“ယဘၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢတၢ်ခံးသူအကတီၢ်” လံၥ်မဲၥ်ဖျၢၣ်ဖိတဖၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ်ပသးအကိပူၤ တၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤလၢပိၥ်မုၣ်မံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤလၢ ‘ကိးဘ့း-၁၉’(COVID-19)တၢ်ဆါ မၤကီမၤခဲတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒီဘၣ်လိၥ်သး လၢ တၢ်အိၣ်မူတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအသီန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်တၤတၢ် လၢအဂီၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးတံၥ်တၥ်အပူၤ အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲဒၣ်လၢ ဘၣ်ဂ့ၢ်လိၥ်ဝဲဒၣ်ဒီး အတၢ်ဆိကမိၣ်မၤသံလီၤအသးန့ၣ်လီၤ. ဒ်သးကတုၤထီၣ်ကွံၥ်အသးလၢ တၢ်သးလီၤဘှါအဂီၢ် အဝဲစံးကတိၤသကိး အတၢ်ဂဲၤလိၥ်ဂဲၤပျုၤအသးတဖၣ် ဒီးအသးကိးလၢ သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ကဟုကယၥ် တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.

ပဝဲကိးဂၤ ပကဘၣ်သ့သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသးလၢ ပကဘၣ်လဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢ အနၣ်ရံၣ်, အမုၢ်နံၤ, အဆၢကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအကီခဲ, တြီၤလၥ်တဖၣ် တမ့ၢ်တၢ်တၤတၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်ဃု နီၢ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အဂီၢ် ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်စဲၣ်နီးတဖၣ် အတၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး လိၣ်ဘၣ်ဝဲတဘျီတခီၣ်န့ၣ်လီၤ.

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၃ အပူၤ ပနၢ်ဟူဒီးပဘၣ်တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိၦၤလၢ စီၤဒၤဝံး အတၢ်ထုကဖၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ်စီၤဒၤဝံးအဂ့ၢ်အကျိၤ ဖဲအဝဲအတၢ်အိၣ်မူ အပူၤဘၣ် လဲၤခီဖျိတၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်ခံးသူအဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်မၤအသး လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဆၣ်အတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်ဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အတီအလိၤ ၦဲၤဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံးအတၢ်ကတိၤစံးဝဲ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်အဒုၣ်အဒါ မၤအၢမၤသီယသး, ကျီကွံၥ် ယသးသမူပၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အလိၤ, ဒုးအိၣ်ယၤလၢတၢ်ခံးကျါ, ဒ်ၦၤလၢအသံဃဲးဃဲးတ့ၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးယသးလၢယပူၤအံၤ လီၤဘှံးလီၤတီၤ ယသးလၢယသးကံၢ်ပူၤ ဟးဂီၤဝဲလီၤ” (:၃-၄). ၦၤလၢ အစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ပကအၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်ဘၣ် တၢ်အဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်ပကဘၣ်ဟဲဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ် ဒ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၃:၇-၁၀ ပၥ်ဖျါဝဲအသိးလၢ တၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညး ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူအဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ခံးကျါန့ၣ် ကမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤ ဒ်သိးပကဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ကပီၤဒီးတၢ်မူလၢ ကစၢ်ယွၤကဟဲစိၥ်န့ၢ်ၦၤအဂီၢ်လီၤ.