ဖဲ မၢၤ.ကလဲဒၣ်(Ms. Glenda) ဟဲနုာ်လီၤဆူ တၢ်ဘါသရိာ်ပူၤ ဖဲပှၤအါဂၤ အိၣ်သကိးတၢ်အလီၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်ခုသးခု လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအပူၤန့ၣ် လုၢ်ဘၢဝဲတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်မုာ်ထီၣ်က့ၤ, အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဟဲက့ၤဂ့ၤထီၣ်ဝဲ ခီဖျိတၢ်ကူစါယါဘျါအကျိၤအကွာ် ကီကီခဲခဲအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဟဲဃီၤဆူယအိၣ် ဒ်ညီနုၢ်တၢ်ဘါဝံၤတၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါလိာ်သးအဂီၢ်အခါ ယစံးဘျုးဘၣ် ကစၢ်ယွၤ လၢအါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢသးအုး, မဲာ်ထံလီၤဃုာ်ဒီးယၤ, မၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤယၤ ကပုာ်လုးကဖီလီဖိ ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ မၤဘၣ်ဒိဆါယသးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်အဆၢကတီၢ် ဒၣ်လဲၣ် ဃ့ကညးယၤလၢ ကပျၢ်အတၢ်မၤကမၣ်ဘၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်တဘျီလၢ်လၢ် အဝဲအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ယကလဲၤဒီးကတိၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤ ဘၣ်ဃးဒီးယတၢ်ဂဲၤလိာ်တဖၣ် လၢတၢ်သးတီပူၤ ဒီးထီဘိဒုးသ့ၣ်ညါသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ လၢအလီၢ်အိၣ်အါမးလၢ ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤ ယွၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မါမၣ်ကလဲဒၣ် (Mama Glenda)ဟ့ၣ်တၢ်ခွဲးလၢ ယကကိးအီၤ ဒီးဖိးဟုဃာ်ယၤကပုာ်လုးကဖီလီဖိ ဒီးစံးဝဲ, “နံၤလၢအဂ့ၤလီၤဖိဧၢ”န့ၣ်လီၤ. ပစံးကတိၤသကိးတၢ် တစိၢ်ဖိ ဒီးဃ့ထုကဖၣ်သကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဝံၤအဝဲက့ၤဝဲဒၣ်ဒီး ဒ်ညီနုၢ်အသိး သးဝံၣ်အံၣ်အုဝဲ ထါသးဝံၣ် ဒီးကွၢ်ဃုဝဲ ပှၤတဂၤဂၤ ဒ်သိး ကဆိၣ်ဂ့ၤဝဲဒၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၄:၁ အပူၤ စီၤဒၤဝံး သုးဘူးအသးဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်လၢ တၢ်ကအုကစွါ, အတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂-၆ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤဒၤဝံးအတၢ်သးတံာ်တာ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အၢတၢ်သီတဖၣ် အိၣ်ဝးတရံးအီၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢအဆၢဖိ ၇-၉ အပူၤ စီၤဒၤဝံး စံးဝဲလၢအတၢ်နာ်န့ၢ် ကစၢ်ယွၤအစိကမီၤ, ကစၢ်ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်န့ၣ် တလီၤမၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်အဆၢဖိ ၁၀ ပာ်ဖျါဝဲအသိး အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ် “ပှၤတီပှၤလိၤကသးခုလၢယွၤအပူၤ, ဒီးကသန့ၤအသးလၢအီၤ, ဒီးပှၤအသးစၢၢ်ဆၢန့ၣ် ကပာ်ကဖိအသးခဲလၢာ်”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပခိးကွၢ်လၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ဟဲက့ၤအခါ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပကဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် အဆၢကတီၢ် လၢကီခဲဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကိးမုၢ်နံၤဒဲး အလီၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ပကမုာ်လၤသးခုဝဲဒၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လၢပဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.