မိၢ်လၢ ကိၣ်လိၣ်ရၣ်ဒိၣ်(Colorado)ကီၢ်စဲၣ်တဂၤ ဒုးနဲၣ်ၦၤလၢမနုၤတမံၤမး ကဆိကတီၢ်အီၤလၢ အတၢ်ဒီသဒၢကဟုကယၥ်အဖိတန့ၢ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲနၢ်ဟူဝဲ အဖိခွါအိၣ် ယဲၢ်နံၣ်ဖိတဂၤ လိၥ်ကွဲဝဲဒၣ်လၢဟံၣ်ချၢ ကိးပသူထီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃ့ၢ်ဟးထီၣ် ဒီးထံၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဒီးလၢ တၢ်တဆိကမိၣ်ဘၣ်တၢ်အပူၤဖိန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီးခ့ယုၢ်တဒုလၢ ကလိၥ်ကွဲသကိးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မံၤလၥ်ဖးဒိၣ်အံၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အဖိခွါလိၤ ဒီး အခိၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ခ့ယုၢ်အကိၥ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. မိၢ်န့ၣ် ထုးဂံၢ်ထုးဘါဒီး ကိးပသူထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အသးကိပူၤ ဒီးဒိတီၢ်ဝဲခ့ယုၢ် ဖှီယၥ်အိးထီၣ်ဝဲခၣ်လၥ်ဃံ ဒ်သိးကမၤပူၤဖျဲးဝဲဒၣ် အဖိခွါန့ၣ်လီၤ. မိၢ်လၢအဒူအဃိၤတဂၤအံၤ အတၢ်မၤန့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤၦၤလၢ လံၥ်စီဆှံအပူၤ ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါအီၤ ဒ်မိၢ်အလီၢ်, မိၢ်တၢ်အဲၣ်လၢအဂၢၢ်ကျၢၤဒီး ဒီသဒၢကဟုကယၥ်အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်လၢ အဲၣ်အၦၤဂီၢ်မုၢ်ကပုၥ်လုးကဖီလီဖိဒီး မၤမုၥ်မၤန့ၣ်အဝဲသ့ၣ် ဒ်မိၢ် လံၥ်ကြီကြၥ် အဲၣ်ကဟုကယၥ်အဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ (၅ မိၤ ၃၂:၁၀-၁၁, ယၡါ ၆၆:၁၃). ကစၢ်ယွၤ ဒ်အမ့ၢ်မိၢ်လၢတသးပ့ၤနီၣ် အဖိဆံးနီတဘျီ, လၢအသူၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်. တဟံးထီၣ်ကွံၥ် အတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤ အဝဲသ့ၣ်လၢအသူၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်. လၢခံကတၢၢ် “ကစၢ်ယွၤကကျၢၢ်ဘၢနၤလၢ အဒံးဆ့, ဒီးနကသန့ၤဘၣ် နသးလၢအဒံးဆ့အဖီလၥ်, ဒီးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ် မ့ၢ်ကတီၤဖိ ဒီးကတီၤဖးဒိၣ်:” (စံး ၉၁:၄) အသိးန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ ပတူၢ်ဘၣ်ဒ်ပအိၣ်ဒၣ်ထဲတဂၤဧိၤ, ဒ်ပဘၣ်တၢ်သးပ့ၤနီၣ်ကွံၥ်ၦၤ, ဒီးဒ်ပဘၣ်ကတၥ်လၢထုပူၤ, ကယဲၢ်နီၢ်သးအက့ၢ်အဂီၤအကလုၥ်ကလုၥ်လၢ ကဂုၥ်ဆူၣ်ပျိဆူၣ် အတၢ်ဖီၣ်ဃံးဃၥ်ၦၤန့ၣ်လီၤ. မ်ကစၢ်ယွၤကမၤစၢၤၦၤ ဒ်သိးပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ကဟုကယၥ်ၦၤ, မၤမုၥ်ထီၣ်က့ၤၦၤ ဒီးဒုးတၢ်လၢပဂီၢ်လၢ အတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤၦၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.