ၦၤအၣ်ဖရံကၣ်ဖိတဖၣ်အမူး တၢ်ပနီၣ်ချံၣ်ဒီးလၢပီၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဘျးထီၣ်ဝဲလၢ ပဟံၣ်အဒူၣ် လၢမံးခၠံၣ်ကၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(Michigan) အါနံၣ်အါလါလံန့ၣ်လီၤ. ယမၤန့ၢ်အီၤ ဒ်တၢ်န့ၢ်သါလၢ ယပၢ်အအိၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဝဲ ဒ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအတၢ်ဖိတၢ်လံၤ ဖဲပမၤတၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်မၤလၢ ကၣ်နၣ်(Ghana)န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနံၤန့ၣ်, ယတံၤသကိး ၦၤကၣ်နၣ်ဖိတဂၤ ဟဲဟးလိၥ်ကွဲဆူ ယအိၣ်လီၤ.

ဖဲအဝဲထံၣ်ဝဲ ချံၣ်န့ၣ်ဒီး အကွၢ်တၢ်န့ၣ် ဖျါလၢတၢ်ကမၢကမၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဒုးနဲၣ်ဝဲ တၢ်လၢအဘၣ်တၢ်စၢဃၥ်ချံၣ်ဒီးစံးဝဲ “တၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သမူပယၢ်တၢ်တမံၤလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢအစိကမီၤတအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်ယၤ ယတပၥ်အီၤလၢ ဟံၣ်ပူၤဘၣ်.” လၢတၢ်အဆိအချ့န့ၣ် ပကူးတဲၥ်ကွံၥ်ဒီး ပစူးကွံၥ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃး တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ပတအဲၣ်ဒိးပၥ်တၢ်အပီးအလီ ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

စီၤပၤယိၤၡံယၤ ကဲစီၤပၤလၢဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အီၤအခါ အဝဲအတၢ်သ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤ အတၢ်ပညိၣ်လၢ အၦၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ် အိၣ်ဒၣ် တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ကဒါက့ၤ လံၥ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ အဘၣ်တၢ်တပၥ်ကနၣ်အီၤလၢ ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ (၂ စီၤပၤ ၂၂:၈). ယိၤၡံယၤ အဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူဒိကနၣ် တၢ်ကွဲးအသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်နၢ်ပၢၢ် ယွၤအကလုၢ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဒီးဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ်လၢတၢ်ကဘၣ်မၤပျီကွံၥ် တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ဒ်သိးယူၤဒၤကီၢ်ဖိတဖၣ် ကလူၤပိၥ်ထွဲ တၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိး တၢ်ဆီတလဲတၢ်မၤအံၤ အဆူၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤအဒိၣ် ဒိၣ်န့ၣ် တၢ်ကူးတဲၥ်စူးကွံၥ် တၢ်ပနီၣ်ဖိလၢချံၣ်အလိၤ န့ၣ်လီၤ (၂ စီၤပၤ ၂၃:၃-၇).

ခ့ခါၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် ပတၢ်အိၣ်အါန့ၣ် စီၤပၤယိၤၡံယၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီး လံၥ်စီဆှံဒီတဘ့ၣ်ညါလၢ ကသိၣ်လိသီလိၦၤန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီးပဝဲဒၣ်ကဒဲကဒဲ သိၣ်လိသီလိလိၥ်သကိးသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ် ပအိၣ်ဒီးသးစီဆှံ အိၣ်ၦဲၤလၢပပူၤလၢ အဒုးကပီၤထီၣ် တၢ်လၢဒိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဆံးမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်လၢပကလဲၤကပၥ်ဘၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.