ဝ့လယၢၣ် ရှဲးစဖံယၤ( William Shakespeare)န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ သ့စံးကတိၤသရီၣ်ကမဲၣ်ပှၤဂၤ အဂ့ၤကတၢၢ်တဂၤဒီး မ့ၢ်ကံၢ်စီတမံၤလၢခွါဂဲၤဒိ ဘဲၢ်ရံၣ်ခြး(Barry Kraft) ကတိၤဘၣ်ဘျီဘၣ်ဒါက့ၤတၢ်လၢအလံာ် “Shakespeare Insult Generator” အပူၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်အဂ့ၤတဘ့ၣ်အံၤအပူၤ တၢ်ကတိၤသရီၣ်ကမဲၣ်တၢ်လၢအလီၤဘၢတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၣ်ဝဲလၢ Shakespeare အတၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်တဲပူတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဒိ,လၢနကကတိၤမဲာ်ဆှး ပှၤတဂၤဂၤလၢ “နစံးဂ့ၤလီၤသးအါမးဘၣ်ဆၣ် နတဂ့ၤထဲန့ၣ်ညါဘၣ်, ပှၤဟးဂီၤဖိနၤဧၢ” န့ၣ် ဒ်သိးလိာ်အသးဒီး နစံးကတိၤ လၢကျဲအဂၤတဘိ လၢအမ့ၢ် “နကတိၤပတြၢၤလီၤသးသ့, နဆိကမိၣ်ထံတၢ်တသ့ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ခြးအလံာ်လၢအမၤဖှံသူၣ်ဖှံသးတၢ်တဘ့ၣ်အံၤ, မုာ်ဝဲဂ့ၤဝဲဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢပျၢၤ မိၤအးအစီၤပၤတဂၤ ဟ့ၣ်အဘူးအလဲဒီး မၢဝဲဒၣ်ဝံလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ခူသူၣ်ကမၢကမၣ်တဂၤ ဒ်သိးကကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်ဒီး ဆိၣ်အၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လီၤ. ၄ မိၤ ၂၂:၆ အပူၤ စီၤပၤဘၤလးစံးဘၣ် စီၤဘံးလၣ် “ဟဲတက့ၢ်. ဆိၣ်အၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အံၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢကဘၣ်ဆိၣ်အၢတၢ်အလီၢ်န့ၣ် ၄ မိၤ၂၄:၁၀ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤဘံးလၣ် မၤသးပှံၢ်သးဒိၣ်စီၤပၤဘၤလး ခီဖျိဆိၣ်ဂ့ၤ ပှၤဧ့ၤဘြံဖိတဖၣ် တဘျူးဘျီလီၤ. လၢစီၤဘံးလၣ် အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်အါထံၣ် အကျါတထံၣ်န့ၣ် အိၣ်ဃုာ်ဒီးဝံအတၢ်ကတိၤ, လၢ ၄ မိၤ ၂၄:၁၇ အပူၤ “ယထံၣ်ဘၣ်အီၤ ဘၣ်ဆၣ်, ခဲကနံၣ်အံၤတမ့ၢ်ဘၣ်, ယကွၢ်အီၤဘၣ်ဆၣ်, အိၣ်ဘူးတမ့ၢ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး ဝံအတၢ်ကတိၤအံၤ တဖျါလီၤတံာ်လီၤဆဲး ဘၣ်ဆၣ်လၢခံတကျိၤ ဝံဘံးလၣ် စံးကတိၤဒုးနဲၣ်မှံ “ဆၣ်တဖျၢၣ်ကထီၣ်ဘၣ်လၢ ယၤကိာ်အပူၤ, ဒီးစီၤပၤ အနီၣ်ထိးတဘိကထီၣ်လၢအံၣ်စရ့လး”န့ၣ်လီၤ. ဆၣ်တဖျၢၣ်အံၤ ဒ် မးသဲ ၂:၁-၂ ပာ်ဖျါဝဲ မ့ၢ်ဆၣ်လၢ ဆှၢဒုးနဲၣ် ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် ဆူဖိသၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးလၢ အဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤတဂၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

အပူၤကွံာ်လၢပျၢၤ, ပှၤမဲးဆိၣ်ဖိၣ်ထ့မံယါဖိဝံတဂၤ, လၢအတသ့ၣ်ညါမ့းၡံအၤန့ၣ် ဒုးနဲၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် လၢကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဟဲခါဆူညါအတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်လီၤ.တမ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်အၢဘၣ်, မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဟဲလၢ တၢ်ဂ့ၢ်အဂံၢ်ထံး, လၢဖျါမၤအသးတသ့တမံၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.