ထိၣ်တလ့ (Clark’s Nutcracker) မ့ၢ်ထိၣ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်တကလုာ်လီၤ. ကိးနံၣ်ဒဲး အဝဲကတဲာ်ကတီၤအသးလၢ တၢ်ဂိၢ်ခါအကတီၢ်အဂီၢ် ပာ်ခူသူၣ်တၢ်အီၣ်ပြံကဒံဖိ လၢအမ့ၢ် သ့ၣ်ဆှိ အဝါအချံဖိ, တနၣ်ရံၣ်န့ၣ် အချံ (၅ဝဝ) ညါလီၤ. တၢ်န့ၣ်ဝံၤ, လဲၤပူၤကွံာ်အါလါဝံၤ, အဝဲသ့ၣ်ဟဲက့ၤ ဒ်သိးကမၤဖျါထီၣ်တၢ်ချံဖိတဖၣ် လၢဘှ့ၣ်ပစီၤဒိၣ်ဒိၣ်ဖီလာ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ထိၣ်တလ့ (Clark’s Nutcracker) တဘ့ၣ်န့ၣ် တိၢ်နီၣ်တၢ်လီၢ်လၢ အပာ်ခူသူၣ် တၢ်ချံဖိတဖၣ်အလီၢ်တကလးဒၣ်လဲာ်န့ၢ်ဝဲ – တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢ လီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲပဆိကမိၣ်ထီၣ် ပတၢ်ကီတၢ်ခဲ လၢပတိၢ်နီၢ်တဘၣ် ဒ်မ့ၢ် ပပာ်ဘၣ် သိလ့ၣ်နီၣ်ဝံာ်ခံဖဲလဲၣ် မ့ၢ်ပပာ်ဘၣ်မဲာ်ထံ ကလၤဖဲလဲၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအသးလၢ တလီၤနာ်အံၤ, ပမ့ၢ်ထိၣ်သတြီၤဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်သ့မၤတၢ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ် ပတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ တိၢ်နီၣ်ဃာ်တၢ်ထုကဖၣ် အမ့ၢ်အတီခဲလၢာ်န့ၢ်ဝဲ ဒီးသ့ၣ်နီၣ်ဝဲဒီးစံးဆၢဝဲတုၤ အါနံၣ်အါလါလဲၤပူၤကွံာ်ဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလံာ်တၢ်လီၣ်ဖျါ ၅:၈ အပူၤ စီၤယိၤဟၣ်ပာ်ဖျါ “တၢ်အိၣ်ဒီးအသးလွံၢ်ဒု” ဒီး “ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်ခံဆံလွံၢ်ဂၤ” ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤ လၢမူခိၣ်ဘီမုၢ်န့ၣ်လီၤ. တဂၤစုာ်စုာ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးလီခီထူတဖၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်ဆိၣ်ကဲၤနၢမူလၢ အမ့ၢ်ပှၤစီဆှံအတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ”.

ဒ်တၢ်ဆိၣ်ကဲၤနၢမူတဖၣ်န့ၣ် လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်ဝဲ လၢပျၢၤအဆၢကတီၢ်အသိး, ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ် လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်ဝဲ လၢယွၤအဂီၢ် တုၤယွၤဟံးဃာ်လၢအမဲာ်ညါထီဘိႇ ဘၣ်တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤလၢ လီခီထူအပူၤလီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၄-၁၆ ပာ်ဖျါဝဲ ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ် အကါဒိၣ်ဝဲလၢယွၤအဂီၢ် မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤပှၤ ဒီးခီဖျိယွၤအတၢ်သးကညီၤ လၢတကြၢးတကၢကီၣ်ဒီးပှၤန့ၣ် ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤ လၢယ့ၣ်ရှူးအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ဃ့ထုကဖၣ်လၢတၢ်သးဒူတက့ၢ်. ဒီးသ့ၣ်ညါလၢ ယွၤအတၢ်အဲၣ် လီၤကမၢကမၣ်အဃိ တၢ်ကတိၤတဖျၢၣ်ဒၣ်လဲာ် တဘၣ်တၢ်သးပ့ၤနီၣ် (မ့တမ့ၢ်) ဘၣ်တၢ်ဆှၢကမၣ်ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.