ပူတၢ်တဲတဖၣ် ထုးန့ၢ်ပှၤကညီအသးန့ၣ်, စးထီၣ်သီဝဲလၢ ယွၤတ့လီၤတၢ်လံၤလံၤ, ယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ကျဲတဘိ ဒ်သိးကစိာ်ခီ နီၤလီၤတၢ်သ့ၣ်ညါ, တချုးလၢတၢ်ကွဲးတဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲကိးဂၤ ပသ့ၣ်ညါ သးအတၢ်မုာ်တၢ်လၤ ဖဲပနၢ်ဟူ မ့တမ့ၢ် ပဖးဘၣ် တၢ်တဲတယုၢ်ယုၢ်လၢ အစးထီၣ် “လၢပျၢၤလၢသီ…” န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဲတယုၢ် အစိကမီၤအံၤ, ဖျါလဲၤတလၢကွံာ် တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတၢ်တစိၤဖိအဂီၢ်ဒီး ဖဲပဒိကနၣ်သကိး တၢ်တဲတယုၢ် ဒ်သိးသိးန့ၣ်, ပသးအတၢ်စံၣ်န့ၣ် ဖျါလၢကဲထီၣ်တၢ်တပတီၢ်ဃီန့ၣ်လီၤ. ပဝဲတဂၤစုာ်စုာ် ပသးအတၢ်စံၣ်လၢတနံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တဒ်သိးလိာ်သး, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကလီၤပလိာ်လိာ်သးဒီး ၦၤအဂၤတဂၤအတၢ်သးစံၣ် ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ် တကတီၢ်ဃီလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဃိထံတၢ်အသီ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ဖဲပနၢ်ဟူတၢ်တဲတယုၢ်ဃီ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်ဃီန့ၣ် ပသးတဖၣ်န့ၣ် ကစံၣ်ဝဲ ဒ်ထါအသီၣ် အထီၣ်အလီၤဒ်သိးသိးအသိးန့ၣ်လီၤ.

၁ မိၤ ၁:၁ အပူၤ ကစၢ်ယွၤတဲပှၤ အတၢ်တဲစးထီၣ်ဝဲလၢတၢ်ကတိၤ “လၢထံးလၢသီန့ၣ်,..”လီၤ. အဆၢဖိ ၂၇ အပူၤ ဖဲစီၤအၤဒၣ်ဒီးနီၢ်အံၣ်အု စးထီၣ်သါဝဲအဆၢကတီၢ် ကစၢ်ယွၤသူ တၢ်တဲလၢအိးထီၣ်ပာ်သးအဝဲန့ၣ် လၢကဘှီဝဲဒၣ် ပတၢ်အိၣ်မူ, တမ့ၢ်ထဲပဝဲတဂၤစုာ်စုာ် အတၢ်အိၣ်မူဘၣ်, ပာ်ဃုာ်ဒီး ဒ်ပတၢ်အိၣ်မူအတၢ်ပာ်ဖှိၣ် ဒ်အဖိတဖၣ်အသိးလီၤ. လံာ်စီဆှံ, မ့ၢ်လံာ်တဘ့ၣ် လၢအလီၤဘီလီၤမုၢ်ကတၢၢ်ဒီး တမ့ၢ် တၢ်တဲမုာ်နၢ်ဘၣ်. ဒ်ပမ့ၢ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်န့ၣ် ပဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် ပသးတမံၤဃီ ဒ်သိးပကမ့ၢ် ပှၤစီဆှံတကလုာ်အသိး လၢကစၢ်ယွၤ အတၢ်ပညီၣ်အဂီၢ် ခီဖျိလံာ်စီဆှံအံၤန့ၣ်လီၤ (၁ ပ့း ၂:၉).

လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤန့ၣ် မ်ပသးတဖၣ်ကစံၣ်သကိး ဒ်လၢထါအသီၣ်ထီၣ်သီၣ်လီၤတပူၤဃီအသိး ပကမုာ်လၤသးခုဘၣ် လၢပှၤကွဲးလံာ် (ကစၢ်ယွၤ)အတၢ်မၤ လၢအဒုးကဲထီၣ်တၢ်အသီအသီတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. မ်ပကနီၤဟ့ၣ်သကိး ကစၢ်ယွၤအတၢ်တဲတဖၣ်ဒီး ပှၤဂုၤပှၤဂၤ, ပကတဲဖျါထီၣ်တၢ် ဒ်စံး ၉၆:၃ ပာ်ဖျါဝဲအသိး “ပှၤကလုာ်တဖၣ်လၢအလၤအကပီၤအတၢ်လီၤလး လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်အကျါ” ဒီး, ကွဲမုာ်စ့ၢ်ကီးအဝဲသ့ၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် ပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.