ဖဲတၢ်ဟးကသုၣ်အကတီၢ်, ယဝၤဒီးယၤ ပဟးသကိးလၢပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤ ဒီးပၥ်သူၣ်ပၥ်သးဘၣ်လၢ တၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်တမံၤ, လၢအအိၣ်လွံၢ်ကနူၤဃူဃူ လၢအမ့ၢ် မဲးပူၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ကရၢၢ်တစိၢ်တလီၢ်လၢ တၢ်ဒူၣ်တခါန့ၣ်လီၤ. ၦၤသးစၢ်တဂၤ ပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲ လၢ အဝဲမၤတၢ်ဖဲအံၤ ဃုၥ်ဒီးကရူၢ်ဖိတဖုလၢအမ့ၢ် မုၥ်သးမၤကလီ လၢအလုၢ်ထီၣ်သးဆူတၢ်ကအိၣ်ခိး ပီၣ်လဲၣ်ချံးအဒိၣ်တဖၣ်(sea turtle) လၢအဟဲမၤအထၢန့ၣ်လီၤ. တဘျီဖဲတၢ်အဒံၣ်တဖၣ် ဖးထီၣ်, ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဂ့ၤ, ၦၤကညီတဖၣ်ဂ့ၤ မၤပျံၤမၤဖုးတၢ်ဒီး မၤစှၤလီၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်မူဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးလၢ “လၢပဝဲကိးဂၤ ဂုၥ်ကျဲးစၢးတၢ်အဃိ, ၦၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ်, တယၥ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်ချံးအဒံၣ်အဖျၢၣ် ယဲၢ်ကထိအကျါ, ထဲ ပီၣ်လဲၣ်ချံးတဘ့ၣ် တုၤဘၣ်ဆူတၢ်ဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤန့ၣ်လီၤ. “နီၣ်ဂံၢ်လၢအဆံးအစှၤတဖၣ်အံၤ, တမၤသးဟးဂီၤ ၦၤသးစၢ်အံၤဘၣ်. အဝဲအတၢ်သးအိၣ်လၢ အဆိကမိၣ်ထဲဒၣ်တၢ်လၢ ချံးအဒံၣ်တဖၣ်အံၤ မၤယိာ်ထီၣ် ယတၢ်မိၣ်န့ၢ်လၢ တၢ်ကပၥ်ကဲဒီးဒီတဒၢက့ၤ ပီၣ်လဲၣ်ချံးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤ ယကူထီၣ် ပီၣ်လဲၣ်ချံးဖဲသွဲအသၣ်(sea turtle pendant) ဒ်သိးတၢ်လၢကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ လၢအမ့ၢ်မူဒါတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤၦၤ တၢ်ကကဟုကယၥ် အတၢ်ဘၣ်တ့လၢ အဝဲတ့လီၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယွၤတ့လီၤဟီၣ်ခိၣ်, ကတဲၢ်ကတီၤစ့ၢ်ကီး တၢ်လီၢ်လၢတၢ်မူတၢ်မဲတၢ်အဂီၢ် လၢတၢ်ဘၣ်တ့တမံၤစုၥ်စုၥ် မူဘၣ်ဝဲဃုၥ်ဒီး တၢ်လၢအမၤပျံၤမၤဖုးအဝဲသ့ၣ် (၁ မိၤ ၁:၂၀-၂၅)န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲတ့လီၤအတၢ်ဘၣ်တ့လၢအက့ၢ်အဂီၤ ဒ်သိးအီၤတဖၣ်, ကစၢ်ယွၤတိၥ်ပၥ်တၢ်လၢပဂီၢ် ဒ်သိး“တၢ်ကပၢ ဒ့ၣ်ဧိၤညၣ်ဧိၤလၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဒီးထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤလၢတၢ်ဖးဖီ, ဒီးဆၣ်ဧိၤကီၢ်ဧိၤ ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ ဒီးကယဲၢ်တၢ်အစွါအစွဲလၢအစွါလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ” (:၂၆)န့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤစၢၤၦၤလၢ ပကမၤအတၢ် ဒ်ၦၤကွၢ်ထွဲတၢ်လၢသ့ၣ်ညါဟံးန့ၢ်မူဒါတဖၣ်, လၢအစူးကါတၢ်စိကမီၤလၢ အဝဲဟ့ၣ်ၦၤ, ဆူတၢ်ကကဟုကယၥ်တၢ်လၢ အဝဲအတၢ်ဘၣ်တ့ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.