ခဲဘ့ၣ်(Kevin)ဒီးခ့ၣ်ဘၣ်လ့ၣ်(Kimberley)အဂီၢ် တနွံအံၤ မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအနွံန့ၣ်လီၤ. ခဲဘ့ၣ် အတၢ်ဆါဟဲနးထီၣ် သတူာ်ကလာ်ဒီး ဘၣ်လဲၤထီၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအၢသီတၢ်မၤတံာ်တာ်တၢ်အပူၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အဖိဆံး ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဖိလွံၢ်ဂၤလၢ အကွၢ် လုၢ်ဖိဝဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး အိၣ်တဆူၣ်ဝဲ နးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအကီဒိၣ်ဝဲတမံၤ မ့ၢ်ဝဲတၢ်အီၣ် တၢ်အီလၢအကြၢး အိၣ်တဖၣ် ခ့ၣ်ဘၣ်လ့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတသ့လၢၤဘၣ်လၢပှၤပာ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအလီၢ်လၢ တၢ်မၤခုၣ်တၢ်အီၣ်အတလါပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသး ဒ်သိးအံၤ အဆၢကတီၢ် အဝဲဆၢအီၣ်ဘၣ်ဝဲသဘၣ်ဘီတံၢ်(carrot)န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤတလၢကွံာ် တနၣ်ရံၣ်အခါန့ၣ် တၢ်ဟဲဒိတကျိာ်တၢ်လၢ အတြဲၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အတံၤသကိး အမဲဒၣ်(Amanda) ဒီးအဲဒံၣ်(Andy) ဟဲစိာ်ဝဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ် ဃုာ်ဒီးသဘၣ်ဘီတံၢ်လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်ပှၤစံးလၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤတၢ်လၢ တၢ်အဆံးဖိဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်မၤအသးလၢ အလီၤကမၢကမၣ် ပာ်ဖျါဝဲလၢကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်အဆံးဖိဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. အဲၤကူပတူး အစီၤပၤဖၤရိၤ ဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ်လၢ ၂ မိၤရှ့ ၁:၂၂ အပူၤ “ဖိခွါလၢအအိၣ်ဖျဲၣ်တဖၣ်န့ၣ် သုဘၣ်ကွံာ် တ့ၢ်ကွံာ်အီၤလၢထံမိၢ်ပှၢ်အပူၤ ကိးဂၤဒဲးလီၤ”န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤသံဖိသၣ်ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤအံၤ ကဲထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီလၢ အဆံးဖိန့ၣ်လီၤ. စီၤမိၤရှ့အမိၢ်ကွံာ်လီၤဝဲ အဖိဆူထံမိၢ်ပှၢ်လၢ တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးအတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. လၢထံကျိမိၢ်ပှၢ်အပူၤ စီၤပၤအဖိမုၣ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ထုးထီၣ်ဟံးန့ၢ် ဖိသၣ်ဖိလၢ ကစၢ်ယွၤကစူးကါဝဲဒၣ်လၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ် ၂ မိၤရှ့ ၂:၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ဖၤရိၤအဖိမုၣ်ဟ့ၣ်ဝဲ အဘူးအလဲဆူ စီၤမိၤရှ့အမိၢ် ဒ်သိး ကလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဖိသၣ်န့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢမုၢ်နံၤအံၤ ပှၤယူဒၤထံကီၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ်သီအကျါန့ၣ်ဖိသၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်စံးကတိၤပာ်အဂ့ၢ်တဂၤ ကဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်အကျိၤလၢ ပှၤကစံးကတိၤသ့ၣ်တဖၣ် ကအိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်ကမၢကမၣ် ပၢၢ်တုၤလၢ တၢ်အဆံးဖိဒၣ်လဲာ် ဃုာ်ဒီးယွၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကျိၤအကွာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ် မ့ၢ်ဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ခရံာ်ကမၤပူၤမၤဖျဲးပှၤလၢ တၢ်ကဲကုၢ်လၢ တၢ်ဒဲးဘးအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.

လီၤလီၤဆီဆီ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအခံးယိာ်အပူၤဒၣ်လဲၣ် ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လၢတၢ်အဆံးကတၢၢ်ဖိတဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ. ဒ်ခ့ၣ်ဘၣ်လ့ၣ် ကစံးကတိၤဝဲအသိး, “ကစၢ်ယွၤ ဟဲစိာ်န့ၢ်ယၤသဘၣ်ဘီတံၢ်” န့ၣ်လီၤ.