လၢခံကတၢၢ်, မုၢ်နံၤအဝဲန့ၣ် ဟဲတုၤ-မုၢ်နံၤလၢ ယသ့ၣ်ညါလၢ ယပၢ်တမ့ၢ်ၦၤလၢအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ဖဲယမ့ၢ်ဖိခွါကတီၢ်, ယသ့ၣ်ညါ အဝဲအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ် ဒီးအတၢ်ပၥ်လီၤသးလၢအကျၢၤမုဆှုန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲယနံၣ်အဆိကတၢၢ်တဖၣ်လၢ အဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤ, အဝဲဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအချၢဃံ ဒီးယသ့ၣ်ညါလၢယပၢ်မ့ၢ်ၦၤလၢအသံသ့န့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်သကိးဒီးယမိၢ်ယပၢ် ဒ်သိး ယကမၤစၢၤယပၢ်လၢတၢ်လုၣ်ထံလုၣ်နိ, မၤစၢၤအီၤလၢတၢ်တ့ၢ်နုၥ်ကသံၣ်ကသီ လၢအပူၤလီၢ်, တုၤဒၣ်လဲၥ်လၢဒုးအီအီၤထံ လၢအကိၥ်ပူၤ, တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအဝဲဘၣ်ဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲစးထီၣ်ဂုၥ်ကျဲးစၢး ဒ်သိးကမၤတၢ်တဒိၣ်တဆံး, ဘၣ်ဆၣ် အၢၣ်လီၤက့ၤဝဲလၢ, “နမ့ၢ် တမၤစၢၤယၤဘၣ်ဒီး ယမၤတၢ်တသ့နီတမံၤဘၣ်”. တဆီဘၣ်တဆီ အဝဲကိညၣ်ထီၣ် ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်လဲၤခီဖျိအဝဲန့ၣ် သိၣ်လိပဝဲခံဂၤလိၥ်လၢ တၢ်မၤလိလၢအကါဒိၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ပလိၣ်ဘၣ်လိၥ်သးကဒဲကဒဲန့ၣ်လီၤ.

ဒီးဖဲပလိၣ်ဘၣ်လိၥ်ပသး ကဒဲကဒဲကတီၢ်, တၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ် မ့ၢ်ပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ်လီၤ. ဖဲယိၤဟၣ် ၁၅ အပူၤ, တၢ်အဒိလၢစပံးမုၢ်ဒီး အဒ့အဖီတဖၣ်, မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ ပကဘၣ်အိၣ်စဲဘူး ပသးဒီးအီၤဆူညါဆူညါ န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢအဆၢဖိအဂၤတဆၢ, ဖဲပဘၣ်တၢ်မၤမုၥ်ထီၣ်, ပကဘၣ်ဂုၥ်ကျဲးစၢးစ့ၢ်ကီးဆူ တၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤပသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆိကမိၣ်လၢအဟဲနုၥ်လီၤလၢ ပသးပူၤအံၤမ့ၢ်, “ယတလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤဘၣ်. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတဲဖျါထီၣ်ဆှဲဆှဲလၢ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢယၤဒီး, သုမၤတၢ်တသ့ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်” (:၅). ကစၢ်ခရံၥ်ကတိၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်သၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ် ဒ် “တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်သးခု, တၢ်ဃူတၢ်ဖိး” (ကလၤတံ ၅:၂၂), က့ၢ်ဂီၤကံၢ်စီတဖၣ် လၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဂၤ ကဘၣ်အိၣ်ဝဲ န့ၣ်လီၤ. တၢ်သၣ်ထီၣ်မ့ၢ်တၢ်မူလၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူကိးၦၤဆူ တၢ်အံၤ, ဒီးပတၢ်ဟ့ၣ်လီၤပသးလၢၥ်လၢၥ်ဆ့ဆ့ လၢအဝဲအလိၤ မ့ၢ်တၢ်အိၣ်မူလၢအသၣ်ထီၣ်တမံၤ, တၢ်အိၣ်မူတခါ, ဆူယွၤအလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ်(ယိၤ ၁၅:၈)န့ၣ်လီၤ.