ဒီးကထၢၣ်ကဲၤရံၣ်ကရ့ဘၢး(Dr. Gary Greenberg) မၤလဲၢ်ထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်တၢ်ဂီၤလၢ အဒိဃၥ်ဝဲလၢ အမ့ၢ် မဲးတဖၣ် လၢပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤ, လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဘ့ၣ်, တလီၢ်လီၢ်တၢ်အံၤ ပၥ်ဖျါထီၣ် တၢ်လီၤကမၢကမၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢမဲးအဖျၢၣ်ဖိတဖၣ်အကျါ ဟီၣ်လၥ်အသံးအကၥ်, ချိၣ်အကု ဒီးလၢၢ်တိၤရဲၣ်အက့အခီတဖၣ် ဟဲဖျါထီၣ် အလွဲၢ်လၢအကပီၤဖြးဖြးလီၤ.

အဝဲထံၣ်န့ၢ် တၢ်အါမံၤအါမၠိလၢအအါန့ၢ်ဒံး မဲးအဖျၢၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢအၣ်ရံၣ်နိၣ်လိၣ်လီၣ်ကၠံၣ် (arenology-တၢ်မၤလိမဲးအဖျၢၣ်), ပိးလီၤလၢအမၤဒိၣ်ထီၣ် တၢ်ဆံးဆံးဖိ လၢအပဲၥ်ထံနီၢ်ဖး မဲးဟီၣ်လၥ်အသံးအကၥ်ပၥ်ဖျါထီၣ် ထံအီၣ်လီၤကလိၥ်တၢ်, ထံအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢပီၣ်လဲၣ် ဒီးတၢ်အစၢလၢအဘၣ်ထွဲဒီးကၢၢ်ပၤနံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ထဲမဲးအဖျၢၣ်ဆံးဆံးဖိတဖျၢၣ်ဒၣ်လဲၥ်, ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ အလုၢ်အပှ့ၤ အိၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၥ်မုၥ်န့ၣ်လီၤ.
ထဲတၢ်ထုကဖၣ်တခါဧိၤ, ဒ်မဲးအဖျၢၣ်ဆံးဆံးဖိတဖျၢၣ်, ကဲထီၣ်တၢ်လၢ အတယၢၢ်ဃၢတမံၤသ့လီၤ. လံၥ်စီဆှံ နဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဆူ တၢ်ထုကဖၣ်အစိကမီၤလၢ ယွၤအဘီအမုၢ်လၢ ကဟဲဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢလံၥ်လီၣ်ဖျါအဆၢဒိၣ် ၈ အပူၤ, စီၤယိၤဟၣ်ထံၣ် ကလူးတဂၤ ဆၢထၢၣ်လၢ တၢ်လုၢ်လီၢ်လၢ ယွၤအလီၢ်ပစိၥ်အမဲၥ်ညါ, ဖီၣ်ဃၥ်လီခီလၢအပၣ်ဃုၥ်ဒီး ‘ၦၤစီဆှံခဲလၢၥ် အတၢ်ထုကဖၣ်’န့ၣ်လီၤ. ဒီးကလူးန့ၣ် ဟံးန့ၢ် တၢ်ဆိၣ်ကဲၤနၢမူအလီခီ ဒီးမၤၦဲၤဝဲလၢမ့ၣ်အူ အိၣ်လၢတၢ်လုၢ်လီၢ် ဒီးတ့ၢ်လီၤဝဲဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒီး တၢ်အကလုၢ်သီၣ်တဖၣ် ဒီးလီသီၣ်ဒီးလီဝၢ်အဒံး ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဟူးဝးတဖၣ် မၤအသးလီၤ” (:၃-၅).

တကီၢ်ခါ ဖဲကလူးတဂၤ ဆိၣ်ကဲၤနၢမူတၢ် ဃုၥ်ဒီးၦၤစီဆှံခဲလၢၥ်အတၢ်ထုကဖၣ်, ကလူးနွံဂၤလၢအအိၣ်ဒီးကွဲၤနွံဖျၢၣ် ကတဲၥ်ကတီၤအသးလၢ ကအူထီၣ်ကွဲၤ(:၆), ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပနီၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လံၤအမုၢ်နံၤခံကတၢၢ် ဒီးကစၢ်ခရံၥ်အတၢ် ဟဲက့ၤကဒါက့ၤကဒီးတဘျီန့ၣ်လီၤ.

တဘျီဘျီ, ပတကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ် ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးအါအါ, ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယွၤတလဲၤကပၥ်ကွံၥ်နီတမံၤဘၣ်လီၤ. အဝဲပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤတၢ်အံၤအါမး, လၢကျဲတဘိဘိကဲထီၣ်တၢ်လၢ အလၢၦဲၤလၢ အဝဲအဘီမုၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢပဂီၢ် တၢ်လၢအဖျါလီၤဂၥ်တၢ်အဆံးကတၢၢ်လၢ ပတၢ်ထုကဖၣ်အံၤ, အိၣ်ဒီး တၢ်အတယၢၢ်လၢ အမၤဟူးမၤဝးတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ.