Archives: August 2022

ဃ့တၢ်တက့ၢ်

ယမါၡါလ့ၣ်(Shirley)အတၢ်ကိးပသူထီၣ်ဝဲလၢတၢ်သးခုအပူၤ ဖဲအအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ဟံၣ်အဖီလၥ် ဟီၣ်ခိၣ်လၥ်ဒၢးအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်အါနၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ အဝဲဘၣ်ဂုၥ်ကျဲးစၢးဂဲၤလိၥ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကစီၣ်အလံၥ်ပရၢအတၢ်မၤဒီးကမၤဝံၤဝဲအဂီၢ် ကတဲၥ်ကတီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆူညါကဘၣ်ဆဲးမၤဝဲဒၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဒီး တၢ်တလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအပူၤ အဝဲဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ် လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတံၤသကိးတဖၣ် လၢဖ့း(စ)ဘိး(Facebook)အပူၤစ့ၢ်ကီး ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ တၢ်မၤစၢၤအဃိ ခီဖျိ တၢ်မၤသကိးတၢ်အပူၤ တၢ်ကစီၣ်လံၥ်ပရၢအတၢ်မၤန့ၣ် ဝံၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်အိၣ်မူအပူၤ တၢ်ကစီၣ်လံၥ်ပရၢအတၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤအဆံး ဘၣ်ဆၣ် (တမ့ၢ်တၢ်အဆံးလၢအဘီၣ်အညီဘၣ်). ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သးအ့န့ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တၢ်သးတံၥ်တၥ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကမ့ၢ်မိၢ်ပၢ်လၢဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ကွၢ်ထွဲလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဖိသၣ်ဆံး အဆိကတၢၢ်တဘျီ အကတီၢ်, နကမ့ၢ်ကၠိဖိ ၦၤမၤလိတၢ်ဖိတဂၤ လၢဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်မၤလိတၢ်တၤ တၢ်အသီ, လၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တကပၤ, နကမ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ ဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုးဖးဒိၣ် ခီဖျိၦၤလၢနအဲၣ်တဂၤဂၤ သံလဲၤပူၤကွံၥ်နၤအဃိ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး နကလဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဟံၣ်ဃီ, တၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီးကစၢ်ယွၤ တၢ်မၤအပူၤ တၢ်တၤတၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီလၢ တၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ, ပလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ် ဒ်ယၤကိၥ် ၄:၂ ပၥ်ဖျါဝဲအသိး…

ဖဲနလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤအကတီၢ်

တနံၤအံၤ မုၢ်နံၤပူၤတသီ(မုၢ်ဆၣ်)ဂီၤခီဘၣ်ဆၣ် ယတံၤသကိး ခၠဲၣ်မ့(Chia-ming)တဟဲဝဲဒၣ်ဆူ တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်ဝဲၤဒၢးန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲအိၣ်ဝဲလၢအဟံၣ်ဒီး မၤကဆှဲကဆှီ တၢ်လုၢ်ထံလီၢ်ဒၢးန့ၣ်လီၤ. ဒီတလါညါန့ၣ်တၢ်မၤတအိၣ်အဃိဒီး ဆိကမိၣ်ဝဲ တၢ်မၤကျဲၤအကျိၤ တအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလီၢ်လၢ အဝဲမၤဝဲဒၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ် ခီဖျိလၢကိၣ်ဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါအၢအဃိဒီး ခါဆူညါအဂီၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲ, ခၠဲၣ်မ့အသးပူၤ အိၣ်ၦဲၤဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢအသးပူၤ “ယကဘၣ် လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ ယဟံၣ်ဖိဃီဖိဒ်လဲၣ်. ယဃုတၢ်မၤစၢၤ ကန့ၢ်ဘၣ် ဖဲလဲၣ်တတီၤလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ.

ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၁:၁ အပူၤ, ၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢအလဲၤဝဲဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်, ဆူယွၤအဟံၣ် ဒ်သိးကလဲၤဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤအဂီၢ် သံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်လၢအမ့ၢ် “တၢ်မၤစၢၤၦၤန့ၣ် ပကဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤဖဲလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ. ၦၤလဲၤဆူ ဝ့ၢ်စီဆှံလၢ ကစၢၢ်စံယိၣ်အဒီခိၣ်လိၤန့ၣ် ယံၤဝဲဒီး အိၣ်ၦဲၤဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအပူၤ ၦၤလဲၤတၢ်ဖိဘၣ်လဲၤထီၣ် ကစၢၢ်ကီကီခဲခဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤကီခဲအပူၤ အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဝဲတၢ်တၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါဝဲဒၣ်ဒ်အလီၤဂၥ်ဝဲလၢ ခ့ခါအဆၢကတီၢ် ပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲအတၢ်ကီခဲ, တံၤသကိးဒီးဘူးတံၢ် သံလဲၤပူၤကွံၥ်ၦၤ, တၢ်မၤအတၢ်ဝံဃၢဒီး တၢ်ဆီၣ်သနံး, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ဒ်ခၠဲၣ်မ့…

တၢ်ပၥ်လီၤ ခီၣ်ယီၢ်တဃၥ်တၢ်အလီၢ် တၢ်လီၢ်အကဝီၤ

အၣ်ဖရံကး ကီၢ်မိၢ်ၦၢ်(Africa)အပူၤ တၤဟိ(antelope)အိၣ်ဝဲတကလုၥ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ဖု(စံၣ်)ဝဲဒၣ်န့ၣ် တုၤဝဲတဆံခီယီၢ်(ပ့ၣ်) အထီန့ၣ် တုၤသၢဆံခီၣ်ယီၢ်(ပ့ၣ်) န့ၣ်လီၤ. တၤဟိတဖၣ်အံၤ အတၢ်ဟူးဂဲၤအံၤ လီၤကမၢကမၣ် ဒီးမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ အၣ်ဖရံကးတၢ်လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်ဖဲ ၦၤပၥ်ကွၢ်ကီဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် တၤဟိအလီၢ် ၦၤဒူၣ်ဃၥ်တၢ်အထီ အိၣ်ဒၣ်ထဲသၢခီၣ်ယီၢ်(ပ့ၣ်) ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ ဒ်တၤဟိတဖၣ်န့ၣ် ၦၤပၥ်အီၤ တၢ်အဒူၣ်ဖုၣ်ဖုၣ်ဖိသ့ဝဲဒၣ်ဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်လၢတၤဟိတဖၣ် မ့ၢ်တထံၣ်ဝဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢ ကဖုစံၣ်ဝဲဒီးကပၥ်လီၤခီၣ်ယီၢ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တဖု, တစံၣ်ဟးထီၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၤဟိတဖၣ် မ့ၢ်လၢတထံၣ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်အသးလၢ တၢ်အဒူၣ်အချၢတကပၤအဃိ ၦၤပၥ်အီၤလၢ တၢ်အဒူၣ်ဖုၣ်ဖုၣ်သ့ဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဝဲၦၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်သနၥ်က့ ပတလီၤဆီ ဒ်တၤဟိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. တချုးပလဲၤတၢ်ဆူအမဲၥ်ညါ ခါဆူညါန့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါတၢ်အိၣ်အသး သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဆူညါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤတခီ တၢ်တညီနုၥ်မၤအသးဒ်န့ၣ်ဘၣ်. စီၤပီလူး ကွဲးဆှၢလီၤ လံၥ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ဆူ ၦၤကရံၣ်သူးဖိတဖၣ်အအိၣ် စံးဝဲ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ (ပမူ) ပလဲၤတၢ်လၢတၢ်နၥ်, တမ့ၢ်ဘၣ်လၢထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ (၂ ကရံၣ်သူး ၅:၇).…

