ဖဲ ၂၀၀၂ နံၣ်, လါယူၤ ၁၁ သီန့ၣ်, တၢ်သးဝံၣ်ပြၢ အမဲရကၤအၣ်ဒီ(လ) (American Idol)စးထီၣ် အဆိကတၢၢ် တဘျီန့ၣ်လီၤ. ကိးနွံဒဲးန့ၣ်, ၦၤပြၢတၢ်ဖိလၢ အၦဲၤဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် သးဝံၣ် တၢ်သးဝံၣ်လၢ ၦၤအါဂၤဘၣ်အသးတဖၣ်, လၢအဝဲသ့ၣ်အကျဲတကလုၥ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးၦၤကမျၢၢ်လၢ အကွၢ်ကီတၢ်တဖၣ် ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢ မတၤမတၤကဘၣ်ထီၣ်ဆူ တၢ်ပြၢ လၢခံတပတီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်တၢ်ဒုးနဲၣ်အၦၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တဖၣ်အကျါတဂၤအသိး ရဲဒံၣ်ကၠဲးကစၢၣ် (Randy Jackson) ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤ အတၢ်ထံၣ် လီၤလီၤဆီဆီလၢ အတၢ်ကတိၤထိးသး (remark) ဒ်အံၤ “နဒုးကဲထီၣ်တၢ်သးဝံၣ်အံၤလၢ နတၢ်ဒၣ်နဲလံ, တံၤသကိးဧၢ”. အဝဲပတြၢၤဝဲဒ်အံၤ ဖဲၦၤသးဝံၣ် တၢ်တဂၤ ဟံးန့ၢ်တၢ်သးဝံၣ် ညီနုၢ်တယုၢ်, မၤလိန့ၢ်အီၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ခဲလၢၥ်ခဲဆ့, ဒီး ဒုးနဲၣ်က့ၤအီၤလၢကျိၤကျဲအသီ ဒီးကဲထီၣ်အနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ဒၣ်ဝဲအခါန့ၣ်လီၤ. “တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲ” စံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ် “တၢ်ပၢအီၤလၢလၢၦဲၤၦဲၤ ဒီးသ့သ့ဘၣ်ဘၣ်, ဒီးဟ့ၣ်ထီၣ်ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢလၢ ပျဲၢ်စီၤခိၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ

စီၤပီလူးစ့ၢ်ကီး ကွဲမုၥ်ၦၤလၢ ပကမၤဒ်သိးအံၤလၢ တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ် ဒီးပၥ်ဖျါထီၣ်က့ၤအီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ဖံလံးပံၤ (၃) န့ၣ်, အဝဲတတူၢ်လိၥ်တၢ်ကျဲးစၢး မၤန့ၢ် တၢ်တီတၢ်လိၤလၢ ယွၤအမဲၥ်ညါအဂီၢ်ဘၣ် (:၇-၈) လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ်န့ၣ်, အဝဲသိၣ်လိၦၤ ဒ်သိးပကတူၢ်လိၥ်ဖိးဟု “တၢ်တီတၢ်လိၤလၢ အဟဲလၢကစၢ်ယွၤအအိၣ် ဒီးဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်အဝဲန့ၣ်အဖီခိၣ်” (:၉, ခ့ခါ)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျၢ် ပတၢ်ဒဲးဘးဒီး တၢ်ပှ့ၤက့ၤၦၤန့ၣ် လဲလိၥ်ကွံၥ်ပတၢ်သးသဟီၣ်ဒီး ပဖီတၢၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. “ယလူၤတၢ် ဒ်သိးယကမၤန့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ ခရံၥ်မၤန့ၢ်ယၤလၢ အဃိတမံၤန့ၣ်လီၤ” (:၁၂).

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး မၤလီၤတံၢ်န့ၢ် ပတၢ်မၤနၢၤလံ. ပမူပဒါခီလဲၣ်. မ့ၢ်ဒ်သိး ပကဟံးဃၥ်ဂၢၢ်ကျၢၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤ, ဒုးကဲထီၣ်ယွၤအတၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်ဟ့ၣ် လၢပတၢ်, ဒီးမူထွဲမၤထွဲအီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်လၢ အတလၢတၦဲၤတဘ့ၣ်အံၤအပူၤအဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်ဘၣ်စံးလၢ တၢ်ကတိၤအဂၤအပူၤ, ပကဘၣ်ဒုးကဲထီၣ် ပတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်လၢ ပနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ဒီးအိၣ်မူထီၣ်ဘး တၢ်လၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ (:၁၆).