အဲနံၣ် ကၠီစၢၣ်ဖလ့း(Annie Johnson) မ့ၢ်ၦၤလၢ အစုအခီၣ်ဟးဂီၤ ခီဖျိဘၣ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲ အစုဆၢခီၣ်ဆၢဆါနးနးကျံၤကျံၤ, ဖဲအဖျိထီၣ်ဝဲ တီၤထီကၠိဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် အဝဲတဟးနီတစု ဒီးဘၣ်သန့ၤထီၣ်အသးလၢ ၦၤဂုၤၦၤဂၤ အတၢ်မၤစၢၤ လၢအဝဲအတၢ်လိၣ်တဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲကွဲးထါ ဒီးထါသးဝံၣ် ကစၢ်ယွၤတဖၣ်အဃိ, အဝဲတူၢ်လိၥ်ဘၣ်
ၦၤတမှံၤအါဂၤ, ဃုၥ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သဲၣ်ထိးမုၣ် လၢတူၢ်ဘၣ် တၢ်သးဟးဂီၤ လၢအတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲၦၤတမှံၤအံၤ က့ၤတုၤဆူၣ်ဟံၣ်, အဝဲကွဲးလီၤ လံၥ်ဆူ အဲနံၣ်အအိၣ်, ကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ ဘၣ်မနုၤကစၢ်ယွၤဒုးထံၣ် အဲနံၣ်လၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲ
ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ်လဲၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကွဲးဆၢကဒါက့ၤလံၥ်, အဲနံၣ်ဆှၢလီၤထါဖိတယုၢ်လၢ “ကစၢ်ယွၤ တအၢၣ်လီၤနီတစု လၢမူကပိၥ်လိၤကဖျါလါဟ့ထီဘိ ဒီးကျဲလၢပဟးအီၤ အဖီခိၣ် ကဘၣ်တၢ်ဒါလီၤလၢ သံၣ်ဧိၤဖီဧိၤ…”န့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲ ခီဖျိ အတၢ်လဲၤ ခီဖျိ လၢအတူၢ်ဘၣ် တၢ်တမုၥ်တလၤ ဖဲအဟဲကဲထီၣ်သးတလီၢ်လီၢ်, ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤတညိကွံၥ် ၦၤလၢအအဲၣ်ဝဲ, နီတစုဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အံၤအလီၢ်, အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲလၢကဟ့ၣ်လီၤ “တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်မၤစၢၤလၢအဟဲလၢ ထး, တၢ်သးကညီၤလၢအတလီၤတူၢ်လီၤကၣ်, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ အတလီၤညွံး လီၤဘဲနီတစု”န့ၣ်လီၤ. နကသ့ၣ်ညါဘၣ်ထါဖိအံၤ, လၢအဟဲဖျါထီၣ်ဒ်ထါသးဝံၣ် “ တၢ်လၢကစၢ်ယွၤ အၢၣ်လီၤဝဲ” အသိးန့ၣ်လီၤ.

စီၤမိၤရှ့အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ တူၢ်ဘၣ်ဒီးကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဘၣ် တၢ်ပူထီၣ်အီၤဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဟ့ၣ်လီၤဝဲ အတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်ဆူ စီၤယိၤၡူအအိၣ်ဒီး စံးဘၣ်သးစၢ်အံၤ လၢအကအိၣ်ဒီးတၢ်ပၥ်ဆူၣ်သးဒီး တံးတဟီၣ်မ့ၢ်လၢ “ယွၤမ့ၢ်ၦၤလၢ အလဲၤတၢ်လၢ (န)အမဲၥ်ညါ” ( ၅ မိၤ ၃၁:၈)န့ၣ်လီၤ. စီၤမိၤရှ့ သ့ၣ်ညါလၢၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် ဒီးဒုၣ်ဒါလၢအလီၤပျံၤ ဖဲအဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်လဲၤနုၥ်လီၤဆူ ကီၢ်တၢ်စံးပၥ်အဃိ, အဝဲစံးဘၣ် စီၤယိၤၡူလၢ “ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, ဒီး ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ” (:၈)န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ခရံၥ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ကကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ဘၣ်ဆၣ်, ပအိၣ်ဒီးယွၤအသး ဒ်သိးကမၤမုၥ်ထီၣ်ၦၤဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်တလဲၤသဒၣ်ၦၤနီတစုဘၣ်.