သးသမူတစိၤ တၢ်လဲၤအကျိၤအကျဲ

ၦၤသးဝံၣ်တၢ်ဒီး ၦၤကွဲးတၢ်သးဝံၣ် လ့ဖီးဒံၣ်ဝ့လၢၣ် (Linford Detweiler)စံးဝဲ “ ၦၤသးစၢ်ဖိတဂၤလၢအိၣ်ဒီး တၤလၣ်အသ့အဘၣ်လၢ တၢ်မၤမုၥ်မဲၥ်ဘၣ်သးၦၤန့ၣ် အဝဲဒၣ်သံကွၢ်ဝဲ တၢ်သံကွၢ် အကလုၥ်ကလုၥ်သ့ဝဲဒၣ်”န့ၣ်လီၤ. တၢ်သံကွၢ်အကျါမ့ၢ်ဝဲ “ဒ်သိးယကကဲထီၣ် ၦၤမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤ ဒံၣ်ဝ့လၢၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဝဲ လၢ “တၢ်တိၥ်ပၥ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်အိးထီၣ်ကျဲလၢ တၢ်ဟးဂီၤ အစိကမီၤ အက့ၢ်အဂီၤ လၢပနီၢ်သးအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ နီၢ်ခိတကပၤ စ့ၢ်ကီး” န့ၣ်လီၤ. ဒံၣ်ဝ့လၢၣ်ဒီး အမါန့ၣ် ဃုထၢဝဲ လၢတၢ်မံၤဟူသၣ်ဖျါလီၤအလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢ တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ တၢ်ဒ့လၢ ၦၤတပိၥ်ထွဲအါအါန့ၣ်ဒီး တၢ်မၤအံၤကဲထီၣ် တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ် အသးသမူဒီစိၤန့ၣ်လီၤ.

ၦၤအမံၤတဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် ယဟိယဒါန့ၣ် ၦၤတပၥ်ပနီၣ်အီၤလၢတၢ်အိၣ်ကတဲၥ်ကတီၤအသးအပူၤသနၥ်က့ အခီပညီန့ၣ် လီၤပလိၥ်ဝဲဒၣ်လၢ “သးသမူတစိၤသး ပၥ်စီဆှံတၢ်လၢယွၤအဂီၢ်”န့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤပၤစီၤယိၤအၣ်ပၢတၢ်အကတီၢ်, အါတက့ၢ်န့ၣ် ပၢဘၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ် စီၤယဟိယဒါမၤဝဲ ၦၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လၢယွၤအဟံၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

၂ စီၤပၤ ၁၁:၁-၁၆ ပၥ်ဖျါဝဲဒၣ်, ဖဲစီၤယိၤအၣ်အသးအိၣ် ၇…

တၢ်စိၥ်ခီတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ

ကိၣ်ဘ့း ၁၉ တၢ်ဆါအၢဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် လၢ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါကကူဆူ တဂၤဘၣ်တဂၤအအိၣ်အဃိ, ဖံဖုအတၢ်အိၣ်သကိးလိၥ်သး ဒီးအလံၤဖိတဖၣ် တသ့ဝဲဒၣ်အဃိ ဖံဖုအါဂၤ ဘၣ်ဃုထံၣ်န့ၢ် ကျဲအကျိၤအကွၢ်အသီလၢ ကဆဲးကျိးလိၥ်သးဒီး အဖိအလံၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲတယံာ်ဘၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဃုကွၢ်ထံတၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ် ဖံဖုအါဂၤ ဃုမၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် တၢ်ဆှၢလံၥ်ဒီး တၢ်ဆူးကါကွဲၤဒီနၢ်ကျဲအကျိၤအကွၢ် ဒ်သိးကဟံးဃၥ်ဂၢၢ်ကျၢၤ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဘၣ်ထွဲစၢဘူးလိၥ်သး လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢအလံၤဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဖုတနီၤနီၤဘူၣ်သကိး ဘါသကိးတၢ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်လီၢ်အယံၤ ခီဖျိကွဲၤဒီနၢ်ဘံၢ်ဒံၢ်ယိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကျဲအကျိၤအကွၥ်လီၢ်လိၢ်လီၤလးအါထံၣ်အကျါ လၢမိၢ်ပၢ်, ဖံဖုလုၢ်ဘၢဒိၣ်စိ သ့ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ ယွၤကလုၢ်ကထါ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. ၅ မိၤရှ့ ၄:၉ အပူၤ, စီၤမိၤရှ့ကတိၤလီၤတၢ်လၢ ယွၤအၦၤဂီၢ်မုၢ်အအိၣ် “ဒ်သိးနသုတသးပ့ၤနီၣ် တၢ်လၢနမဲၥ်ထံၣ်လံ, ဒီးဒ်သိး အသုတဟးထီၣ်ကွံၥ် လၢ နသးအပူၤတစိၤဒၣ်နၤတဂ့ၤ” န့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ် ယွၤအၦၤဂီၢ်မုၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်အံၤ လၢအဖိတဖၣ်ဒီးအဖိတဖၣ် အဖိသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်, ဒ်သိးအဆၢဖိ ၁၀ ပၥ်ဖျါဝဲ “ဒ်သိးကမၤလိ…