ၡဲလ့ၣ်(Shellie) စံးဝဲ “လၢတၢ်တဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤအပူၤ, တယံာ်ဒံးဘၣ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤသကိး လၢအကီခဲန့ၣ်လီၤ. ယတဆိကမိၣ်လၢ ပဝဲတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤ, ကသးခုလၢတၢ်အံၤ ဘၣ်ဆၣ်, ယကလၢၢ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ်လၢ အဝဲအတၢ်ပၥ်သူၣ်ပၥ်သး ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, လိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကပၢၤဃးတၢ် သုတမၤဆါဘၣ်တၢ်, ဆူအဝဲအခိၣ်အဃၢၤန့ၣ်လီၤ”. ၡဲလ့ၣ် တဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပိၥ်မုၣ်သးစၢ်လၢအဝဲဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢတၢ်မုၥ်တၢ်ပၢၤ မ့ၢ်တအိၣ် သနၥ်က့, အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကတိၤသကိး မ့ၢ်တၢ်လၢ အသူထီၣ်သၣ်ထီၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနီၢ်နီၢ်, အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဘၣ်ထွဲလိၥ်သးန့ၣ်လီၤ. အပူၤကွံၥ် စှၤနွံတကတီၢ်ဧိၤ, ပိၥ်မုၣ်ခံဂၤအံၤ, ကဲခိၣ်ကဲနၢ်ဘၣ်ဝဲဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီတဖု တၢ်ထုကဖၣ်အကတီၢ်, ဃုၥ်ဒီးတၢ်တိၥ်ထူလၢ အမ့ၢ်တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်လီၤ.

တုၤဒၣ်လဲၣ် တၢ်အိၣ်သးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအတၢ်ဘၣ်ထွဲအချၢ, ပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဘၣ် တၢ်ကတိၤသကိးလၢအဆူၣ်အကိၢ်လၢ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် မ့တမ့ၢ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါ လၢခရံၥ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လံၥ်ကတိၤဒိလၢအမ့ၢ် လံၥ်တဘ့ၣ်လၢအၦဲၤ ဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ လၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးအပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်ဆီၣ်လီၤသးအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်တမံၤလၢ တၢ်သိၣ်ဃီၣ်လၢပဒိးန့ၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်လၢဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အံၤအဃိ, တၢ်ပဲၥ်ထံနီၤဖးလၢအမၤထီၣ်မၤထီတၢ်အံၤ, ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤ လၢ “တၢ်မူအတၢ်သိၣ်ဃီၣ်” ဒီးဆှၢတၢ်ဆူ တၢ်ကူၣ်သ့နီၢ်နီၢ် (ကတိၤ ၁၅:၃၁) န့ၣ်လီၤ. ကတိၤဒိ ၁၅:၅ စံးဝဲလၢ ၦၤဟးဂီၤဖိ တပးကဲဘၣ်တၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤ, မ့မ့ၢ် ၦၤလၢ အတိၢ်န့ၢ် တၢ်သိၣ်ဃီၣ်န့ၣ် ကူၣ်တၢ်ဘၣ်လီၤ. လံၥ်တၢ်ကတိၤဒိ တဲဖျါထီၣ် “ၦၤလၢအသးဟ့ တၢ်သိၣ်ဃီၣ်န့ၣ် ကသံဝဲလီၤ” (:၁၀). ဒ်ၡဲလ့ၣ်အတၢ်အုၣ်သးအသိး, တၢ်စံးကတိၤလၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤ, ဟဲစိၥ်တၢ်မူအသီဆူ တၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲတမံၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ၦၤအိၣ်ဝဲတဂၤဂၤလၢ နတၢ်အိၣ်မူအပူၤ လၢနကဘၣ်စူးကါတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအတၢ်ကတိၤ လၢတၢ်မူအတၢ်သိၣ်ဃီၣ်န့ၣ်ဧါ. မ့တမ့ၢ်, ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ် နဒိးန့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢအကူၣ်သ့ဒီး နဘၣ်တၢ်လ့ပစီဆူ တၢ်ကတဲဆၢက့ၤတၢ်လၢ တၢ်သးထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်လၢ အလီၤဆီတမံၤမံၤလၢ တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၢ်ဧါ. “ၦၤလၢအညိကွံၥ် တၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤန့ၣ် တပးကဲဘၣ်အသးဒၣ်ဝဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်ၦၤလၢ အဒိကနၣ်တၢ်သိၣ်ဃီၣ်န့ၣ် န့ၢ်ဘၣ်အသးလီၤ” (:၃၂). မ်ပကဃ့ယွၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤၦၤလၢပကဒိးန့ၢ် မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ခီတၢ်သိၣ်ဃီၣ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်ဆီၣ်လီၤပသးလၢတနံၤအံၤန့ၣ်တက့ၢ်.