ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီး ကသံၣ်သရၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်သမံသမိး, အတၢ်မၤကွၢ်အဂီၢ်, ယကဘၣ်လဲၤန့ၣ် ယပျံၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ် အါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ ယဘၣ်ကူစါယသး လၢတၢ်တဆိကမိၣ်တၢ်အပူၤန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လၢ ယွၤအိၣ်ဒီးယၤ ဒီးယကြၢးနာ်အီၤ ဘၣ်ဆၣ် ယပျံၤတၢ်ဒံးအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယသးဟးဂီၤလၢ ယတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး ဒီးယတၢ်နာ်တအိၣ်ဘၣ် ဒ်သိးအံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယွၤမ့ၢ်အိၣ်ဒီးယၤထီဘိန့ၣ်ဒီး ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤတၢ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လဲၣ်. တၢ်မၤအသးတဖၣ်ဝံၤ ဘၣ်မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တဂီၤန့ၣ် ယနာ်လၢ ယွၤဒုးနဲၣ်ယၤ စီၤကံးဒဧိၣ် အတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

စံၣ်ညီၣ် ၆:၁၂ အပူၤ စီၤကံးဒဧိၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “ပှၤသုးဖိအဆူၣ်”န့ၣ် ပျံၤတၢ်လၢကဘၣ်လဲၤဒုး ပှၤမံးဒယၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၆-၂၃ ဒီး ၃၆-၄၀ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် ယွၤအၢၣ်လီၤအီၤလီၤ လၢကလဲၤဃုာ်တၢ်ဒီးအီၤ ကဟ့ၣ်အီၤတၢ်မၤနၢၤ ဘၣ်ဆၣ် စီၤကံးဒဧိၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ် လၢကဒုးဆူၣ်ထီၣ်အသးအဂီၢ်တဘျုးဘျီညါန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ယွၤတပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ် စီၤကံးဒဧိၣ်လၢအပျံၤတၢ်အဃိန့ၣ်ဘၣ်. ယွၤနၢ်ပၢၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. စံၣ်ညီၣ် ၇:၁၀-၁၁ ပာ်ဖျါဝဲ ဖဲလဲၤထီၣ်ဒုးတၢ်အနၤန့ၣ် ယွၤမၤလီၤတံၢ် စီၤကံးဒဧိၣ် ကမၤနၢၤတၢ်အဂီၢ် ဒီးဟ့ၣ်အီၤကျဲအကျိၤအကွာ် လၢကမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ အတၢ်ပျံၤန့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤနၢ်ပၢၢ် ယတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ, မၤလီၤတံၢ်က့ၤတၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ် ယတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူလၢ ယကနာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကမၤအသးတမံၤလၢ်လၢ်အပူၤဒၣ်လဲာ် ယသ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးယၤအဃိ ယကလၢၢ်ဘၣ်သးအတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ် ဖဲယလဲၤမၤကွၢ် တၢ်သမံသမိး ယတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလီၤလီၤဆီဆီ တအိၣ်လၢယပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

စံး ၂၃:၄ ဒီး ယိၤ ၁၄:၁၆-၁၇ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ ပအိၣ်ဒီးကစၢ်ယွၤလၢ အနၢ်ပၢၢ် ပတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး ဒီးဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ပဂံၢ်ပဘါ ခီဖျိကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ ဒီးကစၢ်ယွၤအသးစီဆှံန့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤကံးဒဧိၣ်မၤဝဲဒၣ်လၢ စံၣ်ညီၣ် ၇:၁၅ အသိး, မ်ပကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ လၢတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.