ဆိကမိၣ်က့ၤန့ၢ်တၢ်ဂီၤလၢ အပၥ်ဖျါအိးသ့ၣ်ဖးဒိၣ်(oak tree)တခိၣ်အဂီၤ လၢကဘၣ်ဆံးဝဲတုၤ ၦၤပၥ်ကွၢ်ကီအီၤ ဖဲတၢ်အီၣ်မ့ၤလီၢ် အစီၢ်နီၤခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ မ့ၢ်‘ဘိၣ်စဲ-bonsai’ ဒီးသ့ၣ်ဖိတဖၣ်အံၤ ဒ်သိးလိၥ်သးဒီးသ့ၣ်ဖးဒိၣ်အက့ၢ်အဂီၤ လၢၦၢ်လၢ်ကျါန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်အဆံးဖိတဖၣ်အံၤ အက့ၢ်အဂီၤ, အထံအနိခဲလၢၥ် ဒ်သိးသိးလိၥ်အသးဒီး သ့ၣ်မိၢ်ၦၢ်ဖးဒိၣ်ဒီး သ့ၣ်ဖိတဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အသးသ့ဝဲဒၣ် ခီဖျိလၢအဂံၢ်တဖၣ် လၢဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ သ့ၣ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်လၢတလၢတၦဲၤ, အဂံၢ်အဘါစၢ်အဃိ, အဝဲသ့ၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒိၣ်ထီၣ် တသ့လၢၤဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

ဘိၣ်စဲသ့ၣ်ဖိတဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်ဝဲၦၤကယၢကယဲတၢ်လၢတၢ်မၤဃံမၤလၤ ဟံၣ်ဃီ လီၤလီၤဆီဆီသ့ဝဲဒၣ်အသိး, ပၥ်ဖျါစ့ၢ်ကီးဝဲ တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ ပၢဆှၢဟံးဃၥ် တၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢန့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤ တၢ်အိၣ်အသးအဃိ ဒီးသ့ၣ်ဖိတဖၣ်အံၤ အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤ တန့ၢ်တသ့အဂီၢ် ပမၤလၢတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးအပူၤန့ၣ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ် ၦၤလၢဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် တၢ်တဂၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ.

ယဃ့းစက့လး ၁၇:၂၄ အပူၤ, ကစၢ်ယွၤစံးလီၤတၢ်ဆူ အၦၤဂီၢ်မုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ခီဖျိဝံယဃ့းစက့လးန့ၣ် “… ယၤယွၤအံၤ ယမၤဖုၣ်လီၤသ့ၣ်ထီ, ဒီးပၥ်ထီၣ်သ့ၣ်ဖုၣ်…” န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ ဒုးနဲၣ်ဆိပၥ်စၢၤတၢ်လၢ အကမၤအသး ခါဆူညါအဂီၢ် ဖျါဖျါ တဖျါဖျါ ဖဲအပျဲၦၤဘၤဘူၤလိၣ်ဖိတဖၣ် ကဟဲနုၥ်လီၤဒုးန့ၢ် ယူဒၤထံကီၢ် ဒီးၦၤယူဒၤဖိတဖၣ် ကလီၤပြံလီၤပြါ, ကဘၣ်တၢ်စိၥ်မၢကဲကုၢ် အဆၢကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၃ အပူၤ ပၥ်ဖျါဝဲ ခါဆူညါ ကစၢ်ယွၤကသူၣ်လီၤသ့ၣ်အသီတခိၣ်လၢ ကသၣ်ထီၣ်အချံ အသၣ်ဒီး ကယဲၢ်ထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤကိးကလုၥ်ဒဲး ကဟဲအိၣ် ကဒုဝဲလၢအကဒုတဖၣ်အကျါ ဒီးသ့ၣ်အကဒုအဖီလၥ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤစံးဝဲဒၣ် တၢ်လၢကဟဲမၤအသးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါဝဲ ဒ်တၢ်ဟံးဃၥ်ပၢဆှၢ တန့ၢ်လၢၤဘၣ်သနၥ်က့ ကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ မ့ၢ်ဒံးဒၣ် ၦၤပၢဆှၢဟံးဃၥ် တၢ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ထံၣ်တကပၤတခီ စံးၦၤလၢပကဘၣ်ဂုၥ်ကျဲးစၢး ပၢဆှၢဟံးဃၥ် ပတၢ်အိၣ်အသးတဖၣ် ခီဖျိပသးအတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒီး ပဖံးတၢ်မၤတၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်နီၢ်နီၢ် ဒီးတၢ်ဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်, ဂုၥ်ထီၣ်ပသီထီၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဟဲခီဖျိလၢ တၢ်စူးကွံၥ်ညိကွံၥ် ပတၢ်ပၢဆှၢဟံးဃၥ်တၢ်တဖၣ်ဆူ ကစၢ်ယွၤလၢအမ့ၢ်ၦၤလၢ အဒုးမဲထီၣ်သၣ်ထီၣ်, ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် သ့ၣ်တဖၣ်သ့ဝဲ ထဲတဂၤဧိၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.