ခရံၥ်နံၣ်ကယၤ ၂၀ အခၢၣ်သးကတီၢ်အခါ လၢကီၢ်အ့ဒယၣ်(India)အခၢၣ်သး တၢ်လီၢ်တတီၤန့ၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ် ကဲထီၣ်မၤအသးလၢ ၦၤခရံၥ်ဖိတဖၣ်ဒီး ၦၤလၢအတမ့ၢ် ခရံၥ်ဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤသးစၢ်တဂၤ ၦၤမၢအလဲၤထီၣ်ဆူ တၢ်သူၣ်ထီၣ် သၢကထြၢ ဒ်သိးကမၤဟးဂီၤမၤလီၤတဲၥ်ထူၣ်စုညါလၢ အအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အခိၣ်ဒုးန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤဟးဂီၤဝဲတန့ၢ်ဘၣ်, တကးဒံးဘၣ်န့ၣ် လီၤတဲၥ်ဝဲဒၣ်ဆူ ကျဲခိၣ်ဒီးဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံး နးနးကလဲၥ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲၦၤလဲၤစိၥ်အီၤဆူ တၢ်ဆါဟံၣ် ဒီးၦၤပၥ်အီၤလၢ ကတဲၥ်အလိၤ ဒီးအကပၤန့ၣ် ၦၤဆါတဂၤအိၣ်ဝဲလၢ အမ့ၢ်ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်န့ၣ်လီၤ.

ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ်တဂၤန့ၣ် အုၣ်အသးဆူ ၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဂၤ ဘၣ်ဃး ဒီး ထူၣ်စုညါအတၢ်ပနီၣ်ဒီး တၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ် အတၢ်တူၢ်သံ အသးလၢထူၣ်စုညါအလိၤ, လၢပဝဲၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ်ဒီး အသးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဝဲဒၣ်ဒီး ကိးပသူထီၣ် “ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်ဧၢ, တမ့ၢ်လၢ ယအဲၣ်ဒိးမၤဟးဂီၤထူၣ်စုညါန့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်မၢ ယမၤအဃိ”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲၦၤလၢ တသ့ၣ်ညါကစၢ်ခရံၥ်တဖၣ် ဂုၥ်ကျဲးစၢးမၤဟးဂီၤ ခရံၥ်ဖိအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ပနီၣ်လၢ အမ့ၢ်ထူၣ်စုညါဒၣ်လဲၥ် ပသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲသ့ၣ်မၤဟးဂီၤ ထူၣ်စုညါ အတၢ်ကစီၣ်တန့ၣ်ဘၣ်. စီၤပီလူး စံးဝဲဒၣ် “ထူၣ်စုညါအတၢ်ကတိၤ မ့ၢ်…ယွၤအစိကမီၤ” န့ၣ်လီၤ (၁ ကရံၣ် ၁:၁၈). ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲ “ဒီးပျုၤပူၤ အပဲတရီတဖၣ် တမၤနၢၤ မၤဃၣ် ဘၣ်အီၤ (ခရံၥ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)ဘၣ်”န့ၣ်လီၤ (မး ၁၆:၁၈).

ထူၣ်စုညါအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဝဲ ဒ်အမ့ၢ်ခရံၥ်ဖိတဖၣ် အတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ပနီၣ်အံၤ အလုၢ်အပှ့ၤတအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ၦၤတသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ကစၢ်ခရံၥ် မၤလၢၦဲၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်တိၥ်လၢ ထူၣ်စုညါအလိၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အတၢ်သံ လၢ ထူၣ်စုညါအလိၤန့ၣ် ဒ်သိးပကမၤန့ၢ် ကစၢ်ယွၤကပျၢ်ၦၤတၢ်ဒဲးဘး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (ကလီး ၂:၁၃-၁၄). ထူၣ်စုညါန့ၣ် တမ့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်ဘၣ်လီၤ.