ဖဲ ၁၉၆၈ နံၣ်, တချုးခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အနံၤ (၂၄ သီ) န့ၣ် အပိၣ်လိၣ်-ဃိး (Apollo 8) အပှၤနီၣ်မူပျီကဟၣ်ယူၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ် ဖရဲးဘိမဲ(Frank Borman), ကၠ့(မ)လိၣ်ဘဲ (Jim Lovell) ဒီး ဘ့အဲဒၣ် (Bill Ander) တဖၣ် – ကဲထီၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဆိကတၢၢ် လၢလဲၤတုၤဘၣ်ဆူ လါ-မူဖျၢၣ် လူနၣ်(lunar orbit) လဲၤတရံးအကျိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် လဲၤတရံးလါအဝီတဆံအခါ အဝဲသ့ၣ်ဒုးနဲၣ် လါဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ်အဂီၤတဖၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ် ဖဲတၢ်မၤသးနီၢ်နီၢ်အကတီၢ် အဝဲသ့ၣ်ဖး လံာ် ၁ မိၤရှ့ တဂၤန့ၣ် တဝီတဂၤန့ၣ်တဝီ (တဂၤတပြီၢ်) န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်တုၤအိၣ်က့ၤ အနံၣ် (၄ဝ) နံၤသးခုန့ၣ် “တၢ်တဲဆိဘၣ် ဘိမဲ တချုးခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အနံၤန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဒီးပှၤဒိကနၣ်တၢ်ဖိအအါကတၢၢ်လၢ အနၢ်ဟူဘၣ် ပှၤကညီအကလုၢ်သီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်နဲၣ်လီၤထဲတခါလၢ ပဒိးန့ၢ်လၢ နၣ်ဆၣ်(NASA)န့ၣ် မ့ၢ်ပကမၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ”. လံာ်စီဆှံအဆၢဖိတဖၣ်လၢ အပိၣ်လိ-ဃိး အပှၤနီၣ်မူပျီကဟၣ်တဖၣ် စံးကတိၤဝဲန့ၣ် သူၣ်လီၤဒံး တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအချံတဖၣ် ဆူပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအနၢ်ဟူဘၣ် စံၣ်စိၤနုာ်အတၢ်ကွဲးနီၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အသးပူၤလီၤ.

ခီဖျိဝံယၡါယၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤစံးဝဲ လၢ ယရှါ ၅၅:၃ အပူၤ, “ဒိးသုနၢ်ဒီးဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်. ဒိကနၣ်ဒီး သုသးကမူလီၤ”. အဆၢဖိ ၆-၇ အပူၤ ကစၢ်ယွၤ ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ကလီ ဘၣ်ဃးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤကွဲမုာ်ပှၤဒ်သိး ပကဃၣ်ကွံာ်ပသး လၢတၢ်ဒဲးဘးဒီး တူၢ်လိာ်အတၢ်သးကညီၤဒီး တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၈-၉ အပူၤ ဝံတဲဖျါထီၣ် တၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤအစိကမီၤဒီး အတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီးအတၢ်မၤတဖၣ်, လၢပကနၢ်ပၢၢ်နီၢ်ကီၢ်အဂီၢ် ကီလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤကိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ဒံးပှၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢပကနီၤလီၤအကလုၢ်ကထါလၢ ဆီတလဲသးသမူအံၤ, လၢအဒုးနဲၣ်ပှၤလၢယ့ၣ်ရှူး ဒီးမၤဂၢၢ်ကျၢၤဝဲလၢ(ယွၤ) အိၣ်မူအိၣ်ဒါ လၢအပှၤဂီၢ်မုၢ်အနီၢ်သးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (:၁ဝ-၁၃).

သးစီဆှံကစၢ်မၤစၢၤၦၤလၢ ပကနီၤဟ့ၣ်တၢ်သးခုကစီၣ် ဖဲပၢ်ယွၤ ပကစၢ်မၤလၢမၤပှဲၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်ခဲလၢာ် ဒ်ယွၤအတၢ်ကူၣ်ကျဲၤဒီး အဆၢကတီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ.