ခဲလံၣ်(Kelly)ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် ဒီးခိၣ်နူၥ်ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ(brain cancer) ဖဲ ခိၣ်ဘံး-၁၉တၢ်ဆါ(COVID-19) မၤဘၣ်ဒိ တၢ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအသးဒီးအပသိၣ် အိၣ်ဒီးထံ ဒီးအဝဲဘၣ်ထီၣ်ကဒီးတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအဟံၣ်ဖိဃီဖိလဲၤကွၢ်အီၤတသ့ မ့ၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ကၥ်အဆၢကတီၢ်(pandemic)အဃိလီၤ. အဝဲအဝၤသးဘိလၢအမ့ၢ် ဒ့ဘ့း(Dave) ဆၢတဲၥ်လၢ ကမၤတၢ်တမံၤမံၤလီၤ.

ဒ့ဘ့း ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်ၦၤလၢအအဲၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ်တပူၤဃီ ဒီးဃ့ကညး အဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ကမၤတၢ်ပနီၣ်ဖးဒိၣ် ဃုၥ်ဒီးတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သိးထီၣ် တၢ်ကးဘၢ နါဒ့(mask), ဒီးဖဲအံၤ ၦၤအဂၤ ၂၀ ဆၢထၢၣ်လၢ တၢ်ဆါဟံၣ်အချၢ, လၢအစုဖီၣ်ဃး တၢ်ပနီၣ်တၢ်ကွဲးတဖၣ်လၢ အမ့ၢ် “မိၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်”, ပအဲၣ်ဘၣ်ကွံဘၣ်နၤ, “ပအိၣ်ဒီးနၤ”န့ၣ်လီၤ. ဃုၥ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤလၢ ၦၤကွၢ်ၦၤဆါသရၣ်မုၣ်တဂၤ, ခဲလံၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ တၢ်သူၣ်ထီၣ် လွံၢ်ကထၢအပဲတြီဖိကပၤ လၢကကွၢ်လီၤတၢ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲအဝၤတဲဖျါထီၣ်တၢ်ဆူ ကမျၢၢ်အမံၣ်ဒယၢၣ်လၢ “တၢ်လၢပထံၣ်စိအီၤသ့မ့ၢ် မဲၥ်သၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ကးဘၢဒီး စုဖိလၢအဝံၢ်ဝၢ်အသး, ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကးဘၢ နါဒ့လၢ အဃံလၤတခါ ဒီးစုဖိလၢအလီၤအဲၣ် အဝံၢ်ဝၢ်အသးတမံၤန့ၣ်လီၤ”.

လၢအတၢ်အိၣ်မူလၢခံကတၢၢ်, ၦၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးအသးတူၢ်ဘၣ်ဝဲ လၢအအိၣ်ဘၣ်ထဲတဂၤဧိၤ, ဖဲအအိၣ်လၢရိမ့ၤအဃိၥ်ပူၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲကွဲးလံၥ်ဆူ စီၤတံၤမသ့းအအိၣ်, စံးဝဲး “မၤသၦၢ်ၦၢ် ဒ်သိးနကဟဲလၢ တၢ်ဂိၢ်အကတီၢ် တချုးဘၣ်ဒံး ဘၣ်တက့ၢ်” (၂ တံၤ ၄:၂၁). စီၤပီလူးတမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်ထဲတဂၤဧိၤ လၢၥ်လၢၥ်ဆ့ဆ့ဘၣ်. အဝဲစံးလၢ “ဘၣ်ဆၣ်ဒီးကစၢ်ဆၢထၢၣ် ဒီးယၤ ဒီးဒုးဆူၣ်ထီၣ်ယဂံၢ်ယဘါ” (:၁၇)လီၤ. ဒီးတၢ်အံၤဖျါလၢအဝဲဒိးန့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢ ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ်အဂုၤအဂၤ စ့ၢ်ကီးလီၤ. အဝဲစံးဘၣ်စီၤတံၤမသ့းလၢ “စီၤအူၤဘူလူး ဒီးစီၤပူဒံၣ် ဒီးစီၤလံနူး ဒီးနီၢ်ကျီၢ်ဒံ ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢၥ်ကတိၤဒိၣ်နၤလီၤ” (:၂၁).

ပဘၣ်တၢ်တ့လီၤၦၤလၢ ၦၤတဝၢဖိအဂီၢ် ဒီးပကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ပအိၣ်ဒီး တံၤသကိးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် ဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်သးကီခဲအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နမၤတၢ်မနုၤလၢၦၤတဂၤဂၤအဂီၢ် လၢအသးတူၢ်ဘၣ်လၢ အအိၣ်ဘၣ်ထဲတဂၤဧိၤ လၢၥ်လၢၥ်ဆ့ဆ့ လၢတနံၤအံၤန့ၣ်လဲၣ်.