ဖဲပဆီဟံၣ်ဆီဃီၦဲၤထီၣ် ၂၂ နံၣ်အလီၢ်ခံ, တဘျီဘျီ, ယကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ, ယၤဒီး မၢၣ်ရ့(Merryn) ပလဲၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ အပူၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ၦၤကွဲးလံၥ်တဂၤလီၤ. အဝဲမ့ၢ်ၦၤမၤတၢ်လၢ ကျိၣ်စ့တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဒွးန့ၣ်လီၤ. ယမၤတၢ်ဒီး လံၥ်မဲၥ်ဖျၢၣ်တဖၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွး အဖျၢၣ်တဖၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးတၢ်ဃံတၢ်လၤ, အဝဲအဲၣ်ဒိး တၢ်မၤတၢ်လၢ အကျဲဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲၤလၢပဘၣ် တၢ်ဒုးလူၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ၦၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤဆီလိၥ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပအိၣ်ဒီးတၢ်ကဘၣ်လဲၤဆူ တၢ်ဆါဟံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပကလဲၤထံၣ် ကသံၣ်သရၣ်အဂီၢ် အဝဲလဲၤတုၤဆိ, ဒီးညီနုၢ်ယလဲၤတုၤစဲၤခံလီၤ. ဖဲပလဲၤအီၣ်တၢ်လၢကျး, ယဃုထၢတၢ်အီၣ် အကလုၥ်အသီအသီဘၣ်ဆၣ်, အဝဲမၤလိၥ်ဒၣ် တၢ်အီၣ်လၢအအီၣ် ညီနုၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲပကွၢ်ကီ တၢ်ဂီၤမူလၢတၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဂီၤ အဒၢးအိၣ် အမံးနံး၂၀ ဝံၤ, ယကတဲၥ်ကတီၤယသးလၢ ယဟးထီၣ်, မ့မ့ၢ် မၢၣ်ရ့တခီလဲၤတုၤဆူ ခီဖံၣ်အကျးလၢအအိၣ် လၢဒၢးဖီလၥ်ဒီး ကမၢကမၣ်လၢဘၣ်မနုၤယဘၣ်ယံာ်ဘၣ်ထၢဝဲန့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်လိၥ်သကိး ပသးလၢတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အါမံၤလၢ ကမၤလိန့ၢ် တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤန့ၣ်လီၤ.

ပအိၣ်ဒီးတၢ်လၢပသးလီၤပလိၥ် လၢတၢ်နီၤဟ့ၣ်တၢ်ကတိၤလီၤနံၤ, တၢ်ဘၣ်သး လၢပကဟးကသုၣ်ဆူ တၢ်လီၢ်ဂုၤဂၤဒီးတၢ်နၥ်တမံၤဃီ လၢအမၤစၢၤၦၤ, ပကဃ့ထုကဖၣ်, ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢ ပဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်နီၤဟ့ၣ်လိၥ်သးအံၤ ဒီးပတၢ်လီၤ ဆီလိၥ်သးဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကဲဘျုးလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၢၣ်ရ့မၤစၢၤယၤလၢယကမၤလိန့ၢ် တၢ်ထိၣ်မၤလီၤကတြူၢ်သး, ဒီးယမၤစၢၤအီၤလၢကဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သိၣ်ဃံးန့ၣ်လီၤ. လဲၤသကိးတၢ်လၢ ပတၢ်လီၤဆီလိၥ်သကိးသး, ဒုးကဲထီၣ်ၦၤလၢအဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပီလူး စူးကါ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒ်တၢ်အဒိတမံၤလၢအမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသိး (အ့းဖ့း ၅:၂၁-၃၃) ဃုၥ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်လၢ အဂ့ၤအဝါအတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပၥ်ဖှိၣ်ၦၤလၢအဟဲလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤ, လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးဒီး တၢ်မၤစၢၤလိၥ်သး ကဒဲကဒဲလၢ ကဒုးကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီ ဒီးတၢ်ဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤ(:၁၁-၁၃) န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်အပူၤ, တၢ်လီၤဆီလိၥ်သးအါမံၤ မ့ၢ်အိၣ်, တၢ်အံၤဒုးကဲထီၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်ဖးဒိၣ်အိၣ်ထီၣ် သ့ဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ဒီးလၢတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအပူၤ မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်မ့ၢ်ပၢဆှၢအီၤဂ့ၤဂ့ၤ, တၢ်အံၤကဲထီၣ်တၢ်လၢအဘျုးအိၣ်သ့, မၤစၢၤစ့ၢ်ကီးၦၤ ဒ်သိးပကလီၤဂၥ်ဒီး ပကစၢ်ခရံၥ်န့ၣ်လီၤ.