ကၠိအတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ပဘၣ်ဟံးန့ၢ်အီၣ်အီဒၣ်ပတၢ်န့ၣ် ဒ်သိးတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ အတၢ်မၤဖးဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အသိး ဘၣ်ကတဲၥ်ကတီၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ အါန့ၣ်ၦၤပှ့ၤအီၣ်အီတၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ၦၤဆိကမိၣ်တယၥ်ဒွးဆိတန့ၢ်တသ့ဝဲအဃိ တၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်လီၤတဲၥ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်စူးကွံၥ်တၢၤကွံၥ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤ ကၠိဖိအါမးလၢ ကအီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤလၢအဟံၣ်အဃိ မုၢ်ယဲၢ်နံၤဟါတုၤအိၣ်ဘှံးပူၤတသီ တၢ်သၣ်ဝံၤအသးလီၤ. ကီၢ်ရ့ၣ်ကၠိတဖျၢၣ်လၢ ကီၢ် အမဲရကၤအပူၤ ဃုထံၣ်ဝဲတၢ်အစၢ ခီဖျိတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ကရၢကရိလၢ အတဃုမၤန့ၢ် တၢ်အဘျုးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဘိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ် လၢၦၤအီၣ်တလၢၥ်န့ၣ်ဒီးဆှၢဝဲဆူဟံၣ်လၢကၠိဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဘျီဃီဒီး ဘှါၡဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအမ့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ အိၣ်လီၤတဲၥ်ဒီးတၢ်သၣ်ဝံၤ ခံခါလိၥ်န့ၣ်လီၤ.

ၦၤအါဂၤတထံၣ်ဝဲ ကျိၣ်စ့ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒ်ပရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ ၦၤအီၣ်တလၢၥ်အသိးန့ၣ်ဒီး တၢ်ဘျၢအမိၢ်ၦၢ်လၢ ပမၤအီၤဘၣ်ဃး ကၠိအတၢ်အီၣ်တၢ်အီ အလီၢ်ခံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးလိၥ်အသးဒီး စီၤပီလူး အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဆူကရံၣ်သူး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ ကရံၣ်သူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်ဆိးတၢ်လီၢ်ဟီၣ်ကဝီၤန့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ, စီၤပီလူးစံးကတိၤ ကရံၣ်သူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ကသုဝဲတၢ်လၢအအိၣ်အါ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဆူ ၦၤလၢအတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ကကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (၂ ကရံၣ် ၈:၁၄). အတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဝဲဒ်သိးတၢ်ကအိၣ်ဒ်သိးသိးလိၥ်အသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးမတၤမးအသုတအိၣ်ဒီး အတၢ်အီၣ်ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤအကတီၢ် ဒီးဖဲၦၤဂၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပီလူးတအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ၦၤကရံၣ်သူးဖိလၢအစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖှိၣ်လီၤယၥ်လီၤ ခီဖျိအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်အဃိဘၣ်. မ့ၢ်ဒ်သိးကနၢ်ပၢၢ်စၢၤၦၤဂၤ ဒီးကသးအိၣ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ဆူ ၦၤအိၣ်ဆိးဟီၣ်ကဝီၤအံၤအပူၤ ဒီးကသ့ၣ်ညါ ပၥ်ပနီၣ်ဝဲလၢ ဘၣ်တဘျီဘျီ မုၢ်နံၤလၢကဟဲခါဆူညါတဖၣ်အပူၤ အဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးကလိၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မၤစၢၤဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပထံၣ်ဘၣ်ၦၤတဂၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ် မ်ပကဃုသ့ၣ်ညါမ့ၢ်တၢ်ကအိၣ်တမံၤမံၤလၢ ပကဟ့ၣ်နီၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤအါ မ့ၢ်ဂ့ၤစှၤမ့ၢ်ဂ့ၤ တကဲထီၣ် တၢ်ကလီကလီနီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ.