ဘးခၢၣ်(Barker)ဟံၣ်ဖိဃီဖိ အခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်တၢ်ဂီၤမူန့ၣ် လၢပှဲၤဂ့ၤဝဲလီၤ. ပှၤကွၢ်သိလၢကူသိးဃာ် ဆ့ကၤဖးထီ(ဖိခွါဆံးတဖၣ်) ပာ်ဖှိၣ်စူးအိၣ်ဖှိၣ်လၢ မ့ၣ်အူဖၣ်ကွာ်ကပၤ အိၣ်လၢ “ပျီလၢတပံၢ်တီၣ်မး” တၢ်လီၢ်တတီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ မူခိၣ်ကလူးတဂၤ အိၣ်ဟဲလီၤ လၢတၢ်လူၢ်ခိၣ်ထိး လၢအမ့ၢ် – အဝဲသ့ၣ်အဝဲၢ်ပိာ်မုၣ်နီနီဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. နီနီဒိၣ်ဖျါကပြုၢ်ကပြီၤဒီး သိးဃာ်ခီၣ်ဖံးဝါဖးထီလီၤ. ဖဲတၢ်ဂီၤမူအကလုၢ်သီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ် ပှၤကွၢ်သိတဖၣ် ကွၢ်စူၣ်ဃီၤဆူမူခိၣ် လၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤ ဒီးဆှၢအဝဲသ့ၣ်ဆူ ဖိသၣ်ဆံးအနီၢ်ကီၢ်တဂၤအအိၣ် – လၢအမ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အပုၢ်ဆံးအိၣ်ဖျဲၣ်သီဖိ လၢအအိၣ်လၢခ့ခါကျီၢ်အီၣ်ဆၣ်လီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ နီနီဒိၣ်ဒုးနဲၣ်တၢ် ဒ်နီၢ်မၤရံအသိးလီၤ.

တၢ်န့ၣ်ဝံၤ “တၢ်မၤသ့အနီၢ်ကီၢ်” ဟဲဖျါထီၣ်ဝဲ ဖဲအဝဲသ့ၣ်အပၢ် ပျဲပကွၢ်ခူသူၣ်တၢ်ဆူ တၢ်ဒုးနဲၣ်အလီၢ်ခံလီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ် ကအုကစွါထီၣ်ဝဲ “တၢ်ဂိၢ်ယသးလံ” “ယကဘၣ်လဲၤဆူ တၢ်လုၣ်ထံဒၢးခဲအံၤလီၤ”. “ပကက့ၤဆူဟံၣ်ဧါ”န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အမိၢ် ကိးသီၣ်ထီၣ်ဝဲ “ဖိတဖၣ်ဧၢ, ကနၣ်,” အါန့ၢ်တဘျီလီၤ. တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ဂဲၤဒိအဂ့ၤကတၢၢ်ဘၣ်.

တၢ်ကွၢ်ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်တၢ်ဂီၤမူ လၢဘၣ်တၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤဃာ် လၢခံကတၢၢ်ဝံၤတဖၣ်န့ၣ် ညီဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် တဘျ့တဆှီဘၣ်. မး ၂:၁၃ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤပၤဟ့ၤရိာ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်သးကါန့ၣ် ဃုမၤသံအီၤ ဖဲအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်သီန့ၣ်လီၤ. လၢလူၤ ၂:၄၁-၅၀ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် နီၢ်မၤရံဒီးစီၤယိၤသး နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၇:၇ အပူၤ တၢ်စံးဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်သးဟ့အီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီန့ၣ်, ယိၤ ၇:၅ ပာ်ဖျါဝဲလၢ အဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒၣ်လဲာ် တနာ်အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအတၢ်မၤန့ၣ် ဆှၢအီၤဆူတၢ်သံ လၢအလီၤပျံၤလီၤဖုးလီၤ. အဝဲမၤတၢ်ခဲလၢာ်အံၤ ဒ်သိးကဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်လၤကပီၤဆူ အပၢ်ဒီး တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘးခၢၣ်ဒူၣ်ထၢအတၢ်ဂီၤမူ ကတၢၢ်ဝဲလၢ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ကတိၤတဖၣ်, ဖျါဝဲဒၣ်ဖဲ ယိၤ ၁၄:၆, “ယမ့ၢ်ကျဲ, တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးတၢ်မူလီၤ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ယၤဒီး ပှၤတဟဲဘၣ်ဆူ ပၢ်အအိၣ် နီတဂၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ် အမ့ၢ်အတီတခါလၢ ပကဘၣ်အိၣ်မူ ပိာ်ထွဲ – လီၤစိၤန့ၣ်လီၤ.