အဆိကတၢၢ် ယတၢ်ကွၢ်တဘျးဖိ ဒုးလဲၤပူၤကွံၥ် ယၤလၢတၢ်ဂီၤလၢအမ့ၢ် “ဆိကမိၣ်ထီၣ် ဖီဒ့ၣ်ညါ”လၢ မၣ်ကိၣ်တိၣ် ဖူၣ်ကၠံၣ်မူရၣ်(Makoto Fujimura), ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ယိယိဖိတခါ, လၢကသံၣ်အလွဲၢ်အဝါ, အသူဒီးအဃး ဒီးဖျါလၢဖီဒ့ၣ်ညါအိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဂီၤအံၤဖျါတၢ်ထုးသူၣ်ထုးသး ဖဲယမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢ ဟီၣ်လၥ်ကဘျံး -၈၀ ဘၣ်တၢ်မၤလီၤကလဲ ဒီးစူးကါအီၤလၢတၢ်ဂီၤအံၤ ဒ်ၦၤယပၣ်ဖိ(Japanese)အတၢ်စုသ့တၢ်မၤ ဒ်အမ့ၢ်နံၣ်ဟီၣ်ကၣ်(Nihonga), လၢဖူၣ်ကၠံၣ်မူရၣ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်စုသ့လၢအဘၣ်တၢ်မၤအီၤ ကယီကယီ” န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ကွၢ်တၢ်ဂီၤအံၤဘူးဘူး, တၢ်အံၤပၥ်ဖျါထီၣ် ဟီၣ်လၥ်ကဘျံးဖိလၢ အဃါဃုၥ် သဘံၣ်ဘုၣ်ဒီးဃံလၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖူၣ်ကၠံၣ်မူရၣ်ပၥ်ဖျါဝဲလၢ, အဝဲထံၣ် လံၥ်တၢ်သးခုကစီၣ်, သီၣ်ဆၢကဒါက့ၤတၢ် ဒီးကျဲလီၤဆီလၢအဒုးကဲထီၣ် “တၢ်ဃံတၢ်လၤ အဟဲခီဖျိလၢတၢ်လီၤကလဲကွံၥ်” ဒီးဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဟဲစိၥ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဘ့ၣ်အတၢ်လၢတၢ်ၦဲၤဒီး အတၢ်မုၢ်လၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးဟံးထီၣ် ပက့ၢ်ပဂီၤလၢ အလီၤကလဲတဖၣ် ဒီးတ့က့ၤတၢ်လၢအသီ ဒီးအဃံလၤဝဲန့ၣ်လီၤ. စီၤပၤစီၤဒၤဝံးလိၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ဒ်သိး တၢ်ကဘှီက့ၤ အဝဲအတၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤ လၢအဒုးဟးဂူၥ်ဟးဂီၤ အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤ ဖဲအဝဲအၢၣ်လီၤအတၢ်စူးကါ စီၤပၤအတၢ်စိကမီၤဆူ တၢ်ဟံးန့ၢ်ၦၤဂၤအမါဒီးရဲၣ်ကျဲၤတၢ်လၢ ကမၤသံပိၥ်မုၣ်အံၤအဝၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံးလုၢ်ထီၣ် “တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤ” ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ် (:၁၇), ဒီးဃ့ကစၢ်ယွၤကသးကညီၤအီၤလီၤ. ဧ့ၤဘြံၤအတၢ်ကတိၤ တဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် “တၢ်ပီၢ်ယၢ်” အံၤ မ့ၢ် “နံးကဲ-nidkeh” ဒီးအခီပညီမ့ၢ် “လီၤကလဲကွံၥ်”န့ၣ်လီၤ.

လၢကစၢ်ယွၤကမၤသီထီၣ်က့ၤ အဝဲအသးအဂီၢ် (:၁၀), တၢ်အဆိကတၢၢ်, စီၤဒၤဝံးဘၣ်လုၢ်ထီၣ် အတၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤတဖၣ် လၢအမ့ၢ်တၢ်လီၤကလဲကွံၥ် အက့အခီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်အၢၣ်လီၤအတၢ်သးအုးလၢ တၢ်မၤကမၣ်တၢ်ဒီး တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်ခံမံၤလိၥ်န့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံးဟ့ၣ်လီၤအသးဆူကစၢ်ယွၤဒီး နၥ်ဝဲလၢကပျၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးဟံးထီၣ် တၢ်လီၤကလဲတဖၣ် ဒီး ဆီတလဲက့ၤဆူ တၢ်တမံၤမံၤလၢအဖျါဃံဖျါလၤန့ၣ်လီၤ.